วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการ Navy to day กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

รายการเทป 1  19 พฤษภาคม 2557 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
http://www.youtube.com/watch?v=i0u9RHcnokU

รายการเทป 2  "เสียงจากทหารเรือ"..คืออะไร
http://www.youtube.com/watch?v=mT0Zhr-2-5o

บริษัทอู่ต่อเรือ Ba Son ปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลงน้ำอีก ๒ ลำ


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า บริษัทอู่ต่อเรือ Ba Son ของ กลาโหมเวียดนาม ประสบความสำเร็จในการปล่อยเรือตรวจการณ์ปืน M3 และ M4 ลงน้ำ โดยเรือตรวจการณ์ดังกล่าว มีระวางขับน้ำ ๕๕๐ ตัน ยาว ๕๑.๖ เมตร ติดตั้งเครื่องยนต์และระบบอาวุธที่ทันสมัย ทั้งนี้ เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ บริษัทฯได้ส่งมอบเรือตรวจการณ์ปืน ๒ ลำแรก ได้แก่ M1 และ M2 ให้กับกองทัพเรือเวียดนามแล้ว (ที่มา : ขว.ทร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ นางปกจิต จารุดุล มารดา พลเรือตรี ธานินท์ จารุดุล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ขอเชิญนายทหารพระธรรมนูญและผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางปกจิต จารุดุล มารดา พลเรือตรี ธนินท์ จารุดุล ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๑ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนด พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องเจ้าพระยา


วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ใช้คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ช่วยปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด" ในส่วนของกองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ - หอประชุมกองทัพเรือ, การนำเยาวชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ, การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ "ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด" โดย พระอาจารย์ วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และการมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
         การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกและอุดมการณ์ของเยาวชน ชุมชน และประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีรับมอบเรือน้ำมัน ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการ องเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือน้ำมัน จาก พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด กรรมการผู้จัดการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ณ หลักเทียบเรือ หมายเลข ๘ - ๑๐ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ
         กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือหลวงมาตรา ซึ่งเป็นเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด เรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชาย ฝั่งทะเลสนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
          เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร ความจุของถังระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๙๐,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ๘,๐๐๐ ลิตร และความจุของถังน้ำจืด ๑๐๐ ตัน
          ขีดความสามารถของเรือน้ำมัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ (๑๐ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตราของ NATO และสามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดได้พร้อมกัน ๒ จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา สามารถรับ - ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ได้จำนวน ๑ เครื่อง สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ และปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพทะเลเมื่อมีระวางบรรทุกสูงสุดได้ไม่เกิน Sea State 5 (ที่มา : สยป.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…ประโยชน์และความเจริญมั่นคงของส่วนรวมย่อมขึ้นอยู่กับประโยชน์และความเจริญมั่นคงของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ เพราะส่วนรวมนั้นประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นสังคมเป็นชาติบ้านเมือง ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่มุ่งหวังให้ส่วนรวมเจริญมั่นคง จะต้องพยายามสร้างความมั่นคงให้แก่การงาน แก่อาชีพและแก่ฐานะของตนเองให้ได้เป็นข้อแรกและข้อใหญ่…"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
          ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

เปิดรับกำลังพลเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม

กองทัพเรือ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ตามแนวทางให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ ๑ ชั้นยศ ตามมติสภากลาโหม โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม จะต้องมีอายุราชการเหลืออย่างน้อย ๑ ปี และครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
          ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมตามแนวทางโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำหรับใบลาออกเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ให้ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายใน ๕ วันทำการ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติสภากลาโหม (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน และห้ามใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิด ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี มีผลบังคับใช้ ๓ ปี

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔,๙๔๐.๕๕ ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลาปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยประกาศดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับมากเกินควร และเพื่อให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป และห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัด ๘ จังหวัดดังกล่าว ในระยะเวลาที่กำหนด ๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีผลบังคับใช้ ๓ ปี
         สำหรับเครื่องมือทำการประมงต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกที่ใช้ปรกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก, เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือกล ล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล
         การประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวตัว ก จะส่งผลให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ ส่งผลให้มีมูลค่ากลับคืนสู่ชาวประมงเพิ่มขึ้น กรมประมง จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมประมง)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา


กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องเจ้าพระยา ใน ๒๖ มิถุนายน นี้

 กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศพส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
         องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ใช้คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ช่วยปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด" ในส่วนของกองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ - หอประชุมกองทัพเรือ, การนำเยาวชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ, การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ "ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด" โดย พระอาจารย์ วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และการมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
          การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกและอุดมการณ์ของเยาวชน ชุมชน และประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน "สุรสีห์ระลึก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้แทนจีนและเวียดนามจะหารือครั้งแรกกรณีความตึงเครียดที่เกิดจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน

 เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานจาก กระทรวงการต่างประเทศจีนว่า นายหยาง เจียฉือ มุขมนตรีของรัฐบาลจีน และ นายฟาม บิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม จะร่วมหารือเป็นครั้งแรก ที่ กรุงฮานอย เวียดนาม ภายในสัปดาห์นี้ จากกรณีที่บริษัทน้ำมันของจีนเข้าไปติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ จนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมประท้วงและเผาทำลายโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือของทั้ง ๒ ฝ่ายหลายครั้ง (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๖ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรกระบี่ เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๑๖ นัด ชนะ ๘ เสมอ ๖ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
         สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๑๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรบางกอก เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพมหานคร
         ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : คณอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา


กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กำหนดเปิดใช้ ประตูเข้า - ออก วังนันทอุทยาน ทางด้านทิศใต้ ตรงข้ามซอยวัดอัมพวา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดเปิดใช้งาน ประตูเข้า - ออก วังนันทอุทยาน ทางด้านทิศใต้ (ประตู ๑ ตรงข้ามซอยวัดอัมพวา) และกองรักษาการณ์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจะมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมทำประตูเข้า - ออก ทางด้านทิศเหนือ (ประตู ๒ ที่ใช้ในการเข้า - ออกเดิม) พร้อมกับกำหนดแผนการจัดการจราจร (ชั่วคราว) ในพื้นที่ วังนันทอุทยาน ดังนี้
        - กำหนดให้ประตู ๑ เป็นประตูเข้า - ออกหลัก สำหรับยานพาหนะและประตูผ่านบุคคลของหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก
        - กำหนดให้ประตู ๒ เป็นประตูออกได้อย่างเดียว ๑ ช่องทางเดินรถสำหรับยานพาหนะของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือเท่านั้น โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิดประตู ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
        - กำหนดให้ประตู ๓ เป็นประตูเข้า - ออก สำหรับยานพาหนะและประตูผ่านบุคคลของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิดประตู ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น.- ๑๙.๐๐ น.
       - กำหนดให้ประตู ๖ เป็นประตูออกได้อย่างเดียว และจะต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานคลองมอญเท่านั้น สำหรับยานพาหนะของข้าราชการที่มีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า - ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
        สำหรับเส้นทางเดินรถภายในพื้นที่วังนันทอุทยานยังคงเดิม สามารถตรวจสอบผังเส้นทางได้ที่ www.bkkbase.navy.mi.th
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : ฐท.กท.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและ นาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ เป็นพิธีที่สำคัญสำหรับผู้มีอาชีพหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดนตรีและการแสดง รวมถึงผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการดนตรีและการแสดง ซึ่งเป็นพิธีที่ดีงาม มีคุณค่าและเป็นสิริมงคลที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยได้เรียนเชิญครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับมอบการสืบทอดให้เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครูด้านการดนตรีและนาฎศิลป์มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี สำหรับในปีนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์ มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี
         การไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ นอกจากจะเป็นการยกย่องและสร้างสำนึกให้รำลึกถึงพระคุณครูด้วยความกตัญญูแล้ว ยังเป็นการแสดงความเคารพยกย่องครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ อันจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้มีความตระหนัก เชื่อมั่นในพลานุภาพของศิลปะ และให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะให้แตกฉานต่อไป (ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"…คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ…"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนาม


