วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

กองเรือดำน้ำ รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร INTERNATIONAL DIESEL SUBMARINE TRAINING (IDST) COURSE ณ มลรัฐ CONNECTICUT ประเทศสหรัฐอเมริกา

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี - นาวาเอก สอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร INTERNATIONAL DIESEL SUBMARINE TRAINING (IDST) COURSE ณ NAVAL SUBMARINE SCHOOL เมือง GROTON มลรัฐ CONNECTICUT ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ทุน ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
        กำหนดรายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น. และสอบวิชาความรู้พื้นฐาน ที่ ห้องบรรยายสรุป ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกยุทธการเรือดำน้ำ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น. ในหัวข้อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือดำน้ำ, อุปกรณ์ในเรือดำน้ำ, การปฏิบัติการเรือดำน้ำ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซนาร์ เสียงใต้น้ำ และการป้องกันความเสียหายในเรือดำน้ำ
        ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และแจ้งรายชื่อพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สมัคร ทั้งหมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ กองเรือยุทธการ ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท นักรบ สร้อยนาค หัวหน้ากำลังพล กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๘๒๐๐ (ที่มา : กร.)

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กำหนดยื่นใบสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ๒ อัตรา ภายใน ๒๕ เมษายน นี้

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่สูงขึ้นสายวิทยาการ กรมสารบรรณทหารเรือ กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ อัตราเรือเอก และ เจ้าหน้าที่ประจำสัมพันธ์ แผนกประชาสนเทศ กองประชาสัมพันธ์
         ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบในอัตราที่เปิดสอบ กรุณาเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมระบุตำแหน่งอัตราที่สมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ ตำราและรายละเอียดวิชา สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ http://www.sctr.navy.mi.th (ที่มา : สลก.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นยศ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการเหล่าทัพอื่น ข้าราชการตำรวจ ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันตำรวจเอก ข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ขึ้นไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้บริหาร และนักธุรกิจภาคเอกชนระดับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ เข้ารับการอบรม นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้งานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การอภิปราย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง (ที่มา : กพร.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน นี้

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
        หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
          ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือมาเลเซียนำเรือเข้าเยี่ยมประเทศไทย

  กองทัพเรือมาเลเซียขออนุญาตนำเรือ ชื่อ KD MAHAWAGSA เข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจอดเรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี นาวาเอก Roslee bin Mohamad Isa เป็น ผู้บังคับการเรือ ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม THAMAI ASEAN HADR 2014 รวมทั้งเข้ารับการส่งกำลังบำรุงและให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการ ฝึก โดยมี ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเจ้าภาพในการรับรอง
(ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๒๖ เมษายน นี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๙ พบกับ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
(ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก นพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความกินดีอยู่ดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการดำเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้า หมายได้อย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอปะทิวในครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำการประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ และมีรายได้น้อย ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเล เอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพประมง จึงดำเนินการพัฒนาอาชีพโดยจัดทำโครงการธนาคารปูไข่ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการทำการประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กอีกด้วย (ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