วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึง สวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ สายด่วน เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน ๑๑๕๕ ร้องทุกข์ทั่วไป ๑๑๑๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีข้อสั่งการหลายประการ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชาวต่างประเทศ จึงร่วมกันบูรณาการช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างประเทศ ดังนี้
         - กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน ให้ใช้ช่องทาง สายด่วน ๑๑๕๕ ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องและประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการ โดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีล่ามช่วยแปลได้หลายภาษา รวมทั้งมีสถานีตำรวจท่องเที่ยว เปิดให้บริการทั่วประเทศ
         - กรณีการร้องทุกข์ทั่วไป ให้ใช้ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องและประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถให้บริการภาษาอังกฤษและเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการประสาน งานเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ครอบคลุมทุกกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และกำลังขยายเครือข่ายไปยังสถานทูตไทยในประเทศอาเชียนด้วย (ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒ อัตรา

กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างเชือกรอกและการอู่ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ และจะต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
        หลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เลขที่ ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพเรือ จัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณชายหาดโรงแรม รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ได้ดำเนินการจนเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ และน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ "เวคา" ข้ามอ่าวไทย จากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ไปยังอ่าวเตยงาม หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
        การแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหิน รีกัตต้า" นับเป็นรายการที่มีความสำคัญ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่คนไทยมีความภาคภูมิใจเพราะเกิดจากพระ อัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบารมีของพระองค์อย่างแท้จริง ที่ทำให้การแข่งขันรายการนี้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาแล่นใบระดับแนวหน้าจากนานาประเทศให้ เข้ามาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา (ที่มา : สน.รอง ผบ.ทร.)

พิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่วยของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากรโครงการค่ายฯ ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้ร่วมโครงการ ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด
         สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเยาวชนจากครอบครัวทหารเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัตหีบ ได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติม จากเนื้อหาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งความสนุกสนานจากห้องเรียน และทัศนศึกษา ณ สถานที่ทางธรรมชาติวิทยา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่กับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างคุณค่าเยาวชนบุตร - หลานทหารเรือให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ยี่ แก้วเพ็ชร ณ วัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ยี่ แก้วเพ็ชร มารดา เรือตรี ปรีชา แก้วเพ็ชร ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ ฌาปนสถานวัดไทรทอง ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ที่มา : สลก.ทร.)