วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่น ดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่การสละสำคัญสองประการคือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคน ทั้งปวง และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคง ตลอดไป"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

พิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวงานโครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี

วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
         จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "โครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
          กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
         สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง งานฝ่ายเสนาธิการ ประจำตัว ผู้บังคับบัญชา การไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ มารยาททั่วไป การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของนายธงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายธงประจำผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือมาเลเซียลงนามจัดหาเรือคอร์เวตจากเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานจากอู่ต่อเรือ DSME ของเกาหลีใต้ ว่า กองทัพเรือมาเลเซียลงนามจัดหาเรือคอร์เวต (Missile Surface Corvett : MSC) จำนวน ๖ ลำ ในงาน Defence Services Asia 2014 เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยเรือดังกล่าวมีระวางขับน้ำ ๑,๘๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๖ นอต ปฏิบัติการต่อเนื่องได้นาน ๒๐ วัน ติดตั้งอาวุธนำวิถีครูซแบบ NSM ปืน Oto Melara ๗๖ มิลลิเมตร และปืนกล ๓๐ มิลลิเมตร ทั้งนี้ จะสร้างและประกอบเรือ ๓ ลำแรก ในเกาะหลีใต้ ส่วนอีก ๓ ลำ จะสร้างในเกาหลีใต้และนำไปประกอบในมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"งานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อ ผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อยทุกประเภททุกสาขา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิด เข้าประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอท่านทั้งหลายจะต้องทำการงานต่อไปอีกมากมายตลอด ชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติ ภาระหน้าที่ทุกอย่าง ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเลิศ สมความประสงค์"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

พิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร และพลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ ฯ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
        สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดสร้างพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น"เลื่อนยศ - เลื่อนตำแหน่ง คงกระพันชาตรี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กับมูลนิธิราชสกุลอาภากร และเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการทหารและลูกจ้างของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๒๓, ๕๗๒๒๔, ๕๗๒๒๕, ๕๗๒๖๔, ๕๗๒๖๕, ๕๗๒๖๘ และ ๕๗๒๐๖ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่ http://www.nrdo.navy.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : สวพ.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ต้อนรับ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ

พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เทียบเท่าผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
         การที่กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
          การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) " ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รูปแบบผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบกับเส้นทางที่ไม่คาดคิด ผจญภัยไปกับเส้นทางอันแปลกประหลาด สนุกสุดเหวี่ยงปนสยอง ท่ามกลางธรรมชาติตามเส้นทางภายในกองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ)
         การแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้รักการกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเกมออนไลน์ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการกีฬาเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง และเพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาทั่วไปและเป็น สนามเตรียมตัวสำหรับนักกีฬาที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหารและ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง - ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
          สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร, ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร
          ขอเชิญผู้สนใจไม่จำกัดเพศและอายุสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.goadventureasia.com/UTRR/utrr.htm หรือสมัครด้วยตนเองที่ ร้าน TANK STORE ทุกสาขา หรือที่ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ไม่รับสมัครหน้างาน (ที่มา : กบร.กร.)

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"การทำงานให้ได้ยั่งยืนและมั่นคงก้าวหน้าไม่เลิกราท้อถอยเสียกลางคันนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ความเจริญ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเจตนา รักษาความตั้งใจ พอใจ และผูกใจในงาน ยิ่งกว่าอื่น เพราะความแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ย่อมทำให้เกิดความพากเพียรและอดทน ที่จะกระทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอด เมื่อหมั่นทำอยู่เสมอ ก็เกิดความชำนิชำนาญและความช่ำชองคล่องแคล่วช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกด้วย ความเบิกบานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อม ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ทั้งกำลัง และความเก่งกาจเพิ่มขึ้น สิ่งที่ทำยาก ก็ค่อยๆ กลายเป็นง่าย จะทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำเร็จ"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗

พิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

วันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพเรือ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง สามารถนำชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาสู่ประเทศชาติและราชนาวี โดยนักกีฬาเหรียญเงิน ได้แก่ เรือเอก ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม ๑ เหรียญเงิน จากเรือใบประเภท โฮบี้ ๑๖, นักกีฬาเหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรีหญิง พุทธรักษา นีกรี ๒ เหรียญทองแดง จากเรือกรรเชียง ประเภทกรรเชียงหญิง ๒ คน พายคู่ รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และรุ่นไลต์เวท ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร, จ่าตรีหญิง รังสิญา นิสัยสม ๑ เหรียญทองแดง จากเทควันโด รุ่นเฟเธอร์เวท
         สำหรับผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำเหรียญทอง ได้แก่ นาวาเอก ทวีวัฒน์ อิสลาม ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท, เรือโท สมเกียรติ พูนพัฒน์ ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทอง ประเภททเวนตี้, จ่าเอก สุบรรณ พันโนน ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท ส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญเงิน ได้แก่ จ่าเอก กิตติพงษ์ ขำบาง ผู้ฝึกสอนเรือใบ นักกีฬากองทัพเรือ ทำได้ ๑ เหรียญเงิน ประเภทโฮบี้ ๑๖ และผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรี วีรสิฎฐ์ พวงนาค ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทองแดง ประเภทเลเซอร์เรเดียล (ที่มา : สกฬ.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
การซื้อระเบียบการรับสมัคร ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
         - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
        การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน นี้

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๐๕๕ (ที่มา : อศ.)

สหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนยุติโครงการถมทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีแถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนยุติโครงการถมทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการังเฟียรีครอส ในหมู่เกาะสแปรตลี ที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก มีการขุดดินในฝั่งตะวันออก คาดว่าเป็นการสร้างท่าเรือสำหรับเรือน้ำมันและเรือรบ
       นอกจากนี้ อาจมีการสร้างทางวิ่งขึ้น - ลงของเครื่องบินด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องงดการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ และใช้วิธีทางการทูตในการแก้ปัญหา (ที่มา : ขว.ทร.)

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"จะทำงานทำการอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกาย แต่ถ้าทำด้วยใจจะว่าเมื่อยใจ มันหนักใจ มันเหนื่อยใจ มันเป็นไปได้ ฉะนั้น การทำงานทำการ ถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำงานทำการ ความเมื่อยนั้นจะหมดไป ความเหนื่อยจะไม่มี หรือมีแล้วเรา ก็ไม่รับ เพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมันมีเสมอ แต่ถ้าเราไม่รับมันจะไปไหน มันก็ไม่มี มันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็หายไป ฉะนั้น การที่จะทำงานให้ดีก็ต้องมีความร่าเริงความตั้งใจที่จะทำ เมื่อมีความตั้งใจแล้ว ต้องมีความอดทนเหนียวแน่น"
        พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓

ขอเชิญชวนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ หรือตามอัธยาศัย
(ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (สทท.จันทบุรี) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และในวันเดียวกัน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สนามกีฬาฟุตบอล ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (ที่มา : กปช.จต.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
การซื้อระเบียบการรับสมัคร ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
         - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
        การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

เวียดนามจะรับมอบเรือดำน้ำลำที่ ๓ จากรัสเซียในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า เวียดนามจะรับมอบเรือดำน้ำนครไฮฟอง ซึ่งเป็นเรือชั้น Kilo รุ่นปรับปรุงลำที่ ๓ จากรัสเซีย ในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สำหรับเรือดำน้ำนครดานัง ซึ่งเป็นลำที่ ๔ มีกำหนดปล่อยเรือลงน้ำภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามสัญญาจัดซื้อจำนวน ๖ ลำ มูลค่า ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่จำเป็น และการฝึกอบรมลูกเรือ โดยรัสเซียจะส่งมอบเรือครบจำนวน ๖ ลำ ภายในปี ๒๕๕๙ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจ ความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดี ๆ พวกเพื่อน ๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูด ฟุ้งซ่าน พูดอะไรไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ ทำให้ขาดการพิจารณา คือขาดสตินั่นเอง"
         พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมแถลงนโยบาย ณ โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก พิสิฐ รังษีภาณุรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชี้แจงรายละเอียดนโยบายเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘, ชี้แจงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
         กองทัพเรือ โดย สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ จัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมขององค์บุคคลในระดับอำนวยการและระดับปฏิบัติการให้มี ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint Interagency Operation)" การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓, และผู้แทนหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการได้แก่ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ, ศุลากร, กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่มา : ยก.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๖ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         การให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหารในครั้ง นี้ ได้จัดการบรรยายสรุปภารกิจและการจัดของกองทัพเรือ แนวทางการเตรียมกำลังและการใช้กำลังป้องกันประเทศ การดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แนวคิดในการปฏิบัติการร่วมทางทหารของกองทัพเรือ และแนวทางการพัฒนากำลังกองทัพในอนาคต นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็น ประโยชน์ให้แก่คณะนักศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจและพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานต่อไปในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์
ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

