วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณา ให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรมไม่เคลือบแฝง ไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้าย อาจกลับกลาย เป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้
         พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สื่อมวลชน และเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ
         กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มัสยิดต้นสน, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓, บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
        โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ โดยน้อมรับแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตาก จังหวัดนราธิวาส ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และโอกาสเรียนรู้วัฒนา ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (ที่มา : กพร.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
        โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้ชื่อย่อว่า "มฝท.มชด.๒/๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึง จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมี นาวาเอก นาวี กุลอารีมิตร หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกและประเมินผลการฝึก กำลังที่ร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงตากใบ เรือ ต.๙๒ เรือ ต.๒๒๕ และ เรือ ต.๒๒๖
        การฝึกทบทวนหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน มีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังพลของเรือที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติราชการ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เน้นหนักในหัวข้อ การเดินเรือและการเรือ, การป้องกันความเสียหาย, กฎหมายทางทะเล, การตรวจค้น/การตรวจเยี่ยมเรือ, การยิงอาวุธประจำกาย และการฝึกยิงอาวุธประจำเรือในทะเล (ที่มา : กฝร.กร.)

จีนจะเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าตรวจทางทะเลเพิ่มขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า จีนจะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าตรวจชายฝั่งทะเล ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานีดาวเทียม สถานีเรดาห์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าตรวจและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังทางทหารและบทบาทของจีนที่เพิ่มขึ้น ในภูมิภาค รวมถึงการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก (ที่มา : ขว.ทร.)