วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกัน ที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย โดยไม่ชักช้า แลที่จะต้องร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติ ให้ยืนยงมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทย ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือ และจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลสูงขึ้น ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจ จักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ ตามที่ปรารภปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี(ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี รับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ที่มา: กพ.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ คน โดยผู้สมัครงานจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ทั้งเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาใบรับรองการศึกษา ปี ๑ – ๕ หรือล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ และแพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหารสนใจสมัครเข้าเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Srkhospital.com ส่งได้ที่ E-mail : HRC69823@gmail.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาโทหญิง นันทิรา ธีรเนตร และ คุณศันษนีย์ มีไม่จน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗ ในเวลาราชการ(ที่มา : พร.)

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งปรับปรุงคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดสารพิษ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในราคากิโลกรัมละ ๖๕ บาท ณ ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน ร้านเกษตรนาวีบุคคโล ร้านเกษตรนาวีบางนา และร้านเกษตรนาวี ทุ่งมหาเมฆ โดยบริการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปผู้สนใจสั่งจองผลเมล่อนญี่ปุ่นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๖ ๘๕๓๓ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๒ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)(ที่มา : สก.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาฯ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษา และอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศนอกกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นนายสัญญาบัตรชั้นยศเรือโท ถึง นาวาโท (กล.ก./ยย.ป.)โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ จะต้องรับราชการในตำแหน่งประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (เว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี และมีผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับ ๒.๘ หรือเทียบเท่า เป็นผู้ไม่เคยรับทุนกองทัพเรือไปศึกษาในระดับเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใด ๆ อนุมัติให้สมัครรับทุนไปศึกษา อนุมัติให้ไปราชการ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว ผู้ที่เคยไปศึกษาระดับปริญญาโดยทุนของกองทัพเรือ หรือทุนอื่น ๆ ผู้ที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมารับราชการในกองทัพเรือแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการ บรรจุให้ปฏิบัติงานที่ กองออกแบบกลจักร กรมแผนช่าง กรมอู่ทหารเรือ กองออกแบบ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แผนกออกแบบ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือกำหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (PT) ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานตัวเวลา ๑๒.๐๐ น. และสอบภาควิชาการ ณ ห้องเรียน โรงเรียนช่างอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมอู่ทหารเรือ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผู้เข้าสอบรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.)ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์สอบคัดเลือก เสนอรายชื่อพร้อมรายละเอียด (ยศ ตำแหน่ง พรรค – เหล่า ) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมอู่ทหารเรือ ภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘(ที่มา:อร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราต้องรู้จัก ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำ มาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือ ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัด รอบคอบประกอบด้วยความคิด พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจ

ตามที่กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ และการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณซอย สุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคารพักอาศัยสูง ๕ ชั้น จำวน ๗ อาคาร มีห้องพัก อาศัยรวม ๓๑๓ ห้อง พื้นที่ใช้สอย ๓๓ ตารางเมตร นั้น ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่าง ส่งมอบอาคารให้กับกองทัพเรือจึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์เช่าที่พักอาศัยในโครงการดังกล่าว สามารถเสนอความต้องการถึงกรมสวัสดิการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อจองสิทธิเช่าพักอาศัย ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรุณายืนยันความต้องการเช่าพักอาศัย ให้กรมสวัสดิการทหารเรือ ทราบด้วย หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทสุเมธ ละม่อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๖๙(ที่มา : สก.ทร.)

ขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้คนขับ “โดรน”

 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เพื่อความเรียบร้อยการถวาย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ตามเส้นทาง และพื้นที่จัดกิจกรรมฯ จึงขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้ คนขับ หรือ โดรน (Drone) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ตลอดเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมฯ ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ภายในรัศมี ๙ กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตลอดระยะ ความสูง ๓,๐๐๐ ฟุต จากพื้นดิน ทั้งนี้ การใช้ โดรน (Drone) จะต้อง ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐(ที่มา : พร.)
โรง พยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐
     (ที่มา : พร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3691#sthash.iTPO01Ux.dpuf

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี เพศชายต้องผ่านการ ตรวจเลือกทหาร กองประจำการ และหมดข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม ประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำ พิพากษาของศาล และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นผู้สมัครต้องนำ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร (๒นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรง ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความ สามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ถ้ามี) และสำหรับผู้สมัครเพศชายต้องนำใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัด เลือกทหารกองประจำการมาแสดงผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอยู่รับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ต่อสัญญาจ้างทุกปีงบ ประมาณ เว้นแต่ทางราชการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทำความผิดที่ถือว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗      ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและ ธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๓๖๒๔ หรือที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๗ ต่อ ๖๖๐๑๕ และที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๕๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th ในหัวข้อข่าวและประชาสัมพันธ์(ที่มา:ยศ.ทร.)