วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รัสเซียระบุว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Mistral ในพฤศจิกายน ๒๕๕๗

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายดมิตรี โรโกซิน รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียแถลงว่า ฝรั่งเศสได้เชิญให้เข้าร่วมพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Mistral ลำแรก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขณะที่ ฝรั่งเศสแถลงปฏิเสธ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจว่าจะส่งมอบเรือดังกล่าวให้แก่รัสเซีย ทั้งนี้ ฝรั่งเศสถูกกดดันไม่ให้ส่งมอบเรือดังกล่าวเนื่องจากวิกฤติการณ์ในยูเครน (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

 กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ มี พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
        วันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีเรือจำนวน ๓๑ ลำ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๕ ลำ, เรือจู่โจมลำน้ำ ๑๒ ลำ, เรือยางท้องแข็ง ๓ ลำ, เรือยาง ๘ ลำ และเรือพยาบาล ๑ ลำ โดยมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม ๘ - สะพานตากสิน, ท่าเรือบางนา - อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงเรียนนายเรือ - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เลา ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
        ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ หรือแจ้งได้ที่ Email : riverine@navy.mi.th (ที่มา : กลน.กร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ และ ๓๕ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ และรุ่นที่ ๓๕ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพเรือ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ ปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้เสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ให้ แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ปิดทำการ เพื่อจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ๖ พฤศจิกายน นี้

 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จะจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด และประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการในวันดังกล่าว
         จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์เคสถานราชนาวี จำกัด ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สค.รน.)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดโอนเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธี ตั้งแต่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งการรับทุนการศึกษาของสมาชิกที่ไม่ได้ไปรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ หรือส่งเอกสารไปที่ หมายเลขโทรสาร ๕๕๐๘๘ หรือ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด จะโอนเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
        สำหรับสมาชิกที่บุตรได้รับทุนประเภทเรียนดี แต่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ขอให้มาติดต่อรับที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : สอ.วด.)

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ มี พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
        วันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีเรือจำนวน ๓๑ ลำ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๕ ลำ, เรือจู่โจมลำน้ำ ๑๒ ลำ, เรือยางท้องแข็ง ๓ ลำ, เรือยาง ๘ ลำ และเรือพยาบาล ๑ ลำ โดยมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม ๘ - สะพานตากสิน, ท่าเรือบางนา - อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงเรียนนายเรือ - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เลา ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
         ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ หรือแจ้งได้ที่ Email : riverine@navy.mi.th (ที่มา : กลน.กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง และมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ ซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกัน อยู่สองข้อ ข้อแรก ให้หัดพูด หัดทำ หัดคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ข้อสอง ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้ เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไข เพื่อช่วยให้เห็นเหตุ เห็นสาระได้ชัด และวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรง ว่าข้อที่เท็จ ที่จริง ที่ถูก ที่ผิด ที่เป็นประโยชน์ ที่มิใช่ประโยชน์ อยู่ตรงไหน สติ และปัญญา ที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้ว จะรวมเข้าเป็นสติปัญญาที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติ ได้ถูก ได้ดี ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบู รณ์พร้อมทุกส่วน"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