วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้"
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง และขยายระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพะยัง พร้อมทั้งให้พิจารณาขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ทางฟากจังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพะยังเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้น
         ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม สรุปความว่า ให้รีบดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำพะยัง และให้พิจารณาดูว่าพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงค์ว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่ ให้ดำเนินการปลูกป่าโดยทำเป็นอุทยานเล็ก ๆ เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับป่าไม้ เพราะหากไม่ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นั้น ราษฎรก็จะบุกรุกป่าและทำลายพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ เอ จนหมดและน้ำที่ออกมาก็ให้พิจารณาว่าจะนำไปช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ เอ ในการบำรุงรักษาป่าให้เกิดความชุ่มชื้นได้มากเพียงใด ตัวอย่างเช่น โครงการลำตะคองพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติยังทำได้เพราะทำแล้วได้ประโยชน์มาก โครงการนี้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่โครงการทั้งฝั่งจังหวัดมุกดาหารและฝั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้การบริหารจัดการผันน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดตั้งศูนย์บริการและประสานงานโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่อง มาจากพระราชดำรโดยมีบุคลากรด้านการเกษตรประจำศูนย์เพื่อบริหารราษฎรประจำใน พื้นที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและส่งเสริมด้านการตลาด และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ราษฎร โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เป็นแกนนำในการขยายผลการมีส่วนร่วมในชุมชน (ที่มา : กพ.ทร.)ิ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทและแนวทางแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ก่อนเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การเดินทางของคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๗ ในครั้งนี้ เป็นการเดินทาง ไปราชการ ณ ต่างประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูต ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพ เรือ (ที่มา : สลก.ทร.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี
        โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ให้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา
(ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการ กองทัพเรือ จะเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลในสังกัด โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม ณ ภายในพระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
         สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี นาวาเอก บัญชา บัวรอด เพื่อ สลก.ทร. เลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๖๗ - ๓ (ที่มา : สลก.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่ง ของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป"
          พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมต้อนรับและรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทวอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้แทนเหล่าทัพ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม ณ ห้องรับรอง กระทรวงกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ และพิธีอำลากองทหารเกียรติยศ (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
          กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างอเนกอนันต์ ในการกอบกู้เอกราชและรวบรวมความเป็นปึกแผ่น ดำรงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังจะเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญของพระองค์ (ที่มา : กปช.จต.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี
         โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ให้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรน ระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล"
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
       ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ จำนวน ๓ อัตรา

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ จำนวน ๓ อัตรา แบ่งเป็น สายบริการ ๑ อัตรา และสายสหโภชน์ ๒ อัตรา โดยรับทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุน ฯ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการ (ระยะยาว) หรือการสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ ฯ รับรอง
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย คุณวุฒิความรู้พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจสอบ, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล, ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพ
         ทหารกองประจำการที่ประสงค์จะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการให้หน่วยต้นสังกัด ส่งเอกสารการสมัคร ถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๗๓
(ที่มา : พธ.ทร.)

พิธีบำเพ็ญกุศล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของกำลังพลกองพลจันทบุรี ในงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ประจำปี ๒๕๕๘

 วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดีวีรกรรมกองพลจันทบุรี และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และศาลเจ้าแม่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีข้าราชการและชาวจันทบุรี เข้าร่วมงาน
         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญที่รับใช้ประเทศชาติ ด้วยความเสียสละ ได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติในกรณีพิพาทไทย - อินโดจีน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๕ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในเหตุการณ์ครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
(ที่มา : กปช.จต.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่าง ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพ ติด ส่งเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสารระดับเยาวชนในการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างแรงจูงใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในห้องเรียน และในช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รวมกลุ่มแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาของโรงเรียน (ที่มา : ทรภ.๑)

เวียดนาม - สหรัฐ ฯ จัดการเจรจาร่วมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

ในการเจรจาประจำปี Vietnam - Us Political, Security and Defence Dialoque ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ กรุงฮานอย ซึ่งเวียดนามและสหรัฐอเมริกา เห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ประกอบด้วย การรักษาความมั่นคงทางทะเล การบรรเทาภัยพิบัติ การค้นหาทหารที่สูญหายในสงคราม การแก้ไขปัญหาจากฝนเหลือง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการปราบปรามยาเสพติด สำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ จะใช้แนวทางการทูตแบบสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหลีกเลี่ยง การกระทำที่ยั่วยุและใช้ความรุนแรง (ที่มา : ขว.ทร.)