เมียนมาจัดพิธีปล่อยเรือคอร์เวต UMS Tabinshwehti ลงน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือเมียนมาจัดพิธีปล่อยเรือคอร์เวต UMS Tabinshwehti ลงน้ำ ที่อู่ Myanmar Naval Dockyard โดยตัวเรือใช้เทคโนโลยี Stealth และมีพื้นที่สำหรับโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ โดยมีแผนติดตั้งระบบอาวุธทั้งจากจีนและรัสเซีย ได้แก่ อาวุธนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ SA-N-5 อาวุธนำวิถี C-802A อาวุธปราบเรือดำน้ำ RBU-1200 หรือ Type 81 และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่
         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทชื่นชมและขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนด้วยมิตร ไมตรี สร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติอันดีงามของกองทัพเรือและหน่วยงานต่อไป
(ที่มา : สลก.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมะเอาชนะการพนัน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ธรรมะเอาชนะการพนัน" ดังนี้
         การพนันขันต่อทุกรูปแบบ ทั้งที่กฎหมายยอมรับ และไม่ยอมรับ เช่น การเล่นไฮโล การซื้อหวย ซื้อล็อตเตอรี่ เป็นต้น ในทางศาสนาจัดว่า เป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง เพราะหากประกอบอยู่เนือง ๆ จะนำพาคนเล่นไปสู่ปากทางแห่งความเสื่อมเสียทั้งส่วนตัว ส่วนครอบครัว และส่วนรวม ดังนั้น สำหรับคนที่ปรารถนาจะ ลด ละ เลิกการพนัน หรือหลีกหนีผลักไสไปให้พ้นจากชีวิต ทางพระพุทธศาสนาได้แนะแนวทางที่จะเอาชนะการพนันไว้ด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ
          ๑. เห็นได้จัง ได้แก่ปัญญา คือ เห็นหรือเข้าใจถึงโทษภัยของการพนันตามความเป็นจริงว่า เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งหายนะทั้งแก่ส่วนตัว ครอบครัว และคนรอบข้าง แม้การพนันจะมีข้อดีอยู่บ้าง เช่น เป็นการเสี่ยงโชคทำให้ชีวิตมีความหวังและอาจเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืน เป็นต้น แต่ก็ไม่อาจชดเชยกับโทษที่จะต้องได้รับ คือ มีโทษมากกว่าประโยชน์ เพราะส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ หรือบางคนเล่นมากจนเกินไป ถึงกับต้องขายบ้านขายที่ หรือถูกเจ้ามือตามล่าเอาชีวิตก็มี
          ๒. ตั้งใจจริง ได้แก่ สัจจะ คือ ตั้งใจที่จะ ลด ละ เลิกการพนัน ให้ได้ โดยอาจตั้งเป็นสัจจาธิษฐาน คือ ให้สัญญากับตัวเอง หรือตั้งเป็นสัจปฏิญาณ คือ ให้สัญญากับผู้อื่น แล้วรักษาสัจจะนั้นไว้ให้ได้
          ๓. ทิ้งให้ไกล ได้แก่ จาคะ คือ ละทิ้งความเคยชินและสิ่งแวดล้อมเก่า ๆ ที่เอื้อต่อการคิดถึง หรือเกี่ยวข้องกับการพนันอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งหากิจกรรมใหม่ ๆ มาทำเพื่อดึงความสนใจเอาไว้ ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
          ๔. ใจสงบ ได้แก่ อุปสมะ คือ ต้องพยายามยับยั้งใจ ข่มใจให้สงบ เมื่อรู้สึกฟุ้งซ่านหงุดหงิด หรือเกิดความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันเมื่อใด ก็ให้พยายามดึงความคิดกลับมาสู่ใจเหมือนพยายามพรากฟืนออกให้ห่างเสียจากเปลว ไฟฉะนั้น
           การพนันก็เปรียบเหมือนเปลวไฟ แม้คนเล่นจะคิดว่าไฟนั้นช่วยให้อบอุ่นได้บ้าง แต่ความจริงหากไฟนั้นเผาผลาญตัวเองเมื่อใด เมื่อนั้นก็มีแต่เร่าร้อนกระวนกระวาย หาความสงบสุขไม่ได้ คล้ายกับตกไปในอบายภูมิทั้งเป็น เพราะต้องเสื่อมสิ้นทรัพย์สินเงินทอง มากน้อยตามที่ตนไปยุ่งเกี่ยวด้วย บางคนถึงกับเป็นผีพนัน กลายเป็นคนล้มละลาย จนเสียครอบครัวไปเลยก็มี ดังนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่า การพนันเป็นสิ่งไม่ดี มีแต่โทษ มีแต่ภัย ก็ควรหาทางเอาชนะเสียให้ได้ด้วยธรรมะทั้ง ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น คือ เห็นให้จัง ตั้งใจจริง ทิ้งให้ไกล และใจสงบ หากใครปฏิบัติได้ก็จะเป็นหลักประกันอย่างดีที่สามารถเอาชนะการพนันได้อย่าง แน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

