วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการรวมพลคนรักดี 2 - วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

  • เรื่อง แจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์และบอกบุญต่อๆ กัน จาก "โครงการรวมพลคนรักดี 2 - วัคซีนมะเร็งปากมดลูก" # Human Papilloma Virus (HPV) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทั้งเพศชายและหญิงเช่น มะเร็งช่องคลอด ปากช่องคลอด ทวารหนัก องคชาติ ช่องปากลำคอ กล่องเสียงในเด็ก และหูดหงอนไก่ซึ่งใช้เวลารักษานานและหายขาดได้ยาก # ปัจจุบันมีวัคซีน HPV ถ้าได้รับตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อายุ ๙ ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจะสูงถึงเกือบ ๑๐๐ % หูดหงอนไก่และมะเร็งชนิดอื่นๆ 77.5 - 90.4 % และคงภูมิต้านทานอยู่ได้นานเกิน 10 ปีขึ้นไป # HR Center ร่วมกับกลุ่มงานสูตินรี กุมาร กลุ่มงานการพยาบาล และทีม IC จัดโครงการการได้รับวัคซีนแก่ "บุคลากร บุตรหลานใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป" ที่มีความเสี่ยงโดยสมัครใจ (เบิกไม่ได้ ต้องชำระเงินเอง) ในราคาพิเศษ ทั้งวัคซีน Gardasil และ Cervarix จากราคา ๒,๔๐๐ บาท/เข็ม เหลือ ๑,๖๐๐ บาท/เข็ม โดยฉีดคนละ ๓ เข็ม ใน 6 เดือน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายรวม ๒,๔๐๐ บาท/คน เฉพาะที่ ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 18 – 20 ธ.ค. นี้เท่านั้น ชำระเงินเป็นครั้ง ๆ ตามวันที่รับการฉีดวัคซีนแก่บริษัทโดยตรง # ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 ธ.ค. 56 "ที่ สนง. HR (69823)" เพื่อรับฟังข้อมูล บรรยายเพิ่มเติมโดยตรงในวันที่ 9 ธ.ค. 1330 - 1500 น. ห้องประชุมคลองไผ่โดย Staff สูตินรี 2 ท่านคือ ผศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ รพ.ศิริราช และ นพ. จามิกร เภกะสุต # หมดเขตการลงทะเบียนการฉีด 13 ธ.ค. ส่งเอกสารที่ "OPD สูตินรี" โดยต้องเลือกวัคซีน Gardasil หรือ Cervarix เพียงชนิดเดียวเท่านั้น สามารถฉีดได้ทุกคนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อายุ ๙ ปีขึ้นไป ในราคาเดียวกัน ทั้งบุคลากรใน รพ. บุตรหลาน หรือบุคคลทั่วไป โดยไม่ต้องมีหลักฐานแนบ # ฉีดเข็มแรกที่ "OPD สูตินรี" ชำระเงินแก่บริษัทโดยตรง 18 – 20 ธ.ค. เวลา 1300–1600 น. และท่านที่ต้องการรับวัคซีนทั้ง 3 เข็มไปฉีดเอง ต้องชำระเงินครบทั้ง 3 เข็มและเตรียมภาชนะใส่น้ำแข็งมาเอง # เฉพาะ 18-20 ธ.ค.ทุกท่านที่ฉีดวัคซีน HPV ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนบริษัทใด และยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่..ฟรี!!

รับสมัครข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๑๑๔

 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๑๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ที่นั่ง สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.) โดยรับผู้ที่มีชั้นยศนาวาโท - นาวาเอก อายุไม่เกิน ๕๔ ปีบริบูรณ์ ชั้นยศนาวาโทสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า ชั้นยศนาวาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของหน่วยงาน
         สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปีเกิด ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๖ - ๘
(ที่มา : กพร.ทร.)

กำหนด ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดชดเชยวันกองทัพไทย


กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดให้วันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน สำหรับในปี ๒๕๕๗ วันกองทัพไทยตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นวันหยุดชดเชยวันกองทัพไทย (ที่มา : กพ.ทร.)

ญี่ปุ่นอนุญาตให้มียามติดอาวุธบนเรือสินค้าขณะเดินเรือผ่านน่านน้ำโซมาเลีย


เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๑๕๕๖ มีรายงานว่า รัฐสภาญี่ปุ่นได้ทบทวนกฎหมายควบคุมปืนและมีดดาบบนเรือบรรทุกสินค้าที่จด ทะเบียนและชักธงญี่ปุ่น โดยจะอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธของเอกชนประจำบนเรือ เพื่อป้องกันเรือบรรทุกสินค้าญี่ปุ่นขณะเดินเรือในน่านน้ำสากลที่เสี่ยงต่อ การถูกปล้นยึดจากโจรสลัดในอ่าวเอเดนชายฝั่งโซมาเลีย ทะเลอาหรับ และทะเลแดง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม อนึ่ง ผู้ประกอบการ การเดินเรือจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งของ ญี่ปุ่นก่อน (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ข้าราชการกองทัพเรือ หัวส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชน ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมพิธี
          สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูป พิธีวางพานพุ่ม พิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ความว่า
        "ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและปอ้งกันความ ประมาทผิดพลาดและอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน"