วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่

 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
        ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

อินโดนีเซียมีแผนจัดหาเรือดำน้ำ ชั้น Kilo จากรัสเซีย

 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือพิมพ์จากการ์ตาโพสต์ รายงานอ้างคำกล่าวของ นาย Purnomo Yusgiantoro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ว่า อินโดนีเซีย จะส่งคณะผู้แทนนำโดย พลเรือเอก Marsetio ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย ไปเยือนรัสเซียเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณสมบัติของเรือดำน้ำชั้น Kilo ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งเป็นแบบเดียวกับของกองทัพเรือเวียดนาม ทั้งนี้ ตามแผนการพัฒนากองทัพเรือมีความต้องการเรือดำน้ำทั้งหมด ๑๒ ลำ ที่มีขีดความสามารถโจมตีทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศได้ ซึ่งเรือดำน้ำของรัสเซียสามารถติดตั้งจรวดที่มีความแม่นยำ มีระยะยิง ๓๐๐ - ๔๐๐ กิโลเมตร ซึ่งสามารถตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าวได้ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือประชุมวางแผนการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ จัดการประชุมวางแผนครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการเตรียมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทัพเรือทำการฝึกกองทัพเรือขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการฝึกสำคัญของกองทัพเรือโดย กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก มี รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ โดยจะจัดการฝึกในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การอำนวยการและการสนับสนุนของส่วนอื่น ๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับแนวทางการจัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ จะนำปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของการฝึกในปีที่ผ่านมา นำมาปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสม ส่วนการประชุมวางแผนครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณารายละเอียดการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล เป็นต้น

พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก และ ว่าที่ นาวาโท

วันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก และว่าที่ นาวาโท วาระตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศในครั้ง นี้ ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนาและเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ

 วันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) จำนวน ๔๐ คน และเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน เข้าพบในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การดำเนินชีวิตของสังคมภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้นำศาสนา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
         โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถอยู่รวมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
        การที่คณะผู้นำศาสนาและเยาวชนเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ นอกจากจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้นำศาสนา และเยาวชนแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพเรือที่ มีต่อประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖
         "การที่จะให้ปราศจากอคตินี้เป็นสิ่งที่ยาก เพราะจะต้องบังคับจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในขณะที่ปฏิบัติงาน ทั้งนอกเวลาปฏิบัติงาน เพราะว่าจิตใจที่จะปราศจากอคตินั้น ต้องฝึกฝนและมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ปราศจากอคติก็จะต้องอบรมจิตใจของตัวให้ดี ให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อ การอบรมจิตใจของตัวให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อนั้น จะต้องรักษาสติให้มั่น ต้องมีความรู้ทุกอย่าง ได้ประสบสิ่งใดจะต้องรู้ว่านี่คืออะไร นี่คือสิ่งที่ควร และอาจจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่ไม่ควรมีอะไรบ้างต้องเลือกสิ่งที่ควรและละสิ่งที่ไม่ควร"