วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ความรู้นั้นแบ่งเป็น ๒ อย่าง ความรู้เกี่ยวข้องกับกาย และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับใจ ความรู้เกี่ยวข้องกับกายที่ได้ฝึก และที่ได้มาเรียนรู้ก็คือ วิธีที่จะรักษาตัวให้แข็งแรง รักษาสิ่งของของตัวให้อยู่ ให้ดี และสร้างสรรค์ให้สิ่งที่ใช้หรือสิ่งที่มีให้อยู่ดี และให้ดีขึ้น และทางจิตใจทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีความสุข ต้องการมีความสงบ ต้องการมีความรู้ ความสามารถ ก็ได้ฝึกได้เรียนรู้ จากการพบปะกันในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน และได้รับความรู้จากวิทยากร ความรู้ทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนี้ ก็เกิดประโยชน์แก่ตัว"
          พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ณ วัดหนองเขื่อนช้าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙

การประชุมนายทหารกิจการพลเรือนและนายทหารประชาสัมพันธ์ของหน่วย และการประชุมเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมนายทหารกิจการพลเรือนและนายทหารประชา-สัมพันธ์ของหน่วย และการประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องหรรษานาวี อาคารราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         การประชุมดังกล่าว มี ๔ ระเบียบวาระการประชุม โดยระเบียบวาระที่ ๒ - ๓ จะมีการชี้แจงแผนงานต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกิจการพลเรือน, ด้านการประชุมสัมพันธ์ และงบประมาณด้านกิจการพลเรือน พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และระเบียบวาระที่ ๔ จะเป็นการพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพเรือ และช่วงบ่าย ในวันเดียวกัน เป็นการประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จะมีการชี้แจงแผนการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการแถลงแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของศูนย์ (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใน ๒๕ พฤศจิกายน นี้

ด้วยสำนักงานผู้ประสานการปฏิบัติกับ นายทหารชั้นนายพลเรือที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จะเดินทางไปเยี่ยมหน่วยและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดุริยางค์ (เมโลเดี่ยน) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว รวมทั้งเสื้อผ้าใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ว่าที่ เรือตรี ปรีชา แก้วเพ็ชร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๑๗๔, ๐๘ ๑๐๐๙ ๑๔๓๒ และ พันจ่าเอก สัญชัย เอี่ยมฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๑๖๓ หรือ ๐๘ ๐๖๑๐ ๓๘๘๓ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ผู้ประสานการปฏิบัติฯ)

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๒๔

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
         หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นนายพลของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารชั้นนายพลรับทราบและเข้าใจนโยบาย แนวความคิดในการปฏิบัติงาน หลักนิยม ภารกิจ ขีดความสามารถและบทบาทของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ, เพื่อรับทราบสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร รวมถึงการเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตนในฐานะนายทหารชั้นนายพลได้อย่างเหมาะสม (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

MMEA จะนำเรือตรวจการณ์ปลดประจำการที่ออสเตรเลียมอบให้จัดแสดงในงาน LIMA 2015

 
       เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการเปิดเผยของ พลเรือเอก ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด อัมดัน บิน คูริช ผู้อำนวยการหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) มาเลเซีย ว่า MMEA จะนำเรือตรวจการณ์ ชั้น Bay ที่ออสเตรเลียปลดประจำการและมอบให้ จำนวน ๒ ลำ เข้าประจำการในช่องแคบมะละกาเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ามนุษย์ และจะนำเรือทั้ง ๒ ลำ เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ ปี ๒๕๕๘ (The Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 - LIMA 2015) ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๘ (ที่มา : ขว.ทร.)