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔

ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชา นุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ร่วมวางพานพุ่มและพวงมาลา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
          การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘ ภายในงานมีการประกอบพิธีเทิดเกียรตินายกรัฐมนตรี, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘
          โรงเรียนเตรียมทหาร จัดพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและได้ รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่า ทัพ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ในปีที่ศิษย์เก่าได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำหรับในปี ๒๕๕๘ ผู้ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจักรดาว เข็มเชิดชูเกียรติ "เกียรติยศจักรดาว" มีจำนวน ๖ ท่าน ในจำนวนนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (ที่มา : สลก.ทร.)

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสมหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ - ๑ ต่อ ๑๒๓ (ที่มา : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

ขอเชิญศิษย์เก่าเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น. จากนั้น ถวายสังฆทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับนำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กพิการ ณ โรงเรียนวัดทุ่งรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        ขอเชิญศิษย์เก่าเตรียมทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารโดยพร้อมเพรียง (ที่มา : กปช.จต.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "มนุษย์ปรสิต"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "มนุษย์ปรสิต" ดังนี้
ในวงการแพทย์เรียกสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับพืชจำพวกกาฝากว่า ปรสิต ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้คำนิยามสอดคล้องต้องกันว่า สัตว์จำพวกพยาธิที่อาศัยอยู่ในมนุษย์และสัตว์
       ปรสิต จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่น หรือเซลล์ชนิดอื่นเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร ในขณะเดียวกันก็คอยเบียดเบียนทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์ นั้นให้เกิดอาการอ่อนแอเจ็บป่วยจนถึงกับเสียชีวิตก็มี เช่น พยาธิ เป็นต้น
       ในสังคมมนุษย์มีคนประเภทปรสิตจำนวนไม่น้อยซึ่งเรียกว่ามนุษย์ปรสิต ได้แก่ คนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต้องคอยแต่จะคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เช่น คนขอทาน เด็กไร้เดียงสาและ คนพิการ เป็นต้น แต่คนเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ปรสิตเต็มขั้น เพราะว่าไม่ได้ทำร้ายหรือก่อโทษภัยให้แก่คนที่เป็นประโยชน์แก่ตน ทั้งคนที่ช่วยเหลือต่างก็คิดว่า มนุษย์ทุกคนควรช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า หรือยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ภายใต้กรอบ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก"
        แต่ก็มีมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ปรสิตเต็มขั้นก็ได้ เพราะว่าแม้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ก็ไม่ใส่ใจเห็นคุณค่า คอยแต่จะคิดพึ่งพาหรืออาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นอยู่ร่ำไป ทั้งเมื่อได้พึ่งพาที่พักอาศัย อาหารการกิน และผลประโยชน์ต่าง ๆ จากคนอื่นหรือหน่วยงานที่ตนได้อาศัยอยู่แล้วก็ยังไม่สำนึกในบุญคุณ คอยแต่จะคิดผลาญประโยชน์เบียดเบียนทำร้ายทำลาย หรือลบหลู่ดูหมิ่นเนรคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการกระทำ และคำพูดให้คนหรือหน่วยงานที่ได้พักพิงอาศัยเสียหายต่าง ๆ นานา
          สัตว์ปรสิตไม่มีคุณ มีแต่โทษ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครต้องการ เพราะเมื่อไปเกาะอาศัยสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว ยังคอยเบียดเบียนทำร้ายทำลายจนอ่อนแอเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ หากเข้าไปอาศัยอยู่กับสิ่งใดก็ไม่มีใครต้องการ มีแต่จะขับไล่ให้พ้นจากร่างกาย ฉันใด มนุษย์ปรสิต ก็ฉันนั้น คือมุ่งแต่เกาะเกี่ยวอาศัยคนอื่นและก่อทุกข์โทษภัยแก่คนหรือหน่วยงานที่ตน ได้พึ่งพาอาศัย เป็นคนที่สังคมรังเกียจไม่มีใครอยากได้ อยากพบเจอ แต่อยากจะขจัดขับไล่ไสส่งให้ออกจากชีวิตหรือหน่วยงานนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา
          ดังนั้น ใครที่กำลังเป็นหรือคิดจะเป็นมนุษย์ปรสิตก็ควรคิดพิจารณาให้ดี และดูจากสัตว์ปรสิตเป็นตัวอย่าง เพราะความผิดพลาดของคนอื่นคือบทเรียนโดยอ้อมของเรา โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนทำผิดพลาดด้วยตนเอง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมองแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง"
          พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๓

