วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความ จงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3129#sthash.BL03WnW1.dpuf
ความ จงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3129#sthash.BL03WnW1.dpuf

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ให้การต้อนรับ พันโท Norudin bin Salleh ผู้ช่วยทูตทหาร บรูไนดารุสซาลาม ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ
การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือของผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กองทัพเรือกำหนดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพเรือบรูไนดารุสซาลามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134#sthash.oNbHJzsp.dpuf

พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งและสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ พลเรือตรี เอกชัย ตรุศบรรจง  รองผู้จัดการ (บริหาร) บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัทอิตัลไทย มารีน จำกัด และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้แทนบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมพิธี
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง โดยมี พลเรือโท ไพฑูรย์  ประสพสิน  รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ นายเชิดชัย ชาญวิทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อแบบและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุน สายไฟและสายสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ที่กองทัพเรือเป็น   ผู้จัดหา รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง เชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบทดลองอุปกรณ์ การฝึกอบรม การสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงรวม เอกสารคู่มือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือ ในสาขาต่าง ๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด โดยส่งมอบแบบแปลนรายละเอียดสำหรับการสร้างเรือและพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ สร้างเรือในลักษณะ Package Deal และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กองทัพเรือดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง รวมทั้งส่งมอบแบบรายละเอียดที่ใช้ในการสร้างเรือจริง โดยใช้แบบเรือ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐาน จนกระทั่งส่งมอบ ณ อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือ ลจก.) กับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ในครั้งนี้ จำนวน ๑ ลำ พร้อมระบบอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เอกสาร ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การฝึกอบรม การตรวจรับและพิธีกรรมต่าง ๆ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนกระทั่งส่งมอบเรือ
การลงนามทั้งสองสัญญาในครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด และบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี (ที่มา : สยป.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3135#sthash.DMfiDGvA.dpuf
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ พลเรือตรี เอกชัย ตรุศบรรจง  รองผู้จัดการ (บริหาร) บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัทอิตัลไทย มารีน จำกัด และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้แทนบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมพิธี
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง โดยมี พลเรือโท ไพฑูรย์  ประสพสิน  รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ นายเชิดชัย ชาญวิทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อแบบและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุน สายไฟและสายสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ที่กองทัพเรือเป็น   ผู้จัดหา รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง เชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบทดลองอุปกรณ์ การฝึกอบรม การสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงรวม เอกสารคู่มือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือ ในสาขาต่าง ๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด โดยส่งมอบแบบแปลนรายละเอียดสำหรับการสร้างเรือและพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ สร้างเรือในลักษณะ Package Deal และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กองทัพเรือดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง รวมทั้งส่งมอบแบบรายละเอียดที่ใช้ในการสร้างเรือจริง โดยใช้แบบเรือ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐาน จนกระทั่งส่งมอบ ณ อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือ ลจก.) กับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ในครั้งนี้ จำนวน ๑ ลำ พร้อมระบบอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เอกสาร ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การฝึกอบรม การตรวจรับและพิธีกรรมต่าง ๆ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนกระทั่งส่งมอบเรือ
การลงนามทั้งสองสัญญาในครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด และบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี (ที่มา : สยป.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3135#sthash.DMfiDGvA.dpuf

อินเดียและออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15

อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป
       พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ       ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ขึ้นแท่นรับการเคารพ พร้อมกล่าวให้โอวาทแสดงความขอบคุณแก่กำลังพลที่ได้เสียสละและร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบของบำรุงขวัญให้แก่หน่วยต่าง ๆ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ ขอเชิญซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับ  กับจำนวนสุนัขและ แมวที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
      ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวม ๓๑ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๔ อัตรา, ศุลการักษ์ ๖ อัตรา และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ "ข่าวสมัครงาน" โดยเริ่มรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : กรมศุลกากร)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน
       พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์

พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ และพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดภูเก็ต

 วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การรับรองและกล่าวรายงานตนเอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกล่าวให้โอวาทแสดงความขอบคุณแก่กำลังพลที่ได้เสียสละและร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมพิธี

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "คิดบวก"

