วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารรวมเหล่า นิวซีแลนด์

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลไปศึกษาหลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารรวมเหล่านิวซีแลนด์ โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี - นาวาโท สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติราชการที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือไม่น้อยกว่า ๒ ปี
         กำหนดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสอบวิชาความรู้พื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
         สนใจกรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ที่มา : ยศ.ทร.)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๒๒


บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (สปท.) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๔๕ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่สอบผ่านภาควิชาการแล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้
        สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (http://www.navy.mi.th/person/personal/index1.php) (ที่มา : กพ.ทร.)

อินเดียและญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือทางทหาร

 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ นายอิตซึโนริ โอโนะเดระ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น เยือนอินเดีย ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อกระชับความร่วมมือทางทหาร โดยได้พบหารือกับนาย เอ เค แอนโทนี รัฐมนตรีกลาโหมอินเดีย เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านโจรสลัด การรักษาความปลอดภัยทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือ และการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือ อนึ่ง อินเดียและญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องบินค้นหาและกู้ภัย US - 2 ภายหลังจากที่ นายมันโมฮัน ซิงค์ นายกรัฐมนตรีอินเดีย เยือนญี่ปุ่นเมื่อปลายปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ กองทัพเรืออินเดีย และกองทัพเรือญี่ปุ่น ทำการฝึกร่วมกันครั้งแรกบริเวณชายฝั่งอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ที่มา : ขว.ทร.)

กิจการราชนาวีสโมสร รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร

กิจการราชนาวีสโมสร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนและแบบบุฟเฟ่ต์ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเกียรตินาวี ห้องศรีนาวี และห้องหรรษานาวี โดยรับสมัคร ผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารประเภทโต๊ะจีน จำนวน ๔ ราย และประเภทบุฟเฟ่ต์และค็อกเทล จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครคัดเลือกเป็น ผู้ประกอบการได้มากกว่า ๑ รายการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด ของผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและทีมงานผู้ปรุงอาหารที่ฝ่ายการตลาด
         สนใจสามารถซื้อใบสมัครในราคาฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ที่ ฝ่ายการตลาด ชั้น ๒ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๑ และ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ (ที่มา : ราชนาวีสโมสร)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

 ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณภายใน ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยภายในมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเล่นเกม การแสดงต่าง ๆ ของเด็ก การแจกของขวัญของรางวัล, กิจกรรมนำเด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมสื่อมวลชนทัศนศึกษาบนเรือหลวงหัวหินตามเส้นทาง ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ - บริเวณเกาะช้าง, กิจกรรมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มสำหรับเด็ก และการแสดงดนตรี
         ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร พร้อมรับของรางวัลต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามสถานที่จัดงานดังกล่าว (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙ ความว่า
         "คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ"