วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่าง ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อบริการให้กับกำลงพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ โดยมีคุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
         - ระดับปริญญาโท รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขา การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
         - ระดับปริญญาตรี รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
            - การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
            - วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
            - วิชาบัญชี / การบัญชี / บัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร / การสอบบัญชี / การบัญชีการเงิน / การเงินและการธนาคาร จำนวน ๔ อัตรา
            - นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน ๑ อัตรา
            - สถิติ / สถิติศาสตร์ / สถิติคณิตศาสตร์ / สถิติประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา
            - ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
            - ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
            - การวัดผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
            - วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๒ อัตรา
            - พุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๓ ประโยค / เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
             - วิทยาศาสตร์ทางทะเล / สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
             - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี รับเพศชายและเพศหญิง จำนวน ๒๕ อัตรา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา รับเฉพาะเพศหญิง จำนวน ๖ อัตรา
           คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร, ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือหากสำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้วจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ, มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร, มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
           หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย, หลักฐานการแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
         กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
       พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑
          - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
พื้นที่สัตหีบ
           - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๐๐ ๒๖๕
          - กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๘๔๔ และ ๐๓๘ ๔๓๗ ๙๖๒
         - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
           สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เยี่ยมทหารป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันนี้ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ไปเยี่ยมทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันนี้ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพิธีบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวสดุดีและประกอบพิธีบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาสาสมัครทหารพราน วุฒินันท์ ศรีประสิทธิ์ ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติและผืนแผ่นดินไทย และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกและคารวะแด่ดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ซึ่งถือเป็นการประกอบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่น่ายกย่องสรรเสริญ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ญาติ ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติเข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : นย.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
"งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิต ใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

๓๐ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยภายในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้กล้าหาญและเสียสละ,ประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น, พิธีมอบทุนการศึกษา, พิธีฟังสารผู้บังคับบัญชา และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี
         ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาสาสมัครทหารพราน วุฒินันท์ ศรีประสิทธิ์ และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกและคารวะแด่ดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือด เนื้อและชีวิต ซึ่งถือเป็นการประกอบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่น่ายกย่องสรรเสริญ ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน โดยผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และญาติผู้เสียชีวิต เข้าร่วมพิธี ฯ
         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความเป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๖๗ แบ่งเป็น ๓ ยุค คือ ยุคเริ่มต้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้ตั้งเป็นกรมนาวิกโยธินขึ้นที่สัตหีบ ขึ้นตรงต่อสถานีทหารเรือสัตหีบ และยุคใหม่ เป็นยุคที่รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ โดยมีการจัดตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐ ฯ ทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันก่อตั้งในยุคใหม่ คือ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ต่อมากรมนาวิกโยธินได้ปรับอัตรากำลังเป็นหน่วยขนาดใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยเป็น "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ ครบรอบ ๕๙ ปี ปัจจุบันมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
         ทหารนาวิกโยธิน เป็นกำลังรบของกองทัพเรือที่มีขีดความสามารถในการยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบก มีสมรรถภาพพร้อมที่จะทำการรบได้ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส และทุกสถานที่ โดยมีการรบที่เป็นเอกลักษณ์ของทหารนาวิกโยธินที่ไม่มีโอกาสและพื้นที่จะถอยกลับเป็นอันขาด ทำให้กำลังทหารนาวิกโยธิน ต้องมีการวางรากฐานทางวินัยที่เข้มแข็ง ฝึกทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติการรบได้ทุกรูปแบบ กำลังทหารนาวิกโยธินมักจะเป็นหน่วยที่ถูกส่งออกไป แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับคำว่า "เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย"
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทหารนาวิกโยธินได้ปฏิบัติการสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ อาทิ กรณีพิพาท อินโดจีน - ฝรั่งเศส, ยุทธการบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด, ยุทธการบ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด, ยุทธการสามชัย, ยุทธการผาภูมิ, ยุทธการกรุงชิง, จัดกำลังทหารช่าง ไปปฏิบัติการเพื่อนมนุษยธรรม ไทย-อิรัก, จัดกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจสันติภาพร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี ทวีปอาฟริกา, จัดกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
          สำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมาย จากกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดส่งกำลังไปร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวัน ออกจากกรณีเขาพระวิหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕, ในพื้นที่ภาคใต้ จากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับขบวนการโจรก่อการร้าย โจรจีนคอมมิวนิสต์ และ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกำลังไปสนับสนุนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตรับผิดชอบจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ๔ ชุดปฏิบัติการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ทหารนาวิกโยธินมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ ดีกินดีประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นสุข เป็นสิ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กับการป้องกันประเทศ
           จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความสำนึกในพระคุณแห่งแผ่นดินเกิด มีความซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนาวิกโยธินด้วยดีมาตลอด ดังนั้น จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าทหารนาวิกโยธินพร้อมที่จะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ราชบัลลังก์ ตลอดจนนำมาซึ่งความสันติสุขแก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้สมดังบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้แก่ทหารนาวิกโยธิน ความตอนหนึ่งว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" (ที่มา : นย.)

