วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือ

 วันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตที่ดิน ได้แก่ ที่ดินที่ตั้ง กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขงเขตเชียงราย และสถานีเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และที่ดินที่ตั้ง สถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         การเดินทางไปตรวจที่ดินของประธานกรรมการตรวจที่ดินกองทัพเรือ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่กองทัพเรือ
         กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ ประกอบการพิจารณาก่อนเสนอกองทัพเรือเห็นชอบหรืออนุมัติ และพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของกองทัพเรือ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ และการเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อได้รับทราบสภาพที่ดินอย่างแท้จริง นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพที่ดินในอนาคต (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ อัตรา

 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์,สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา, มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะ แต่ละตำแหน่ง), ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ, ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ, ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ, ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
         เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก), หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน, สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.๘, สด.๔๓ หรือ สด.๓ เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย), หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี), สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี) และอื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การยื่นใบสมัครดังนี้
          - ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น ๔ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
         - ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ ๔๗/๔๓๓ หมู่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นสำคัญ
        - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๔, ๑๑๓๓ (ที่มา : สปท.)

กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย
          การจัดโครงการรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้ ตระหนักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิ คุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันทหาร มีจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสามัคคี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและเป็นแนวร่วมในการต่อต้านและยับยั้งปัญหายาเสพ ติดต่อไป
          ในการนี้ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวาณิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บำรุงขวัญให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ และเยี่ยมเยียนสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

๑๒ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุมกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ มีการจัดงานประชุมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุม กองทัพเรือ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.)