วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปรกติสุขอยู่ได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ และคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีกันดี และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทหารนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลดีเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการต่อสู้ป้องกัน เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือสนับสนุนกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญผาสุกแก่ประชาชน ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับวันจะสลับซับซ้อนยากจะเข้าใจยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในภาวการณ์เช่นนี้ หากคนไทยเราประพฤติตนปฏิบัติงานโดยขาดจิตสำนึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้ว ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของชาติ ทหารในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง จะต้องตั้งสติให้มั่น ทำความเห็นความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วร่วมกันใช้ความรู้ความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงด้วยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบด้วยความเป็นไทย ทั้งในความคิด จิตใจและการกระทำ โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย จักได้เป็นตัวอย่างชักนำคนไทยทุกคนทุกฝ่าย ให้มีจิตสำนึกในชาติ พร้อมใจกันที่จะร่วมมือร่วมงานกัน เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