วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ผู้เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่างานในหน้าที่ของตนนั้นเป็นงานหนักเปี่ยมไปด้วยความยากลำบาก มากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัด ถึงเหตุการณ์ความเป็นของประเทศและของโลกจักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกันทำ ทั้งทหาร ทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสระเสรี มีความผาสุกสงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑
“ผู้ เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่างานในหน้าที่ของตนนั้นเป็นงานหนักเปี่ยมไป ด้วยความยากลำบาก มากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัด ถึงเหตุการณ์ความเป็นของประเทศและของโลกจักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการ ในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกันทำ ทั้งทหาร ทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสระเสรี มีความผาสุกสงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุล จอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3461#sthash.uouLPq85.dpuf

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๔

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๔ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สำหรับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒๔ มีจำนวน ๒๔๐ คน  ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนให้เยาวชนในโครงการ พร้อมครูพี่เลี้ยงและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสาธิตการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณีที่เยาวชนควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดไว้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม (ที่มา : กพร.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเรือโท โสภณ  วัฒนมงคล  รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยรุ่นที่ ๓๖ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์  เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้เสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างเหล่าทัพต่อไป โดยกองทัพเรือได้จัดการบรรยายสรุปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดวางกำลังของกองทัพเรือ ภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติ รวมถึงประเทศอาเซียน และแนวทางการพัฒนาของกองทัพเรือ (ที่มา : ยก.ทร.)

พิธีเปิดงาน “นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก”

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดงาน “นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคตะวันออก ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดนำบริษัทชั้นนำผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์และ รับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ในผลัดที่ ๓/๕๖ ที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงเป็นพลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต (ที่มา : คพท.)

อินเดียจะเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์จากรัสเซีย

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า อินเดียจะลงนามในข้อตกลงเช่าเรือดำน้ำลำที่ ๒ จากรัสเซีย ในการประชุม Russian-Indian Summit ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดย นายมโนหาร ปาริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย จะหารือในเรื่องดังกล่าวกับ นายเซียร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระหว่างการเยือนรัสเซียในสัปดาห์หน้า  อนึ่ง มีรายงานจาก สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย/นิวเดลี ยืนยันว่า การเจรจาเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Kashalot K-322 จากรัสเซีย อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย (ที่มา : ขว.ทร.)