สำนักข่าวญี่ปุ่นระบุ ASEAN มีความกังวลต่อปัญหาความขัดแย้งทางทะเลในภูมิภาค

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวเกียวโด รายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN ครั้งที่ ๔๗ ที่เนปยีดอ เมียนมา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จะหยิบยกประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกขึ้นหารือ ทั้งนี้ เพื่อความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคด้วยการเจรจาบนพื้นฐานของกฎหมาย ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ณ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ
         กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔๑
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกจะเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จากวงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์ และในภาคที่สอง เป็นการบรรเลงเพลงยอดนิยม เพลงสากล และเพลงทหารเรือที่นำมาผูกเป็น เนื้อเรื่อง "ด้วยรักจากใจนาวี" โดยใช้กลอนที่ประพันธ์ขึ้นเกี่ยวกับความรักของทหารเรือต่อคนรอบข้าง และสรรพสิ่งต่าง ๆ มาบรรเลงขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ
         กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินบริเวณหน้าการจัดงาน หรือจะร่วมบริจาคได้ที่
         - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖
         - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
         - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
        - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
        - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อินโดนีเซียรับมอบเรือฟริเกตชั้น Bung Tomo

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายปูรโนโม ยุสเกียนโตโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือฟริเกตอเนกประสงค์ ชั้น Bung Tomo จำนวน ๒ ลำ ได้แก่ KRI Bung Tomo และ KRI John Lie ที่เมือง Barrow - In - Furness อังกฤษ โดยเรือดังกล่าว มีระวางขับน้ำ ๑,๙๔๐ ตัน ใช้เครื่องยนต์แบบ CODAD ความเร็วสูงสุด ๓๑ นอต ติดตั้งระบบอาวุธ ๓ มิติ อาทิ อาวุธนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น Exocet อาวุธนำวิถี พื้น - สู่ - อากาศ Sea Wolf ปืนใหญ่เรือ ๗๖ มิลลิเมตร และตอร์ปิโด ทั้งนี้ เรือทั้ง ๒ ลำจะกลับถึงอินโดนีเซียเพื่อร่วมงานฉลองการสถาปนากองทัพอินโดนีเซียครบรอบ ๖๙ ปี ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการฝึกหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่และหลักสูตรแผนที่ปืนใหญ่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ทำการฝึกหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่ พรรคนาวิกโยธิน และหลักสูตรแผนที่ปืนใหญ่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สนามยิงปืนใหญ่ หมายเลข ๑๒ บ้านพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ทำการยิงด้วยกระสุนจริงทั้งกลางวันและกลางคืน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกันทราบและเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่มา : กปช.จต.)

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๖ (RBC - 16) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฝ่ายไทย และมี พลเอก เยือง โชะคน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๖ (RBC - 16) ด้าน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่ ๓ ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายอันจะก่อให้เกิดเสถียรภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยการแก้ปัญหาที่มีอยู่ ตลอดจนการพัฒนาและการส่งเสริมเรื่องของการประสานประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ ตามแนวชายแดนด้วยมาตรการที่เหมาะสมดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสอง ประเทศ (ที่มา : กปช.จต.))

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการฝึกหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่และหลักสูตรแผนที่ปืนใหญ่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ทำการฝึกหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่ พรรคนาวิกโยธิน และหลักสูตรแผนที่ปืนใหญ่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สนามยิงปืนใหญ่ หมายเลข ๑๒ บ้านพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ทำการยิงด้วยกระสุนจริงทั้งกลางวันและกลางคืน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกันทราบและเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่มา : กปช.จต.)

กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และใน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
         กาชาดคอนเสิร์ต เป็น การบรรเลงบทเพลงคลาสสิก โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มาตราบจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๔๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จาก วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์
         ในภาคที่ ๒ แบ่งการแสดงออกเป็น ๕ องก์ ดังนี้ โดยองก์ที่ ๑ รักจากใจนาวี รักท้องนทีทะเลกว้าง, องก์ที่ ๒ รักธรรมชาติมิรู้จาง, องก์ที่ ๓ มิเลือนราง รักมอบแด่ครอบครัว, องก์ที่ ๔ รักชีวิตให้คงดำรงไว้ มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว และ องก์ที่ ๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว แนบใจตัว ราชนาวีไทย ซึ่งในภาค ที่สองนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ได้รับเกียรติ จากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, สุรสีห์ อิทธิกุล, ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) และจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมขับร้องในบทเพลงต่าง ๆ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ เพลงรักข้ามขอบฟ้า โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลงเมดเลย์ทหารเรือ (นาวีคู่ไทย/ลูกทะเล/ห้วงธารา/กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) โดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
         องก์ที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง What a Wonderful World ฝันเสรี โดย แกงส้ม ธนทัต เพลงฝันเสรี (เพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดย แกงส้ม ธนธัต
         องก์ที่ ๓ เพลงหยาดเพชร โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลงแค่คืบ โดย สุรสีห์ อิทธิกุล และ จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลง Remenber Me This Way โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง It's a Sin to tell a Lie/บาป โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ และ เพลง ปาฏิหาริย์ โดย แกงส้ม ธนทัต และ จ่าเอกหญิง สราญรัต์ ชูอำนาจ
         องก์ที่ ๔ เพลง Both Side Now โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลง ชีวิตละคร โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลง Can't Take My Eyes off You โดย แกงส้ม ธนทัต และ ปุยฝ้าย เอเอฟ
         องก์ที่ ๕ เพลง บ้านเรา โดย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง วอลซ์นาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ และปิดท้ายการแสดง ด้วยบทเพลง ด้วยรักจากใจนาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
         สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
          - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖
          - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
          - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
          - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
          - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ โดยมีคุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
        - ระดับปริญญาโท รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
       - ระดับปริญญาตรี รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
       - การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
       - วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
       - วิชาบัญชี / การบัญชี / บัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร / การสอบบัญชี / การบัญชีการเงิน / การเงินและการธนาคาร จำนวน ๔ อัตรา
       - นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน ๑ อัตรา
       - สถิติ / สถิติศาสตร์ / สถิติคณิตศาสตร์ / สถิติประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา
       - ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
       - ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
       - การวัดผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
       - วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๒ อัตรา
       - พุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๓ ประโยค / เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
       - วิทยาศาสตร์ทางทะเล / สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
       - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี รับเพศชายและเพศหญิง จำนวน ๒๕ อัตรา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา         รับเฉพาะเพศหญิง จำนวน ๖ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร, ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือหากสำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้วจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวัน สมัครสอบ, มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร, มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย, หลักฐานการแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
        กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
         - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑
        - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
พื้นที่สัตหีบ
       - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๐๐ ๒๖๕
       - กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๘๔๔ และ ๐๓๘ ๔๓๗ ๙๖๒
       - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
         สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รัสเซียและอินเดียฝึกผสมทางเรือ Indra 2014

 รัสเซียและอินเดียฝึกผสมทางเรือ Indra 2014 ระหว่าง ๑๔ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ฐานทัพเรือวลาดิวอสต็อก ของรัสเซียและในทะเลญี่ปุ่น โดยกองเรือภาคแปซิฟิกรัสเซีย ส่งเรือลาดตระเวน RFS Varyag เรือพิฆาต RFS Admiral Vinogradov เรือยกพลขึ้นบก RFS Peresvet และเรือสนับสนุนอีกหลายลำเข้าร่วม ส่วนอินเดียส่งเรือฟริเกต INS Shivalik เรือพิฆาต INS Ranvijay และเรือน้ำมันเข้าร่วมทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกในครั้งนี้ กองเรืออินเดียจะเข้าร่วมการฝึกผสมทางเรือ Malabar กับสหรัฐ ฯ และญี่ปุ่นต่อไป (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ โดยมีคุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
          - ระดับปริญญาโท รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
          - ระดับปริญญาตรี รับสมัครเพศชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
          - การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
          - วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
          - วิชาบัญชี / การบัญชี / บัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร / การสอบบัญชี / การบัญชีการเงิน / การเงินและการธนาคาร จำนวน ๔ อัตรา
          - นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน ๑ อัตรา
          - สถิติ / สถิติศาสตร์ / สถิติคณิตศาสตร์ / สถิติประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา
          - ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
          - ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
          - การวัดผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
          - วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๒ อัตรา
          - พุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๓ ประโยค / เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
         - วิทยาศาสตร์ทางทะเล / สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา
       - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี รับเพศชายและเพศหญิง จำนวน ๒๕ อัตรา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา รับเฉพาะเพศหญิง จำนวน ๖ อัตรา
         คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร, ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือหากสำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้วจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ, มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร, มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลุยอนุมัติปริญญาแล้ว, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย, หลักฐานการแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
         กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
        พื้นที่กรุงเทพมหานคร
           - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑
           - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
พื้นที่สัตหีบ
           - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๐๐ ๒๖๕
          - กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๘๔๔ และ ๐๓๘ ๔๓๗ ๙๖๒
          - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
           สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : กพ.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗


กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และใน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
        กาชาดคอนเสิร์ต เป็น การบรรเลงบทเพลงคลาสสิก โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มาตราบจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๔๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จาก วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์
        ในภาคที่ ๒ แบ่งการแสดงออกเป็น ๕ องค์ ดังนี้ โดยองค์ที่ ๑ รักจากใจนาวี รักท้องนทีทะเลกว้าง, องก์ที่ ๒ รักธรรมชาติมิรู้จาง, องค์ที่ ๓ มิเลือนราง รักมอบแด่ครอบครัว, องค์ที่ ๔ รักชีวิตให้คงดำรงไว้ มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว และ องก์ที่ ๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว แนบใจตัว ราชนาวีไทย ซึ่งในภาค ที่สองนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ได้รับเกียรติ จากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, สุรสีห์ อิทธิกุล, ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) และจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมขับร้องในบทเพลงต่าง ๆ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ เพลงรักข้ามขอบฟ้า โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลงเมดเลย์ทหารเรือ (นาวีคู่ไทย/ลูกทะเล/ห้วงธารา/กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) โดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางก์ทหารเรือ
         องก์ที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง What a Wonderful World ฝันเสรี โดย แกงส้ม ธนทัต เพลงฝันเสรี (เพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดย แกงส้ม ธนธัต
         องก์ที่ ๓ เพลงหยาดเพชร โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลงแค่คืบ โดย สุรสีห์ อิทธิกุล และ จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลง Rem enber Me This Way โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง It's a Sin to tell a Lie/บาป โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ และ เพลง ปาฏิหาริย์ โดย แกงส้ม ธนทัต และ จ่าเอกหญิง สราญรัต์ ชูอำนาจ
         องก์ที่ ๔ เพลง Both Side Now โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลง ชีวิตละคร โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลง Can't Take My Eyes off You โดย แกงส้ม ธนทัต และ ปุยฝ้าย เอเอฟ
          องก์ที่ ๕ เพลง บ้านเรา โดย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางก์ทหารเรือ เพลง วอลซ์นาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางก์ทหารเรือ และปิดท้ายการแสดง ด้วยบทเพลง ด้วยรักจากใจนาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางก์ทหารเรือ
         สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
          - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖
          - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
         - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
         - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
         - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

ขอร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ รายได้สุทธิจากการจัดการแข่งขันจะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
         กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๙ จำหน่ายบัตรเดินการกุศล ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ราคาใบละ ๑๐๐ บาท จะได้รับผ้าขนหนูที่ระลึก ๑ ผืน ต่อบัตร ๑ ใบ และบัตรวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ราคาใบละ ๒๕๐ บาท จะได้รับเสื้อยืด ๑ ตัว ต่อบัตร ๑ ใบ และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
         สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดิน - วิ่ง การกุศล มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ขอให้นำชิ้นส่วนบัตร (หางบัตร) แลกรับของที่ระลึก เสื้อยืด และเบอร์วิ่งได้ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. หรือวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลของ โรงพยาบาล ฯ ส่วนผู้ที่บริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับของสมนาคุณจากโรงพยาบาลฯ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถชำระเงินสดค่าสมัครได้ที่ กองการเงิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชีเดินวิ่งการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่บัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๓๐๔๙ - ๕ และสำเนาใบโอนเงินได้ที่ หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ ๒๔๕ ๗๗๑ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๙๐๒๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท เฉลิม งามหยดย้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๓๙ ๗๗๓๕ หรือ ๐๓๒ ๒๔๕ ๗๓๕ ต่อ ๖๙๐๒๑, ๖๙๐๒๓ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องศรีศิริ ใน ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม นี้

 กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเผยแพร่การจัดการความรู้ของกรมการขนส่งทหารเรือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทหารเรือ ณ ห้อง ศรีศิริ กรมการขนส่งทหารเรือ ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
        งานวันแห่งการจัดการความรู้ของกรมการขนส่งทหารเรือ จัดให้มีนิทรรศการและการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วย และในโอกาสนี้ได้เปิดให้กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ เข้าชมการจัดงานในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูด และการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้


การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557  โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น
ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์
...
ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา
การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)
สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)
สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ( 1 อัตรา)
สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา)
สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)
สาขาภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา) สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา)
สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเ้ป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่

กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671
ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ)
กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ
ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สมัครด้วยตนเอง ที่
ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ https://www.facebook.com/prthainavy

สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลจีนใต้

 เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยุติการก่อสร้างสิ่ง ปลูกสร้างหรืออ้างกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในทะเลจีนใต้ เพื่อบรรเทาความขัดแย้งและลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การพิพาท รวมทั้งให้ยึดหลักของการรักษาเสรีภาพการเดินเรือในเอเชีย-แปซิฟิก และไม่ควรขัดขวางประเทศอื่นๆ จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมานานในบริเวณที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะผลักดันข้อเสนอนี้ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN ที่เมียนมา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ขว.ทร.)

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท วิฑูรย์ ตัณฑิกุล เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขตพระโขนง บางนา เข้าร่วมพิธี ฯ
         วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ จนถึง ๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง สำหรับในปีนี้กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ การถวายพวงมาลัยข้อพระกร สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และหน่วยในพื้นที่เขตพระโขนง - บางนา และพิธีสงฆ์ (ที่มา : อศ.)

อนุมัติให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิงใช้กระโปรงแบบมีห่วง ๔ ห่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป


ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กองทัพเรืออนุมัติให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิงใช้กระโปรงแบบมีห่วง จำนวน ๔ ห่วง บริเวณขอบกระโปรงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คาดเข็ดขัดได้โดยเข็มขัดจะไม่หลุดออกจากขอบกระโปรง เช่นเดียวกับเหล่าทัพอื่น
          จึงขอแจ้งให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิง ทราบและปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
(ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฟังปาฐกถา หัวข้อ "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค"

วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฟังปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค" โดยมี พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ นายกกรรมการราชนาวิกสภาและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานการปาฐกถา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และมีนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ สมาชิกราชนาวิกสภา และนายทหารจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมฟัง
        ราชนาวิกสภา จัดการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ หัวข้อเรื่อง "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่ประสงค์จะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเพื่อให้สมาชิกราชนาวิกสภาเข้าใจบทบาทของกองทัพเรือในการช่วยกันขับเคลื่อนกองทัพเรือไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดอกเตอร์ สุจิต บุญยงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นองค์ปาฐก (ที่มา : ราชนาวิกสภา)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าแสดงความเคารพและรับโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ใจในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ เป็น นักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๘๖ คน ได้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุนส่วนตัว รุ่นที่ ๑๑ ที่ได้รับการสนับสนุนยุทธอาภรณ์จากกองทัพเรือจำนวน ๕๖ คน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น เกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และอีกจำนวน ๓๐ คน เป็นนักเรียนทุนโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒๙ คน ที่ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราช และนักเรียนทุนส่วนตัว จำนวน ๑ คน ที่สมัครเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(ที่มา : พร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สารคดีชุด "ก้าวข้าม..เพื่อตามฝัน"

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ...รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายสังคมและจิตวิทยา ร่วมกับ 7 กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)..ได้ดำเนินการจัดทำภาพยนตร์สารคดีชุดพิเศษและบทประพันธ์เพลงที่ใช้ชื่อเดียวกันว่า “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” เพื่อรวบรวมพลังทุกภาคส่วนนำพาประเทศฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นั้น

