วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รัสเซียและจีนลงนามข้อตกลงจัดหายุทโธปกรณ์ร่วมกัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า รัสเซียจะร่วมมือกับจีนในการสร้างเรือดำน้ำแบบ Amur พร้อมระบบขับเคลื่อน AIP จำนวน ๔ ลำ สำหรับกองทัพเรือจีน รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จีนจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ Su-35 จำนวน ๒๔ ลำ ทั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงในการจัดหายุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ในรอบ ๑๐ ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศแล้วยังเป็นการ เพิ่มศักยภาพด้านเรือดำน้ำให้แก่จีนอีกด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ใน ๓๑ สิงหาคม นี้

 กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
          มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘ เป็นการประกวดระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๗ พรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ฯ (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนายทหารสัญญาบัตรที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยในต่างประเทศ วาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลา

วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในโอกาสที่นายทหารสัญญาบัตรที่ กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยใน ต่างประเทศ วาระ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมอำลาผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้อง รับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกองทัพเรือในต่างประเทศ นับว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและเป็นเกียรติยิ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านการทหาร ได้แก่ การทูตทหาร การข่าวในระดับยุทธศาสตร์ การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และนักเรียนทหาร รวมทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือต่างประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม และภริยา พร้อมคณะ เพื่อมอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย


วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก Nguyen Van Hien (เหงียน วัน เหียน) ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม ณ ท้องพระโรงชั้นใน พระราชวังเดิม ในครั้งนี้ด้วย
        การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม และภริยา พร้อมคณะ ในครั้งนี้
นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับ กองทัพเรือเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเดินทางมาเพื่อมารับมอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และในโอกาสที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออา เซียน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามได้ตอบรับเข้าร่วมประชุม ฯ ด้วย
          กองทัพเรือ กับกองทัพเรือเวียดนาม มีความสัมพันธ์กันมานาน ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาโดยตลอด, การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเมืองท่า, การสนับสนุนที่นั่งการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านภาษาไทย - เวียดนาม และหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, การฝึกและการลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - เวียดนามว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลร่วมกันเป็นประจำทุกปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพการประชุม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดระเบียบทางทะเลในเขตติดต่อของทั้งสอง ประเทศ ในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพเรือ ไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