 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประกาศสนับสนุนเวียดนามในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลกับจีน แบบสันติวิธี โดยมุ่งหวังพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะความ ร่วมมือในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะสนับสนุนการติดตั้งระบบเรดาร์ วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนามด้วย อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดการเยือนเวียดนาม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

๑๙ มิถุนายน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือและข้าราชการร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
        พิธีไหว้ครูดุริยางค์ เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
        ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าชมพระราชวังเดิม

วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และครู รวมทั้งสิ้น ๕๘๑ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน ในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมให้ข้อมูลบรรยาย สรุปและนำชมสถานที่
         การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการที่กองทัพเรือให้คณะบุคคลเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อเเผยแพร่โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ
         คณะบุคคลที่มีความสนใจจะเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ต้องทำจดหมายขออนุญาตขอเข้าเยี่ยมชมถึง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยโบราณสถานในพระราชวังเดิมเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗, ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๗๒๙๑ หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน


กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน ๑ เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
        สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.chapanakit.navy.mi.th (ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗


คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๖ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ชนะ สโมสรกระบี่ เอฟซี ๒ ประตู ต่อ ๐ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๑๖ นัด ชนะ ๘ เสมอ ๖ แพ้ ๒ ครั้ง มี ๓๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓ ของตารางคะแนน มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
        สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๑๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบกับ สโมสรบางกอก เอฟซี เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด กรุงเทพมหานคร
         ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องทุนการศึกษาของบุตร โดยมีทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทั่วไป แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
         ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ ส่วนบุตรที่ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕ ยกเว้นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดผลการเรียน
          ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๗ และยื่นใบรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและเรียงลำดับการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยส่งถึง คณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ และ ๕๓๒๗๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
"…การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกแยกสลายจนสิ้นเชิง…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๕

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และใน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
        กาชาดคอนเสิร์ต เป็น การบรรเลงบทเพลงคลาสสิก โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มาตราบจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๔๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จาก วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์
        ในภาคที่ ๒ แบ่งการแสดงออกเป็น ๕ องค์ ดังนี้ โดยองค์ที่ ๑ รักจากใจนาวี รักท้องนทีทะเลกว้าง, องค์ที่ ๒ รักธรรมชาติมิรู้จาง, องค์ที่ ๓ มิเลือนราง รักมอบแด่ครอบครัว, องค์ที่ ๔ รักชีวิตให้คงดำรงไว้ มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว และ องค์ที่ ๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว แนบใจตัว ราชนาวีไทย ซึ่งในภาค ที่สองนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ได้รับเกียรติ จากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, สุรสีห์ อิทธิกุล, ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) และจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมขับร้องในบทเพลงต่าง ๆ ดังนี้
         องค์ที่ ๑ เพลงรักข้ามขอบฟ้า โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลงเมดเลย์ทหารเรือ (นาวีคู่ไทย/ลูกทะเล/ห้วงธารา/กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) โดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
        องค์ที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง What a Wonderful World ฝันเสรี โดย แกงส้ม ธนทัต เพลงฝันเสรี (เพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดย แกงส้ม ธนธัต
         องค์ที่ ๓ เพลงหยาดเพชร โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลงแค่คืบ โดย สุรสีห์ อิทธิกุล และ จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลง Remenber Me This Way โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง It's a Sin to tell a Lie/บาป โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ และ เพลง ปาฏิหาริย์ โดย แกงส้ม ธนทัต และ จ่าเอกหญิง สราญรัต์ ชูอำนาจ
         องค์ที่ ๔ เพลง Both Side Now โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลง ชีวิตละคร โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลง Can't Take My Eyes off You โดย แกงส้ม ธนทัต และ ปุยฝ้าย เอเอฟ
         องค์ที่ ๕ เพลง บ้านเรา โดย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง วอลซ์นาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ และปิดท้ายการแสดง ด้วยบทเพลง ด้วยรักจากใจนาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
          สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
           - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๖๒๓, ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๓
          - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
          - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
          - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
          - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 ตามที่ปรากฏข่าวลือว่า มีการทำร้ายหรือจับกุมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นั้น พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอเรียนให้ทราบว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง และได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการกระทำดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด แต่อย่างใด ประเทศไทยยังคงปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยใช้กฎหมายตามปกติ เคารพความเสมอภาค และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด และประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก ข่าวลือต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบันมาจากผู้ที่ไม่หวังดีสร้างข่าวลือ เพื่อมุ่งเน้นทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านและกองทัพ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกับแรงงานต่างด้าว หรือความผิดอื่น ๆ โปรดแจ้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๔๕ ๘๗๔๙, ๐๓๙ ๓๒๕ ๓๕๐ หรือหน่วยทหารใกล้บ้านท่าน (ที่มา : กปช.จต.)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน วันทหารนาวิกโยธิน