ขณะนี้ในส่วนบทประพันธ์เพลง“ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมเผยแพร่ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่อไป ซึ่งเพลงดังกล่าวเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี โดยพล.ร.ต.ณัฐ รัชกุล น.อ.ณรงค์ แสงบุศย์ เนื้อร้องโดย น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ขับร้องโดย ร.ต.สันติ ลุนเผ่, ป๊อด โมเดิร์นด็อก, โป่ง หินเหล็กไฟ, น้องพินต้า และนักร้องประสานเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีที่ปรึกษา คือ ผบ.ทร. และปลัดกระทรวงทั้ง 7 กระทรวง มีคณะทำงานเฉพาะกิจกองทัพเรือ พล.ร.ต.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พล.ร.ต.ณัฐ รัชกุล เจ้าหน้าที่จัดทำดนตรี น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน ฯลฯ 


http://youtu.be/7xeaqbbsxik

Cover เพลงคืนความสุขให้เธอประชามชน

Navy Song : ให้บทเพลงนี้กล่อมทุกท่านเข้านอนคืนนี้ค่ะ..เวอชั่นนี้ พี่เนวี่อาร์ทร่วมร้องด้วยนะคะ..ยังมีพี่โก้ รองแชมป์โฟล์คซองพระราชทาน..พี่ป๊อบปี้ วง K-OTIC พี่กาญ พี่บุ๋ม พี่อาร์ม นักร้องอิสระที่มาร่วมแรงร่วมใจกันรักชาติ โดยถ่ายทอดจากการร้องบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ค่ะ แถมยังได้รับการเทรนและบันทึกเสียงจาก พี่ปิง ฟรุ๊ทตี้ และพี่อุ๋น เรนโบว์..บอกได้เลยว่าไม่ฟังเสียดายแย่นะคะ..Goodnight ค่าพี่น้องเนวี่ทูเดย์ทุกคน
http://youtu.be/tdru0RAwBQ0

จีนปล่อยตัวชาวประมงเวียดนาม ๑๓ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีรายงานจากหน่วยยามฝั่งจีนว่า ได้ปล่อยตัวชาวประมงเวียดนาม ๑๓ คน จากเรือประมง ๒ ลำ ที่ถูกจับกุมในข้อหาทำประมงโดยผิดกฎหมายนอกชายฝั่งภาคใต้ของจีน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งคืนเรือประมง ๑ ลำ แต่ยังคงยึดไว้ ๑ ลำ พร้อมของกลางเป็นปลา และอุปกรณ์จับปลาไว้ ทั้งนี้ ความตึงเครียดระหว่างจีนกับเวียดนามรุนแรงขึ้นภายหลังจีนเคลื่อนย้ายแท่นขุด เจาะน้ำมันเข้าใกล้หมู่เกาะพาราเซล เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิครอบครอง (ที่มา : ขว.ทร.)

พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         การเปิดการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญงาน และทักษะในวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ สำหรับการฝึกอาชีพในรุ่นนี้ มีหลักสูตรอาชีพช่างทั่วไปและหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมแล้วผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คพท.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

  วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี Ng Chee Peng (อึง ชี เป็ง) ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกองทัพเรือ เพื่ออำลากองทัพเรือก่อนพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือกับกองทัพเรือสิงคโปร์มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาโดยตลอด การแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร์ และการที่กองทัพเรือให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๑ ใน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๐ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรศรีราชา บ้านบึง เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๒๐ นัด ชนะ ๑๐ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๘ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
        สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๒๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรขอนแก่น เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
        ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาใน นัดที่ ๒๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท วิฑูรย์ ตัณฑิกุล เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขตพระโขนง บางนา เข้าร่วมพิธี ฯ
        วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ จนถึง ๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง สำหรับในปีนี้กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ การถวายพวงมาลัยข้อพระกร สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และหน่วยในพื้นที่เขตพระโขนง - บางนา และพิธีสงฆ์ (ที่มา : อศ.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี Ng Chee Peng (อึง ชี เป็ง) ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกองทัพเรือ เพื่ออำลากองทัพเรือก่อนพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือกับกองทัพเรือสิงคโปร์มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาโดยตลอด การแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร์ และการที่กองทัพเรือให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เวียดนามจัดตั้งศูนย์รักษาและซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ

 เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า พลเรือตรี ฟ่าม ซวน เดียบ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค ที่ ๒ เวียดนามเป็นประธานในพิธีจัดตั้งศูนย์รักษาและซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ในจังหวัดฟู้เอียน พร้อมกันนี้ ได้มอบธงแห่งชัยชนะของกองทัพเวียดนามให้กับศูนย์ ดังกล่าวด้วย อนึ่ง ศูนย์รักษาและซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ดังกล่าว มีเนื้อที่ ๑๒๘,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณดำเนินการกว่า ๙.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเวียดนาม จะใช้เป็นศูนย์วิจัยและเป็นสถานที่จำลองขั้นตอนการซ่อมบำรุงและรักษาเรือดำ น้ำของเวียดนามในอนาคตด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๙ ใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๘ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรบีบีซียู เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๑๘ นัด ชนะ ๙ เสมอ ๗ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๔ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
         สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๑๙ ในวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรยาสูบ ศุลกากร เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
         ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาใน นัดที่ ๑๙ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี ธนู สุญาณเศรษฐกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕๗ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
         เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕๗ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ที่มี พระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา ประเทศ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเป็นองค์ประธานของ ๓ องค์กรภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ร่วมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประธานมูลนิธิ ฯ ได้แก่ พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่, พิธีลงนามและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ฯ, พิธีสงฆ์, กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล และการแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อย - สร้อยรัก พร้อมร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยรับสร้อยฝีพระหัตถ์เป็นที่ระลึก และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการพิเศษ (ที่มา : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ผิดกับถูก"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ผิดกับถูก"
        มีเรื่องเล่าว่า ในสำนักของอาจารย์ท่านหนึ่ง มีผู้สมัครเข้ามาเป็นศิษย์จากทุกสารทิศจำนวนมาก คราวหนึ่งศิษย์คนหนึ่งโดนจับได้ด้วยข้อหาลักทรัพย์ศิษย์คนอื่น ๆ รายงานให้อาจารย์ทราบ พร้อมเสนอให้ลงโทษขับออกจากสำนัก แต่อาจารย์เฉยเสีย ต่อมาศิษย์ผู้นั้นโดนจับได้ด้วยความผิดเช่นเดิมอีก อาจารย์ก็ยังคงเฉยอยู่เหมือนเดิม
         เหตุการณ์เช่นนี้ ทำให้ศิษย์คนอื่น ๆ ไม่พอใจ จึงยื่นข้อเสนอให้อาจารย์ขับเจ้าหัวขโมยคนนั้นออกไป หาไม่แล้วพวกเขาจะพากันลาออกไปทั้งหมด เมื่ออ่านข้อเสนอแล้ว อาจารย์จึงเรียกประชุมศิษย์ทั้งหมด พลางกล่าวว่า พวกเธอเป็นคนฉลาด รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก พวกเธอจะไปเรียนที่ไหนก็ไปเถิด แต่ศิษย์ผู้น่าสงสารนี้ ไม่รู้แม้กระทั่งอะไรผิดอะไรถูก ถ้าฉันไม่สอนเขา แล้วใครเล่าจะสอน ฉันต้องให้เขาอยู่ที่นี่ แม้พวกเธอทั้งหมดจะจากฉันไปก็ตาม น้ำตาอาบแก้มศิษย์ขี้ขโมย เขาตัดสินใจเลิกขโมยตั้งแต่นั้นมา
         คำว่า "ผิดกับถูก" ๒ คำ ในเรื่องเล่าข้างต้นเป็นคำที่ไม่สลับซับซ้อนอะไร เข้าใจได้ง่าย แต่ให้ผลตรงข้ามกันเสมอ กล่าวคือ ผิดให้ผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อนกระวนกระวาย บางครั้งถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ ส่วนถูกให้ผลเป็นความสุข ความเจริญ ร่าเริงแจ่มใส ฉะนั้น ผิดกับถูกนี้ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ต้องระมัดระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องที่คิด ในกิจที่ทำ และในคำที่พูด
         จากเรื่องนี้ในแง่ของหลักธรรมทำให้เห็นความเมตตาของผู้เป็นอาจารย์ ที่ให้โอกาสศิษย์เสมอ และเห็นการกลับตัวกลับใจของศิษย์ รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักแยกแยะ และที่สำคัญได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เมื่อทราบเช่นนี้แล้วหากเรากำลังหลงเดินทางผิด จะไม่ลองกลับจิตกลับใจ กลับกายกลับตัว กลับหางกลับหัว กลับชั่วให้เป็นดี เหมือนเจ้าศิษย์หัวขโมยนี้บ้างหรือ ความผิดอันให้ผลเป็นความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงจนไม่เหลืออีกเลย (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่าง ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อบริการให้กับกำลงพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
      ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้
        - ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

        - วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
        - วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบ (ที่มา : กพ.ทร.)