กองทัพเรือมาเลเซียและบรูไนฝึกผสมทางทะเล Hornbill

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือบรูไน ฝึกผสมทางทะเล ประจำปี Hornbill ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KD Selangor เรือยนต์เร็วโจมตีปืน KD Ganas ของกองทัพเรือมาเลเซีย และเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KDB Darulehsan เรือตรวจการชายฝั่ง KDB Ljhtihad ของกองทัพเรือบรูไน เข้าร่วมการฝึกซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ การฝึกหน้าท่าเทียบเรือที่บรูไน การฝึกภาคทะเลในน่านน้ำบรูไนถึงรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย และการฝึกปัญหาที่บังคับการที่ฐานทัพเรือเซปังการ์ของมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญนั้น ต้องพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ประการหนึ่ง วิชาความรู้ประการหนึ่ง และจิตใจสูงประการหนึ่งคือถ้าเราต้องการจะทำนุบำรุง ส่งเสริมกำลังของเราให้เข้มแข็ง เมื่อเรามีเงิน ก็จะจัดซื้อหาเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ นานาชนิดที่มีคุณภาพดี มาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเพียงใด ก็ย่อมจะทำได้ หรือถ้าเราต้องการจะส่งเสริมสมรรถภาพในทางความรู้ วิทยาการ ใดๆ ให้ทันเทียมกับอารยะประเทศ เราก็จัดส่งคนของเราให้ออกไปศึกษาค้นคว้า และหาอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบวิทยาการแผนใหม่ๆ ในต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพของเรา ให้เจริญเทียมทันเขาได้ ซึ่งความเจริญดั่งกล่าวมาแล้วนี้ เราสามารถจะซื้อหาด้วยเงินได้ แต่ความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงิน เป็นจำนวนเท่าใดๆ ไม่ได้ ความเจริญทางจิตใจนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนัก เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องทำตัวของตนเองให้ดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม"
        พระบรมราโชวาทในวันพิธีสวนสนาม และพระราชทานธงชัยประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค ๔ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๖

กองทัพเรือ ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพเรือ ครบ ๑๐๘ ปี

วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๖.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเวลา ๐๘.๒๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท้องพระโรงชั้นใน ภายในพระราชวังเดิม และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน
         จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม และพิธีปล่อยปลา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมปล่อยปลา ณ ท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในช่วงเย็นกองทัพเรือได้จัดงานเลี้ยงรับรองระดับกองทัพเรือเนื่องในวันกอง ทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
        ในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๐๘ ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ทางราชการ จึงถือเป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรพชนทหารเรือได้เสียสละและอุทิศตนอย่างเข้มแข็ง กล้าหาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาวะสงครามและยามสงบ สร้างความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพเรือจนมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มาจนถึงปัจจุบัน
        ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีสารแสดงความขอบคุณ ความปรารถนาดี และส่งกำลังใจไปยังกำลังพลทุกนายให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมกันก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐๙ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแก่กองทัพเรืออันเป็นที่ รักยิ่งต่อไป โดยกำลังพลทุกนายจะแถวทหารเพื่อฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยพร้อมเพรียง กัน (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีวันกองทัพเรือ


วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ขอเชิญชมตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีวันกองทัพเรือ ทางเว็บไซต์ www.navychannel.ty หรือ NavyChannel Thailand ทาง youtube และสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage : Navy Channel (https://th-th.facebook.com/navychannel.th)
(ที่มา : กพร.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "สุขตลอดปีด้วยวิถีธรรม"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "สุขตลอดปีด้วยวิถีธรรม" ดังนี้
        เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ของแต่ละปี จะสังเกตเห็นว่า มนุษย์กลุ่มหนึ่งมักจะแสวงหาความสุขในชีวิตแตกต่างกันออกไป ตามความต้องการ เช่นบางกลุ่มอาศัยการไปเที่ยวเตร่ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริง ดื่มกินและพาลูกหลานไปไหว้พระยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ด้วยเชื่อว่า นั่นคือ ความสุข แต่ก็ปรากฏว่า นั่นเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเดี๋ยวเดียว ไม่กี่วัน อีกทั้งบางครั้งก็นำมาซึ่งความพินาศเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิต เช่น ความสิ้นเปลืองเสียเวลาและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นต้นได้
มุมมองในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า หากใครต้องการความสุขความสวัสดีแก่ชีวิตแบบยั่งยืน ตลอดปีและตลอดไป ให้ดำเนินชีวิตไปตามวิถีธรรม ๔ ประการ คือ
         ๑. ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความเข้าใจ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เพราะการใฝ่หาความรู้โดยการฟัง ที่เรียกว่า สุตมยปัญญา เป็นต้น จะนำพาให้ตนรู้จักว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรควรเว้น อะไรคือสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
         ๒. ตบะ คือ เพียรละชั่ว ต่อสู้ปัญหาและอุปสรรค รักษาและพัฒนาความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ เพราะการไม่ท้อแท้ ท้อถอย ต่อสู้ นำพาให้มนุษย์พ้นความทุกข์คือ ความลำบากในชีวิต เช่น ความยากจน เป็นต้นไป
         ๓. อินทรีย์สังวร คือ ผู้จักระวังตน เพราะการรู้จักระมัดระวังตนนั้น จะทำให้เป็นคนไม่ประมาทในชีวิต ไม่หลงมัวเมาในสิ่งยั่วยุจนทำให้ขาดสติทำความชั่วหรือตกเป็นทาสของกิเลสที่จะนำพาให้ชีวิตตกต่ำ
         ๔. สัพพะนิสสัคคะ คือ รู้จักปลง ปล่อยวาง ฝึกฝนปล่อยวาง รู้เท่าทันโลก พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เช่นเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นต้น มองโลกในแง่ดี จะช่วยให้ชีวิตจิตใจรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่ง
         ความสุขเพียงชั่วข้ามคืนในช่วงเริ่มต้นของแต่ละปีตามวิสัยของปุถุชน ใคร ๆ ก็สามารถมีได้ ด้วยการดื่มฉลองกัน จัดงานสังสรรค์รื่นเริงและการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ถ้าใครอยากจะมีความสุขแบบยั่งยืน ตลอดปี และตลอดไป ควรที่จะยึดหลักวิถีธรรม ๔ ประการ คือ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ต่อสู้ปัญหาอุปสรรค รู้จักระวังตนและฝึกฝนปล่อยวาง ดังกล่าวข้างต้น เชื่อได้ว่า ปี ๒๕๕๘ นี้ ชีวิตจะมีความสุขด้วยวิถีธรรมตลอดปีและตลอดไปอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศชาย มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
       หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด, บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด, ทะเบียนบ้านของ ผู้สมัครและบิดา มารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับด้วย
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. กำหนดประกาศผลสอบในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือดูได้ที่ http://www.sctr.navy.mi.th/ (ที่มา : สลก.ทร.)

