วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก Rabinder Kumar Dhowan ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ
        การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย และภริยา พร้อมคณะ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการเยือนตามการเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย
        กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีการฝึกและเยี่ยมเยือนเมืองท่า ระหว่างปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การส่งเรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการประชุม Navy to Navy Staff Talk จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดียมีความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางบุษบา เผือกผ่อง ภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ชนะเลิศ รับพระราชทานถ้วยรางวัล และผู้สนับสนุนการจัดงานการประกวด เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
         มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ)

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ ณ ห้องพลาร่วมใจ อาคารอเนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และเปิดให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการการจัดการความรู้ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : พธ.ทร.)