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสมหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ - ๑ ต่อ ๑๒๓ (ที่มา : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่

วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ คู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ประดับแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการหรือสาธารณชน และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่คู่สมรสและวงศ์ตระกูล (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญา บัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมภูติอนันต์ กองบังคับการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้บรรยายพิเศษประวัติและแนวทางการรับราชการให้ แก่ผู้เข้ารับการฝึกในโอกาสนี้ด้วย
         การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นรุ่นที่ ๒๗ โดยมี นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับกรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชาชีพทหารเรือและเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มี คุณสมบัติเป็นนายทหารเรือที่ดี มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สำหรับหัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทหารเรือ, วิชาการทหารราบ, วิชาพลศึกษาและการบรรยายพิเศษ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยราชการของกองทัพเรือ และการฝึกปฏิบัติ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : รร.นร.)

ลาวพร้อมร่วมมือปราบปรามยาเสพติดบริเวณแม่น้ำโขง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์สรายงานว่า ลาวพร้อมส่งผู้แทนมาประจำศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) ที่ ลาว ไทย เมียนมา และจีน ร่วมกันจัดตั้ง เพื่อป้องกันและปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดบริเวณแม่น้ำโขง ซึ่งเข้าสู่การดำเนินงานระยะที่ ๒ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การลาดตระเวนทางน้ำและทางบกตามลำน้ำโขง การสืบสวนและปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดน และการติดตามบุคคลตามหมายจับ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑

พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ บนเรือหลวงกระบุรี ท่าเทียบเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
         โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมเวลาการฝึก ๖๐ วัน การประกอบกำลังหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จำนวน ๓ ลำ มี เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงปัตตานี โดยมี พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
         การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนาย เรือในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานบนเรือตามมาตรฐานของ กองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและ ประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ (ที่มา : รร.นร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "คนละเรื่องเดียวกัน"

 กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "คนละเรื่องเดียวกัน" ดังนี้
         สังคมสมัยก่อนในตอนเช้า เรามักจะเห็นภาพคุณลุงคุณป้าจะชอบไปนั่งจิบกาแฟกับปาท่องโก๋แถว ๆ ร้านกาแฟหน้าปากซอยอยู่เสมอ เราเรียกชุมนุมย่อย ๆ นี้ว่า "สภากาแฟ" กาแฟโบราณนั้นมีเอกลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือจะใส่นมข้นหวานไว้ด้านล่าง แล้วเทน้ำกาแฟลงไปด้านบน ถ้าใครชอบหวานมากก็ชงนมด้านล่างให้ผสมกับเนื้อกาแฟ สำหรับคนที่ชอบหวานน้อยก็อาจจะดื่มโดยที่ไม่ต้องคนเลยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้มีอยู่ว่า วันหนึ่ง คุณลุงคนหนึ่งก็ไปนั่งจิบกาแฟที่สภากาแฟ พอดีหลานสาวเจ้าของร้านอยู่ในช่วงปิดเทอมจึงมาช่วยยายขายกาแฟ พอหลานยกกาแฟมาส่งให้ที่โต๊ะ คุณลุงก็พูดขึ้นว่า "นมน้อยจัง" หลานสาวเกิดอาการเขินอาย ตอบกลับไปด้วยเสียงเบา ๆ ว่า "เพิ่งขึ้นค่ะ" ยายได้ยินดังนั้นก็ทุบโต๊ะดังปัง แล้วตะโกนสวนไปว่า "เพิ่งขึ้นที่ไหนกัน ขึ้นมาตั้งสองเดือนแล้ว"
        สรุปว่า ลุงพูดถึงนมในแก้วกาแฟ หลานสาวพูดถึงหน้าอกของตัวเอง ส่วนยายหมายถึงราคานมที่ปรับราคาขึ้น เรื่องนี้แม้จะเป็นเสพียงเรื่องตลกขบขันที่เล่าต่อ ๆ กันมา แต่ในความตลกขบขันนั้น ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะได้แง่คิดทางธรรมว่า คนเราอาจพูดกันคนละเรื่องทั้ง ๆ ที่คิดว่ากำลังพูดเรื่องเดียวกันเข้าทำนองว่า คนละมุมมอง คนละข้อคิดเห็น คนละประเด็นข้อสังเกต แต่เรื่องเดียวกัน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดจากสภาวะจิตที่ถูกปรุงแต่งขณะนั้น เช่น คนหนึ่งกำลังพิจารณากาแฟในแก้ว อีกคนหนึ่งกำลังกังวลเรื่องความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตนเอง และอีกคนหนึ่งกำลังกังวลเรื่องกำไรขาดทุน
       ดังนั้น ความเข้าใจผิดจึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แม้จะกำลังพูดภาษาเดียวกัน นั่งพูดกันตัวต่อตัว และไม่มีใครมีเจตนาบิดเบือนข้อมูล เรื่องดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจกันผิด เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงใด และหากเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องที่สำคัญ ความเสียหายก็จะมีมากตามไปด้วย การสื่อสารในองค์กรก็เช่นเดียวกัน หากขาดความระมัดระวัง ไม่ใช้สติกำกับในเรื่องที่คิด ในกิจที่กำลังทำ และในคำที่กำลังจะพูด เราก็จะประสบกับเรื่องราวในลักษณะ "คนละเรื่องเดียวกัน" ได้อย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน โดยกลุ่มงานบริการรับสมัครเพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษและ สามารถใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม Micosoft Office และ Excel ได้
         ส่วนกลุ่มงานเทคนิค รับเพศชายและหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างอิเล็กทรอนิสก์/ช่างก่อสร้าง
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓ ๘๒๔ ๕๑๘๖ ต่อ ๓๕๐๑๔ (ที่มา : กบร.กร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ๑ อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี นับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา, หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ, ปริญญาบัตร หรือ ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา
         สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียม คนละ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประกาย ภู่ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๐ ๘๓๐๙ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๔๗ - ๘ ต่อหมายเลขภายใน ๒๐
(ที่มา : สอ.นย.)

กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมข่าวทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชายหรือเพศหญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และหลักฐานแสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๘๕๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมายมีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ๒๐ ราย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันท-อุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๐ ราย และการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ภายใน ๒๓ มกราคม นี้

วัดป่าไตรสิกขาภาวนา บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การพันธมิตร กำหนดจัดโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานสาธารณรัฐอินเดีย - ราชอาณาจักรเนปาล ระยะเวลาประมาณ ๑๘ วัน ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
        กำหนดรับลงทะเบียนข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ แจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งไปยัง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมหลักฐานข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย
         - หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๕ ชุด
         - รูปถ่ายสี สวมเครื่องแบบ ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว (ฉากหลังพื้นสีขาว) จำนวน ๖ ใบ
         - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาไทย
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาอังกฤษ
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และ ID LINE
         - อายุ วันเกิด วัน เดือน ปีเกิด น้ำหนัก และส่วนสูง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๕๘ (ที่มา : ยศ.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๑๕ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำเยาวชนเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การดำเนินชีวิตของ ของสังคมภายนอกให้แก่เยาวชนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ ดียิ่งขึ้น (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ใน ๒๑ มกราคม นี้

กองทัพเรือ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และคณะ กำหนดจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งใหม่ และการจัดนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ จะได้มีโอกาสใกล้ชิดสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เรือไทย ฯ กับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ในโอกาสต่อไป (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม"
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

กองทัพเรือรับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เพื่อสมทบ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ" จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ "กองทุนบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ" จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นาวาเอก วิชชุ บำรุง ประธานกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : วทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙" ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยจะมีพิธีเปิดงาน ฯ และพิธีลอยพวงมาลา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. บนเรือหลวงนราธิวาส
        วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญที่บรรพบุรุษทหารเรือไทย ได้แสดงออกถึงความรักชาติ ทำการรบด้วยความกล้าหาญ ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในยุทธนาวีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ณ บริเวณเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จนได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย สำหรับกองทัพเรือได้มีการจัดงานสดุดีวีรชนของกองทัพเรือ ที่ อนุสาวรีย์เรือธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้ร่วมรำลึกถึงยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับ กองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ นับตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า ๗๔ ปี การจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๙ โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นสองภาค คือ ภาคทะเล และภาคบนบก
        - ภาคทะเล เป็นส่วนของกองทัพเรือรับผิดชอบดำเนินการจัดเรือสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวง จำนวน ๕ ลำ สนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี, เรือหลวงตากใบ, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๒, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๖
        - ภาคบนบก เป็นการจัดงานสมโภชน์โดยกองทัพเรือร่วมมือกับจังหวัดตราดในการจัดงานดังกล่าวบริเวณอนุสรณ์สถาน ฯ ได้แก่ พิธีเปิดงาน จะมีการโดดร่มทางยุทธวิธีจากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ, การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงนราธิวาสมาจอดเรือประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ทรภ.๑)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "การทำงานแบบ WORK SMART"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "การทำงานแบบ WORK SMART" ดังนี้
         คนทำงานหนักส่วนใหญ่ ก็เพราะต้องการผลผลิตหรือผลลัพธ์มากขึ้น แต่ในแง่ของข้อเท็จจริง ผลงานที่ได้อาจไม่จำเป็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็ได้เพราะคนที่มาทำงานเช้า กลับบ้านตรงเวลา หยุดงานวันเสาร์ - อาทิตย์ตามปกติ ไม่หอบเอางานกลับไปทำที่บ้าน แต่ผลงานกลับออกมาดี หรือดีกว่าคนที่ทำงานหนักชนิดหามรุ่งหามค่ำเสียอีกก็มี การทำงานของกลุ่มคนประเภทนี้ถูกเรียกว่าการทำงานแบบ WORK SMART หรือทำการทำงานอย่างชาญฉลาด
        คนที่ทำงานแบบ WORK SMART จะประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ
         - SMILE - ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ยิ้มรับกับปัญหา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มองปัญหาจากการทำงานว่าเป็นสิ่งท้าทาย ไม่ตีโพยตีพายจนกลายเป็นคนขาดสติ
         - MANAGE - รู้จักการจัดการงานและบริหารเวลาให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม สามารถจัดลำดับความเร่งด่วนของงานได้อย่างชาญฉลาด รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุด
        - ANALYZE - สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ แยกแยะผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากงานที่ควรทำและไม่ควรทำได้อย่างแม่นยำ ทำให้ไม่เกิดผิดพลาด จนอาจทำให้งานเป็นมิจฉาชีพ และไม่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งทำให้เปลืองเวลา ลงทุนมาก แต่มีผลกำไรน้อยอีกด้วย
       - RECOGNIZE - รู้จักประเมินขีดความสามารถของตนเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพียงไร หากพบว่าเกินขีดความสามารถก็รู้จักแบ่งมอบงานให้คนที่เหมาะสมกับงานได้ดูแลบริหารจัดการแทนได้เป็นอย่างดี
       - TRAIN - รู้จักฝึกฝนอบรมสมาชิกในกลุ่มหรือคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการทำ งานเป็นทีมและบริหารจัดการงานตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดังนั้น นักทำงานที่ดีจึงมิใช่เพียงแค่ทำงานให้หนักกว่าคนอื่น หรือหอบงานกลับไปทำที่บ้านในวันหยุด แต่จะต้องรู้จักบริหารตนเองให้ทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีเวลาที่นอกเหนือจากการทำงานแล้ว ยังเหลือเวลาส่วนหนึ่งให้แก่ครอบครัว เพื่อน ๆ และตัวเองอีกด้วย การทำงานตามทฤษฎี WORK SMART นี้
นอกจากจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ หรือทางแห่งความสำเร็จ ข้อวิมังสา คือ เข้าใจในการทำงาน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานทุกอย่าง ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ยังนับเนื่องในแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือภายใต้คติพจน์ที่ว่า "One navy work smart" อีกด้วย (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

อินโดนีเซียจะเพิ่มเรือตรวจการณ์เพื่อป้องกันการลักลอบทำประมงจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมควบคุมทรัพยากรทางทะเลและประมงอินโดนีเซียแถลงว่า กระทรวงกิจการทะเลและประมงมีเรือตรวจการณ์ จำนวน ๒๗ ลำ และจะจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ ลำ ภายในปลายปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการลาดตระเวนและป้องกันการลักลอบทำประมงจากต่างชาติ รวมทั้งจะขยายระยะเวลาการลาดตระเวนทางทะเลจาก ๑๑๖ วัน เป็น ๒๑๐ วัน หรือเพิ่มสูงสุดเป็น ๒๘๐ วัน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"หลักที่ว่าทุกคนต้องทราบถึงกฎหมายและต้องทำตามกฎหมายนั้นรู้สึกว่าบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายไม่ถึงประชาชน ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิดทางราชการ ที่ไม่สามารถจะนำกฎหมายไปให้ถึงประชาชน"
          พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓

พิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗

วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก คณะผู้แทนกองทัพเรืออินเดีย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๑ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย เพื่อหาข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือทั่วไป การจัดการลาดตระเวนร่วมฯ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติประจำ และข้อกำหนดอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายไทยมี พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ฯ และฝ่ายอินเดีย มี พลเรือตรี RB Pandit ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและการข่าว (Assistant Chief of Naval Staff Foreign Cooperation and Intelligence) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรืออินเดีย
         การประชุม Navy to Navy Talks ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อหาข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มีความก้าว หน้ามากยิ่งขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง เสาหลักของชีวิต

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "เสาหลักของชีวิต" ดังนี้
         ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน จำเป็นต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารไว้ ฉันใด ในการสร้างความดีทุกชนิดก็จำเป็นต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับ ฉันนั้น ความไม่ประมาทจึงนับว่าเป็นหลักธรรมสำคัญอย่างยิ่งในการครองตน ครองคน และครองงานให้สำเร็จตามเป้าหมายในทุกด้าน ความไม่ประมาท คือ การมีสติกำกับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำสิ่งใด ๆ ไม่ยอมถลำลงไปในทางที่เสื่อม และไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดี ตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทำ ถึงกรรมไม่ดีที่ต้องเว้น เอาใส่ใจ สำนึกอยู่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ว่า "ถ้าประมาทในทุกเรื่อง ความรุ่งเรืองก็มิอาจเกิดขึ้นได้" ในปทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระพุทธองค์ตรัสว่า
         "ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนั้นย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใด กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลย่อมรวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ฉันนั้นเหมือนกับผู้ประมาทมัวเมาในชีวิตนั้น บัณฑิตท่านอุปมาไว้ว่าเสมือนผู้ที่ตายแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่" ลักษณะของผู้ประมาทแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
         ๑. กุสีตะ คือ ไม่ทำเหตุแต่จะเอาผล เช่น เวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียน แต่อยากสอบได้ ไม่ตั้งใจทำงานแต่จะเอาความดีความชอบ ทาน ศีล ภาวนา ไม่ปฏิบัติ แต่อยากได้สวรรค์ นิพพาน เป็นต้น
         ๒. ทุจริตะ คือ ทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดี เช่น ขี้เกียจทำงาน แต่อยากได้ผลของงาน พูดไม่ดีแต่อยากให้คนอื่นชื่นชอบ อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีความพยายาม เป็นต้น
          ๓. สิถิละ คือ ทำเหตุเล็กน้อยแต่จะเอาผลมาก เข้าลักษณะค้ากำไรเกินควร เช่น อ่านหนังสือนิดหน่อย แต่หวังสอบได้อันดับที่ ๑ ให้ทานนิดหน่อยแต่หวังบุญหล่นทับหรือหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ เป็นต้น
        ผู้ประมาทในการทำเหตุ ๓ ประเภทดังกล่าว ย่อมพลาดโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จในเรื่องที่คิดในกิจที่ทำ และในคำที่พูดทั้งปวง ดังนั้น ผู้ฉลาดจึงควรระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ทำเหตุดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำเหตุเสียย่อมได้รับผลเสีย ผู้ทำเหตุแห่งความสำเร็จไว้มาก ย่อมประสบผลสำเร็จมาก ทั้งดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท แล้วชีวิตก็จะมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่หวั่นไหวได้ง่าย เมื่อยามที่ถูกโลกธรรมฝ่ายต่ำเข้ามากระทบ เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเสาหลักของชีวิตนั่นเอง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กิจกรรมทัวร์คนมีใจรักสุนัข "Mercy Tour" ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่สัตหีบ

 วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทัวร์คนมีใจรักสุนัข "Mercy Tour" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในกิจกรรมจัดให้มีการเยี่ยมชมอ่าวเตยงาม, มารีนรีสอร์ท, ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด และชมการแสดงสุนัข เป็นต้น
        พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้ดำเนินโครงการ Doggy Home Stay Sattahip ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม โดยการนำสุนัขจรจัดในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือมาดูแล รักษาโรค ทำหมัน และฝึกสุนัขให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการ ฯ เป็นเวลา ๗ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการดูแลสุนัขจรจัดพื้นที่ของกองทัพเรือเป็นไปอย่าง ยั่งยืน ลดจำนวนสุนัขจรจัดที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือนและแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ สุนัขมีสภาพอดอยาก เจ็บป่วย สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยในชุมชน และพัฒนาการจัดการพื้นที่ศูนย์อภิบาลสุนัข กองเรือยุทธการ, ศูนย์อภิบาลสุนัข ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และศูนย์อภิบาลสุนัข หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สามารถรับอุปการะสุนัขได้พื้นที่ละ ๕๐๐ ตัว และแมว ๑๐๐ ตัว นอกจากนี้ ยังได้จัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการ ตลอดจนส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูต่อไปได้
         ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระดมทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้จริง ปัจจุบันศูนย์อภิบาลสุขนัขมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหาร ประมาณ ๔ บาท ต่อวัน ต่อตัว, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัด ศูนย์อภิบาลสุนัข กองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ศูนย์อภิบาลสุนัขแห่งใหม่ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Doggy Home Stay Sattahip โดยการโอนเงินช่วยเหลือโครงการ ฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี โครงการ Doggy Home Stay Sattahip เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๕๒๒ - ๖ และแจ้งการโอนเงินที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๙๗ หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๓๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

จีนเปิดกองบัญชาการทหารในพื้นที่หมู่เกาะพาราเซล


 เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า รัฐบาลท้องถิ่นเมืองซานชาทำพิธีเปิด กองบัญชาการหน่วยทหารของกองทัพจีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่เกาะ Woody ในหมู่เกาะพาราเซล โดยมีภารกิจในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งยังคงมี ปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ จัดการฝึกและจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองกำลังท้องถิ่น และระดมกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อนึ่ง ภายหลังพิธีเปิดได้จัดการฝึกระหว่างหน่วยยามฝั่ง กองกำลังท้องถิ่น และ สำนักงานประมง ระยะเวลา ๗ วัน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ปรับเส้นทางลานอเนกประสงค์ เตรียมประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ปรับเส้นทางลานอเนกประสงค์ บริเวณช่องทางผ่านเข้า - ออก กองบังคับการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองร้อยบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าการปฏิบัติจะเสร็จสิ้น
          จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ (ที่มา : สอ.รฝ.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ของแท้หรือของปลอม

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ของแท้หรือของปลอม" ดังนี้
          ธรรมดาของดีมีค่าในโลกนี้มักจะมีไม่มาก ทั้งหายาก ราคาแพง และเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก จึงเป็นที่มาของการคิดทำของปลอมเลียนแบบ และด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ เราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่า อันไหนเป็นของแท้ หรือของปลอม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีคนขึ้นสองพวกคือ คนหลอกคนพวกหนึ่ง และคนถูกคนหลอกอีกพวกหนึ่ง ชีวิตของคนสองพวกนี้ แม้จะต่างกันราวดำกะขาว แต่ก็เกิดความเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ คนหลอกคน ได้ชื่อว่าเป็น คนเลว คนลวงโลก เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทัณฑ์ ทุกข์ร้อน อยู่ไม่เป็นสุข คนถูกหลอกก็เสียของ เสียคน เกิดความเสียหาย และต้องเสียใจที่หลงเชื่อคนผิด
         ของปลอม อาจหลอกคนบางคนได้ในบางครั้ง แต่เมื่อใดความจริงปรากฏ เมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไร้ค่า หมดราคา กลับไปอยู่ในสถานะเดิม ส่วนของแท้คือ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี ยอมรับในความสามารถวาสนาของตน ย่อมส่งผลให้เป็นคนมีคุณค่า มีราคา ของแท้แม้จะไม่เลอเลิศสูงส่งเท่าใดนัก แต่ก็มีคุณค่าควรแก่ความภาคภูมิใจ
          ดังนั้น ใครคิดจะเป็นคนแท้หรือเป็นคนปลอม ตัวเองเท่านั้นย่อมรู้แก่ใจ และสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเข้าทำนองว่า ความลับไม่มีในโลก คนที่ยอมรับความจริง และใช้ชีวิตตามความเป็นจริงนั้น จึงจะได้ชื่อว่าคนแท้ ที่ไม่ต้องวิตกกังวลหวาดระแวงว่าใครจะมาหลอกเราหรือเราจะไปหลอกใครแต่อย่างใดนั่นเอง
(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
        กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
         ส่วนการสอบรองสอง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
          การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ ๕ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
        จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
        - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
        - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
        - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
        - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
        - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
           การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)