วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

๑ เมษายน วันจัดตั้งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ มีภารกิจในการทำลายข้าศึก เข้ายึด และควบคุมพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ กองพลนาวิกโยธิน มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๒ หน่วย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๑ , กรมทหารราบที่ ๒, กรมทหารราบที่ ๓, กรมทหารปืนใหญ่, กรมสนับสนุน, กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก, กองพันลาดตระเวน, กองพันทหารสื่อสาร, กองพันรถถัง, กองพันทหารช่าง และกองร้อยสารวัตรทหารเรือ
          กองพลนาวิกโยธินกับบทบาทในการป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการจัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ เช่น การป้องกันอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ด้านภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด, การจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกำลังพลปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๒ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ รวมทั้งจัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพ ในติมอร์ตะวันออก จนได้รับการยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กับวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่เป็นบทบาทนำทางทหารในภูมิภาค และการจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติภารกิจในกองร้อยรักษาความสงบ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
          จากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้กำลังพลในสังกัดกองพลนาวิกโยธินได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นเกียรติและประวัติแก่ตนเองและครอบครัวที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตในการปกป้องมาตุภมิเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย ถือได้ว่า เป็นการเสียสละที่สูงยิ่ง สมควรได้รับการสรรเสริญและยกย่องเป็นตัวอย่างแก่ทหารนาวิกโยธินรุ่นหลังจน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้กองพลนาวิกโยธินต้องมีการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะด้านองค์บุคคลนั้นต้องทำการฝึกทบทวนกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนอย่างแท้จริง ปัจจุบันกำลังพลกองพลนาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนเพื่อปกป้อง และรักษาอธิไตยของชาติอย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถของกองพลนาวิก โยธินที่กระทำได้
          นอกจากภารกิจในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติแล้ว ในยามสงบไม่มีศึกสงคราม กองพลนาวิกโยธินยังมีบทบาทด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และพัฒนาประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติอันดีของประชาชนต่อทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือตลอดมา รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนราธิวาส
         ดังนั้น กองพลนาวิกโยธินซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใหน พื้นที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยและตอบสนองต่อภารกิจที่ได้ รับจากหน่วยเหนือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ตามวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่ว่า เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ปัจจุบันกองพลนาวิกโยธิน ภายใต้การนำของ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่านที่ ๑๖ (ที่มา : พล.นย.)

กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ไปเข้าร่วม CTF - 151

 เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กลาโหมสิงคโปร์ แถลงว่า กองทัพสิงคโปร์ทำพิธีส่งกองกำลังชุดที่ ๕ ประกอบด้วย เรือฟริเกต RSS Tenacious และเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70B Seahawk ไปเข้าร่วมกองกำลังผสมเฉพาะกิจ ๑๕๑ (Combined Task Force 151 - - CTF 151) เพื่อปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน เป็นเวลา ๓ เดือน อนึ่ง กองทัพสิงคโปร์ส่งเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ และเฮคอปเตอร์ Super Pume จำนวน ๒ เครื่อง เข้าร่วม CTF 151 เมื่อปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ส่วนเมื่อปี ๒๕๕๕ ส่งเรือฟริเกต ชั้น Formidable และเครื่องบิน Fokker - 50 เข้าร่วม CTF - 151 (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา"

 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดทำ "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยจะมีพิธีปลงผมนาค ในวันที่ ๒ เมษายน เวลา ๐๘.๑๙ น. และพิธีบรรพชา เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือจะร่วมบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรพชา ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๖,๐๐๐ บาท สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๙ - ๒ - ๓๓๘๑๕ - ๓ ชื่อบัญชี "โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ" (ที่มา : รร.ตท.สปท.)

ขอเชิญร่วมออกซุ้มอาหารในกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔

 กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน จัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่สัตหีบ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้และประสบการณ์ ให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้าง โดยจะนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิกรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพฯ และลพบุรี เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กระยอง และนักเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นประชากร ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อขยายผลในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการจัดออกซุ้มอาหารในราคาซุ้มละ ๕,๐๐๐ บาท
           ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคออกซุ้มอาหาร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินการกุศล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" เลขที่บัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๙๐๒๔๐ - ๑ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๘ ๓๓๔๒๗๕ และโทรสารหมายเลขภายใน ๖๑๐๕๕ (ที่มา : นย.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
          สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขนาดนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก ดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง"
           พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