สืบเนื่องจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" เป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" จึงขอย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" อันเป็นที่มาของ "วันทหารนาวิกโยธิน" โดยสังเขปดังนี้
        ย้อนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรีนั้น ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากขณะนั้นเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย ครั้นเมื่อทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ อย่างใกล้ชิด นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำหน่ายทหารนาวิกโยธิน
         เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ เข้าเฝ้า ฯ และพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน
         วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ วงดุริยางค์ราชนาวีไทย และวงโยธวาทิตนาวิกโยธินสหรัฐ ฯ ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" บรรเลงถวายต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ สนามศุภชลาศรัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้ชมที่อยู่ในสนามขณะนั้น นำความปลื้มปิติมาสู่เหล่าทหารนาวิกโยธินอีกครั้งหนึ่ง
         ต่อมา คณะนายทหารนาวิกโยธิน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้ร่วมกันประพันธ์คำร้องประกอบทำนองเพลงที่ได้รับพระราชทาน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธินได้ขับร้องเป็นเพลงประจำหน่วย มาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" สืบมา
        เนื่องในโอกาส "วันทหารนาวิกโยธิน" ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปี อีกครั้ง ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธินทุกคนเป็นล้นพ้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ที่มีทหารนาวิกโยธินรวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า จะมีพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อด้วยการร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" หลังจากนั้น หน่วยในสังกัดจะจัดกำลังพลออกไปดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับ ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยอีกด้วย (ที่มา : นย.)

งดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือฝ่ายยุทธการ สั่งการให้ข้าราชการกองทัพเรืองดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่กรมสารวัตรทหารเรือ ถึงกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ตั้งแต่ บัดนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในการให้บริเวณดังกล่าวเป็นถนนคน เดิน จึงขอแจ้งให้ข้าราชการกองทัพเรือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ที่มา : ศปก.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ฯ และเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการเรียกพล ฯ
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…หากเป็นจิตใจเมตตาของคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมา เป็นประกันให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงได้ ถ้าจิตใจนี้ ความคิดนี้คงเจริญอยู่และคงยั่งยืน บ้านเมืองไทยก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี จิตใจเมตตาและแสดงออกซึ่งความเมตตานี้ เป็นหลักสำคัญของบ้านเมือง…"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะประชาชน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นและออสเตรเลียร่วมมือด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีเรือดำน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย (ประชุม ๒+๒) ที่กรุงโตเกียว มีการออกแถลงการณ์ยืนยันความร่วมมือด้านความมั่นคง และยุทโธปกรณ์ รวมถึงการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำระหว่างกัน โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมต่อต้านการใช้กำลังบังคับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน พื้นที่เหนือทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare และกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

 ฝ่ายการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภายใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช ๒๕๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
        ๑. กำหนดให้ห้องศูนย์ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เป็นพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด โดยให้เข้มงวดในการอนุญาตผ่านเข้า - ออกเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ เท่านั้น
        ๒. ห้ามบันทึกภาพภายใน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ โดยเด็ดขาด
        ๓. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการประชุมลับโดยเด็ดขาด
        ๔. ห้ามนายทหารชั้นประทวนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาในห้อง ศูนย์ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยเด็ดขาด โดยให้ฝากไว้กับ เจ้าหน้าที่ กรมสารวัตรทหารเรือ บริเวณทางเข้า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑
        ๕. ให้หน่วยต่าง ๆ กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
         จึงขอแจ้งให้กำลังพลทุกท่านทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ที่มา : ฝขว.ศปก.ทร.)

กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
         พิธีไหว้ครูดุริยางค์ เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
        ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมี พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ฯ และเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการเรียกพล ฯ
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นร่วมฝึก Pacific Partnership 2014 ที่เวียดนาม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือยกพลขึ้นบก JS Kunisaki ของ กกล.ป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น พร้อมกำลังพล ๔๐๐ นาย เยือนเมืองดานัง เวียดนาม และเข้าร่วมการฝึก Pacific Partnership 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและเหตุวิกฤต อนึ่ง เรือ JS Kunisaki จะออกจากเวียดนามในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่เมืองสีหนุวิลล์ กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเมืองทาโคลบาน ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๑๔ มิถุนายน นี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิ ชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๖ ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรกระบี่ เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เยี่ยมสมาชิกและประชาสัมพันธ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ๑๕ - ๒๐ มิถุนายน นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด กำหนดเยี่ยมสมาชิกและประชาสัมพันธ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม โดยระบบ ATM OFFLINE กับธนาคารกรุงไทย ที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เขตนครพนม และเขตอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงานจากสมาชิก รวมทั้งชี้แจงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบงาน ATM OFFLINE กับธนาคารกรุงไทย ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการฝาก - ถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ และรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม โดยการใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยเบิกเงินจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยมี พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะ ฯ (ที่มา : กฝร.)

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗ (World Blood Donor Day 2014)

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗ (World Blood Donor Day 2014) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
         การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก จัดขึ้นครั้งแรกตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก สหพันธ์ สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลกได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดอกเตอร์ คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          ๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้สโลแกน "Safe blood for saving mothers" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand, การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียน ข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity), การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์, สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก, การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง และ Club 25 of Thailand, เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" เป็นที่ระลึก โดยตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน ๔,๐๐๐ ยูนิต (ที่มา : สภากาชาดไทย)

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ ค่ายตากสิน ใน ๑๔ มิถุนายนน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ แด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพื้นที่ค่ายตากสิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายราชสักการะน้อมระลึกถึงดวงพระ วิญญาณของพระมหาวีรกษัตริย์ผู้กู้ชาติ มหาราชกู้แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การรบที่สำคัญของพระองค์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่สนามเทนนิส กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) และดำเนินการทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี      (ที่มา : กปช.จต.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง และปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "วันต้องห้าม"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วันต้องห้าม"
         คนไทยมีคติความเชื่อในเรื่อง "วันต้องห้าม" ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีนิยมในปัจจุบันเป็นต้นว่า ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร และห้ามแต่งงานวันพุธ หากใครทำการหรือประกอบพิธีกรรมในวันดังกล่าว อาจทำให้งานมงคลเกิดเป็นอัปมงคล และอาจส่งผลเสียแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นจากความเชื่อที่ว่า
         ห้ามเผาผีวันศุกร์ เพราะเสียงไปพ้องกับคำว่าสุขที่ถือเป็นเรื่องดี ไม่ควรทำการอะไรที่ไม่เป็นมงคล
         ห้ามโกนจุกวันอังคาร เพราะเป็นวันที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงทำพิธีโกนจุกให้พระขันธกุมาร เป็นเหตุให้เศียรพระขันธกุมารขาดจนนำมาต่อกลับคืนมาไม่ได้ ต้องตัดหัวช้างมาสวมแทน
         ห้ามแต่งงานวันพุธ เพราะพระพฤหัสบดีจัดพิธีแต่งงานให้ลูกสาวในวันนี้ เป็นเหตุให้ลูกสาวเป็นชู้กับพระพุธในเวลาต่อมา
         ในแบบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ก็มีวันต้องห้ามเช่นกัน คือ ห้ามขาดหรือหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดี เพราะตามหลักโหราศาสตร์วันพฤหัสบดีถือเป็นวันครู การมาแถวในวันพฤหัสบดีเหมือนการมาพบครู นอกจากจะเป็นการตรวจสอบบัญชีพลในสังกัดประจำสัปดาห์แล้ว ยังเป็นวันที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ในฐานะครูคนหนึ่ง จะประกาศเรื่องราวข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อบรมสั่งสอนแบบธรรมเนียมทหารที่ดี ชี้แจงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดีให้เป็นตัวอย่าง หากกำลังพลคนใดขาดหรือหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดี นอกจากไม่แสดงออกทางกายสามัคคีต่อหมู่คณะแล้ว ยังถือได้ว่าไม่ใส่ใจมารับฟังคำชี้แจง อบรมสั่งสอน และไม่เอื้อเฟื้อต่อระเบียบวินัยทหารอีกด้วย
         ประเพณีการห้าม เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร และแต่งงานวันพุธ อาจเป็นแค่คติความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันในหมู่คนไทย ไม่สากลทั่วไปแก่ประเทศอื่น หากมีใครฝืนทำการในวันดังกล่าวก็แค่ถูกติเตียนว่า ไม่รู้ธรรมเนียมเท่านั้น แต่ "วันต้องห้าม" คือ การหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดีของทหารเรือไทย หรือวันอื่นใดที่หน่วยทหารนั้นกำหนด ไม่ใช่แค่เป็นคติความเชื่อ แต่เป็นแบบธรรมเนียมประเพณีที่ทหารทั่วโลกถือปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนย่อมส่งผลเสียถึงความมีระเบียบวินัยของกองทัพและจิตสำนึกความ เป็นทหารที่ดี อาจเป็นเหตุให้ต้องเขียนรายงานชี้แจง ถูกลงโทษทัณฑ์ และงดบำเหน็จประจำปีได้เช่นกัน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗


สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง ๒ ประเภท เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่ สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ https://www.dropbox.com/s/pj9oovxp2j4vldq/t57.pdf (ที่มา : สอ.ฐท.สส.)

เวียดนามจัดหาเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน เพื่อรองรับภัยคุกคามในทะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า เวียดนามจัดหาเรือสำหรับหน่วยยามฝั่งและกรมประมง เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง DN-2000 (OPV-9014) และเครื่องบินลำเลียง CASA C-212 มูลค่า ๗๔๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและรองรับภัยคุกคามในทะเลจีน ใต้ อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามส่งหนังสือถึงจีนผ่าน นายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดจากกรณีที่จีนติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน และจมเรือประมงเวียดนามในทะเลจีนใต้ โดยขอให้จีนถอนแท่นขุดเจาะ อุปกรณ์ และบุคลากร จากบริเวณดังกล่าวทันที ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า การดำเนินการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณดังกล่าวอยู่ในขอบเขตและอำนาจอธิปไตยของ จีน และกล่าวหาเวียดนามว่าส่งเรือ มนุษย์กบ และวัตถุลอยน้ำ ขัดขวางการทำงานในพื้นที่ของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗"

 สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้สโลแกน "Safe blood for saving mothers" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร
        การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกกำหนดจัดขึ้นในปีนี้ เป็นครั้งแรก ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก, สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลกได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดอกเตอร์คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะ ผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          สำหรับประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand, การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียนข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity), การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์ , สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก, การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง และ Club 25 of Thailand, เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" เป็นที่ระลึก ตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน ๔,๐๐๐ ยูนิต
          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สงขลา (อำเภอหาดใหญ่) ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหา ผู้บริจาคโลหิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐
(ที่มา : สภากาชาดไทย)

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยบริเวณจุดตรวจ จุดสกัดกองทัพเรือเพื่อประชาชน เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ณ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๕ วัดโคธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๔ วัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกองร้อยรักษาความสงบที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อในอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อในอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๖ อัตรา โดยรับทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ใน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และหนังสือแสดงผลการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าบิดา มารดา ปู่ย่า ตายายของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๑), ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ
        ทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะสมัครรับราชการต่อในอัตราจ่าเอก ขอให้แจ้งรายชื่อพร้อมหลักฐานการสมัคร ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกรมอู่ทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๑๕๑
(ที่มา : อร.)