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "คิดบวก"
ในโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นี้ มนุษย์ทุกคนต้องทำงานและดำรงชีพอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มากระทบ เป็นผลทำให้เกิดความเครียดขึ้น และความเครียดนี้เองที่ส่งผลต่อทั้งความคิด สมอง ร่างกาย และจิตใจของเราในทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นผลในแง่ลบ การที่เราสามารถมองโลกในแง่ดี คิดดี ในสภาวะที่มีแต่ความวุ่นวายแบบนี้ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและใจ
การปรับสภาพใจด้วยการมองโลกในแง่ดีนี้ก็คือ การคิดเชิงบวกนั่นเอง การคิดเชิงบวกหมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอง และผู้อื่นซึ่งตรงกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้สติและปัญญาพินิจ อย่างรู้เท่าทัน เช่น บางคนเคยคิดว่าทำไมตัวเราต้องทำงานหนักแทบทุกวัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาช่างแสนสบาย ไม่เห็นทำงานหนักเหมือนตัวเราเลย เป็นต้น การคิดในลักษณะนี้ก็จะเกิดการท้อแท้ ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า การที่เราทำงานหนักกว่าคนอื่นแสดงว่าเรามีความสามารถเป็นคนที่มีคุณค่า ด้วยการทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่น เพราะเมื่อไรที่เราคิดบวกได้ งานที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายไปด้วย เพราะได้กำลังใจที่ดีนั่นเอง
เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือให้เข้ากับทิศทางลมได้ ดังนั้น ท่าน ว.วชิรเมธี จึงแนะนำว่า "เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ" การคิดบวกได้อย่างนี้จะเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะขออนุมัติทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บ เอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยมีเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข HN ๑ - ๗๔๓๒๓ ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๙๔๔ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๓๙๗
        จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ หากผู้ใดเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนผู้ป่วยตามปีและหมายเลขดังกล่าว มีความประสงค์จะขอเก็บเวชระเบียนของตนเอง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)

จีนและไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลในช่องแคบไต้หวัน

 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘กองทัพจีนจัดการฝึกทางทะเลด้วยกระสุนจริง บริเวณช่องแคบไต้หวัน นอกชายฝั่งเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดยออกประกาศแจ้งเตือนมิให้เรือผ่านเข้าใกล้ในห้วงเวลา ดังกล่าว ขณะที่กองทัพไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลประจำปี Han Kuang ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการฝึกต่อจากโครงการเมื่อปีที่แล้วเพื่อรับมือภัยคุกคามจากจีนตรวจ สอบแผนการรบและทดสอบขีดความที่มา : สามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพไต้หวัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางทหาร อย่างไรก็ตาม กลาโหมไต้หวันระบุว่าการฝึกของกองทัพจีนเป็นการฝึกประจำปี และไม่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย
(ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ มี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ที่มา : บก.ทท.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังพลและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ที่ บริเวณหน้า กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดลงทะเบียนเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน
        ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมสมทบทุน "โครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วัดป่าไตรสิกขาราม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ชีธิราภรณ์ จิตภาวนาภิรัตกุล จัดโครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดนำบาตรไปมอบในวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
         ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างทานบารมีต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระ สงฆ์ที่ประเทศศรีลังกา โดยบริจาคสมทบทุนโอนเงินสร้างบาตรได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ เลขบัญชี ๐๐๒ - ๒ - ๙๖๙๕๒ - ๘ ชื่อบัญชี "พลเรือตรี พิสัย สุขวัน และ เรือเอก ภานุวิชญ์ รามแก้ว และ เรือโทหญิง กานดา กุลวิรัตน์" เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมข้อมูลชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อนำส่งใบอนุโมทนาบัตรสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป (ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นย.)
     

กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท
          กรมบัญชีกลาง จัดโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

มาเลเซียกำลังพัฒนา MMEA ให้เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลกในปี ๒๕๘๓

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะ โมฮัมมัด อัมดัน บินคูริช ผู้อำนวยการหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) มาเลเซีย ในพิธีเกษียณอายุราชการว่า มาเลเซียได้วางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ MMEA เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลก ภายในปี ๒๕๘๓ ทั้งนี้ MMEA เชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วย เนื่องจากสามารถลดอาชญากรรมทางทะเลเหลือเพียงร้อยละ ๒.๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับร้อยละ ๔๘ เมื่อปี ๒๕๔๙ และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลให้แก่ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ MMEA ได้ใช้ระบบดาวเทียม Cospas - SARSAT เพื่อประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกับประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ และในปี ๒๕๕๙ MMEA จะได้รับเรือตรวจการณ์ ๖ ลำ ปืนใหญ่ ๖ กระบอก และระบบตรวจการณ์ทางทะเล ๒ ระบบ อนึ่ง พลเรือเอก โมฮัมมัด ฯ เกษียณอายุราชการ ใน ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ พลเรือโท ดาโต๊ะ อามัด ปูซิ อับ คาฮาร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ MMEA คนใหม่ (ที่มา : ขว.ทร.)