วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มาเลเซียเรียกร้องให้ ASEAN ผนึกกำลังกันต่อต้านการก่อการร้าย


ในการประชุมสุดยอด ASEAN ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญได้แก่การลงนามในคำประกาศ เริ่มการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โอกาสนี้ ดาโต๊ะเซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุมและประณามการก่อการร้ายในเมืองหลวงของฝรั่งเศสและมาลี รวมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก ASEAN ร่วมกันต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและมุสลิมนิยมความรุนแรงอนึ่ง ที่ประชุมสามารถบรรลุแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยจะกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงผลักดันปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) และการรับรองระเบียบปฏิบัติ (CoC) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ มีการลงนามในอนุสัญญา ASEAN ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เป็นฉบับแรกของภูมิภาคด้วย      (ที่มา : ขว.ทร.)