วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำ ทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับหัวหน้าจัสแมกไทยฝ่ายทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พันเอก Desmond Walton1 หัวหน้าจัสแมกไทยฝ่ายทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมต้อนรับ ฯ และในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก Manuel Triano ผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ใน ๑๗ ธันวาคม นี้

ขอ เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่พระราชวังเดิมและบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๕.๑๕ น. กำหนดลงทะเบียน เวลา ๑๓.๑๕ น. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุขใน โอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพ.ทร.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดใน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่ม
       ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บนบก ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔ - ๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz เรือของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีเครื่องรับ - ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่าง ๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัยให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ทันที (ที่มา : ทรภ.๒)

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษปรับและตักเตือนผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว โดยแสดงพฤติกรรมเอนเบาะนอน และใช้เข่าบังคับพวงมาลัยรถทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ปลอดภัย แล้ว ทั้งนี้ ยังได้กำชับไปยังผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่ให้กวดขันวินัยและพฤติกรรมของ ผู้ขับรถในสังกัดให้เหมาะสมด้วย
       นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยการส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางโทรศัพท์สายด่วนกรมการขนส่งทางบก หมายเลข ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง, ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application ชื่อว่า "ร้องเรียนรถสาธารณะ" ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ Android หรือผ่านทาง facebook ชื่อ "กตส.กรมการขนส่งทางบก" อีกทั้งยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง LINE ID ในชื่อ "1584dlt" หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก
       ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ระบุรายละเอียดของรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจน ได้แก่ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ใช้ในการใช้บริการ หรือถ่ายวิดีโอคลิปที่สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร้องเรียนได้เร็วขึ้น (ที่มา : ขสมก.)