วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วานนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางโดยอากาศยานกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
         การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ ผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ที่มา : ขว.ทร.)

๒๓ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือโท ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา

กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และสำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
         ผู้ที่สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๒๑, ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ (ที่มา : กง.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึง ๑๐ มีนาคม นี้

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
        - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
       - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
       - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
       - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
       - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

สหรัฐ ฯ สับเปลี่ยนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่งที่ประจำการในสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเรือตรี ชาร์ลส์ วิลเลียมส์ ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงสหรัฐฯ พื้นที่แปซิฟิกตะวันตก แถลงว่า กองทัพเรือสหรัฐ ฯ มีแผนหมุนเวียนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (LCS) ที่ประจำการในสิงค์โปร์จาก ๑ ลำ เพิ่มขึ้นเป็น ๔ ลำ ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Fort Worth เข้าสับเปลี่ยนกับ USS Freedom ที่เสร็จสิ้นภารกิจระยะเวลา ๘ เดือนแล้วโดย USS Fort Worth จะปฏิบัติหน้าที่ในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)