นาวิกโยธินและกองทัพเรือเกาหลีใต้ ฝึกยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

มีรายงานว่า นาวิกโยธินและกองทัพเรือเกาหลีใต้ ฝึกยกพลขึ้นบก บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีทหารนาวิกโยธิน จำนวน ๑,๒๐๐ นาย เรือรบ จำนวน ๒๐ ลำ รวมถึงเรือยกพลขึ้นบก Dokdo เรือพิฆาตระบบ Aegis และเครื่องบินประมาณ ๔๐ ลำ เข้าร่วมการฝึก นอกจากนี้ จะฝึกปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐฯ ด้วยการนำเฮลิคอปเตอร์ MH-53 ของสหรัฐฯ ลงจอดบนเรือ Dokdo (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสำเร็จ แต่การหาความสุข หรือความสำเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง กำลังกายก็ต้องฝึก คนที่นอนอยู่เฉย ๆ แม้จะสมมติว่านอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาสัก ๑๐ วัน รับรองได้ว่าเวลาลุกขึ้นไม่มีกำลัง คือกำลังไม่ได้มาจากการพักผ่อน กำลังมาจากความเพียร การฝึก เช่นคนที่ได้ออกกำลังลุกขึ้นเดินทุกวัน ขยับกายให้ได้ เป็นการฝึกกาย ย่อมมีกำลังกาย ผู้ที่เป็นนักกีฬาเขาต้องฝึก การฝึกนั้นเหนื่อย เหนื่อยแต่ว่าเมื่อเหนื่อยแล้วสร้างกำลังขึ้นมามันค่อยๆ หายเหนื่อย ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สร้างกำลัง เราไม่ได้ฝึกกายให้มีกำลัง เดินเพียง ๕๐ เมตร ก็เหนื่อยแล้ว แต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดี เดินหลายกิโลเมตรก็ไม่สู้จะเหนื่อยนัก จิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีกำลัง และกำลังนั้นเพื่อหาความสุข ความสำเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อย ต้องเหนื่อย ต้องฝึกจิตใจให้ดี ถ้าฝึกจิตใจให้ดี ไม่ให้ขี้เกียจ ให้รู้จักว่างานเป็นอย่างไร แล้วก็เชื่อว่าถ้าทำงานอย่างนั้นก็จะได้ผลดี เป็นต้น ก็จะทำให้มีความสำเร็จ ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงพร้อมกัน"
         พระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน

วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกำลังพล ในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ ณ เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
        จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ ณ เกาะช้างตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และเยี่ยมกำลังพลของ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่าประมาท จงกวดขัน ตรวจตรา ตลอดจนตั้งใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๓)

พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าเสาธงกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนน อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวรายงาน และมีกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมบริเวณใกล้เคียงกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี
         การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ และปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลกองทัพเรือในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเสียสละ โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด จำนวน ๕ วัด และมัสยิด จำนวน ๑ มัสยิด บริเวณใกล้เคียงกองทัพเรือ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย วัดอรุณราช วรารามมหาวิหาร, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดนาคกลาง, วัดชิโนรสารามวรวิหาร, วัดโมลีโลกยาราม และมัสยิดต้นสน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ข้าราชการ ครอบครัว และร้านค้าสวัสดิการในกองทัพเรือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้กับผู้แทนร้านค้า สวัสดิการในกองทัพเรือในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ชีวิตของแต่ละคนจะต้องประกอบด้วย สิ่งใดสำหรับให้มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเราคิดสักหน่อยว่าเรามีร่างกายที่จะต้องอุ้มชูตนเอง คือหมายความว่าทุกวันนี้เราจะต้องหาอาหารมาเลี้ยง ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงร่างกายนี้เป็นเวลาหนึ่ง ก็ทำให้ ร่างกายซูบผอมและอ่อนเพลียลงไป ไม่มีทางที่จะทำงานทำการใดๆ หรือแม้จะทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานคือเล่นสนุกอะไรก็ตาม ก็ไม่ได้ทั้งนั้น คิดอะไรก็ไม่ออก ดำเนินชีวิตไม่ได้ ถ้าไม่มีอาหาร ถ้ามองดูในแง่นี้เพียงอาหารที่มาใส่ท้อง ก็เป็นกิจการที่กว้างขวางอย่างมากมาย ทีนี้พูดกันว่าคนเราต้องทำมาหากิน ดูเป็นของที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไม่ทำมาหากินก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ หรือมีชีวิตก็แร้นแค้น และทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารใจอีก ถ้าคนเราไม่มีอาหารใจไม่ขวนขวายหาความรู้ จะไม่สบายใจ และจะไม่เป็นคนที่เจริญ ฉะนั้น ทุกคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ และมีชีวิตอยู่อย่างดี ก็ต้องอุ้มชูให้อาหารแก่ตาและหาทางที่จะมีอาหารของใจด้วย"
        พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

พิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สัปดาห์กีฬานาวี" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทัพเรือ จัดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ฯ มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาทหารเรือ การประกอบกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลประเภททั่วไปคู่ชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยกีฬาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ และพิธีปิดการแข่งขัน โดยการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ มี กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยเจ้าภาพ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี ภัฎ เพียรเกาะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ, คุณโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ
         กองทัพเรือประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ณ พื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกัน ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร มี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน, พื้นที่ สัตหีบ มี พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน, พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ มี พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธาน และ ทัพเรือภาคที่ ๓ มี พลเรือตรี
ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา เป็นประธาน สำหรับพื้นที่กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน
           การมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ มีผู้เสนอขอรับทุน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๕ ราย มีผู้สมควรได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น ๗๖๘ ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาทั่วไป จำนวน ๗๔๖ ทุน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของข้าราชการที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ จำนวน ๕ ทุน และทุน การศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการ จำนวน ๑๗ ทุน ทั้งนี้ ทุนการศึกษาในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการกองทัพเรือ จำนวน ๑,๔๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน), กองทุนการศึกษาและสวัสดิการกระทรวงกลาโหม หน่วยกองทัพเรือ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นพันบาทถ้วน), กองทุนสวัสดิการพิเศษสงเคราะห์ข้าราชการกลาโหม จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
          สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ที่ได้รับทุน จำนวน ๒๕๓ ทุน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ประกอบด้วย ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการ ประกอบด้วย ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา (ที่มา : สก.ทร.)

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันกองทัพเรือ ครบ ๑๐๘ ปี

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพระราชวังเดิม และฐานทัพเรือกรุงเทพ จากนั้น จะเป็นพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม และพิธีปล่อยปลา ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือโดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธี และในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้จัดงานเลี้ยงรับรองระดับกองทัพเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงาน
         นอกจากนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ๕ แห่ง และมัสยิด บริเวณใกล้เคียงกองทัพเรือ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดนาคกลาง, วัดชิโนรสารามวรวิหาร, วัดโมลีโลกยารามและมัสยิดต้นสน และกิจกรรมรณรงค์ให้ข้าราชการ ครอบครัว และร้านค้าสวัสดิการในกองทัพเรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน
           กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม เขตธนบุรี ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางรากฐานที่สำคัญแก่กองทัพเรือ ซึ่งได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน สมกับพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียน นายเรือ ความว่า "วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า"
          กองทัพเรือ มีภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์เป็นประมุข อีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ และกองทัพเรือได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในยามสงบคือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรวมไปถึงการรักษากฎหมายในทะเล อาทิ การป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ
         ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเต็มกำลังความสามารถ นอกจากนั้น ยังได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติ ต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างกันในระดับกองทัพเรือแต่ละ ประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ กองทัพเรือได้ร่วมมือกับกองทัพเรืออินเดียในการจัดการลาดตระเวนร่วมทางทะ ลอันดามัน รวมทั้งจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ กองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
         สำหรับการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึก ให้สามารถรองรับขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้
          เนื่องในวันกองทัพเรือ นอกจากจัดกิจกรรมทางศาสนาแล้ว กำลังพลทุกนายจะแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรง ที่เดินได้ ยืนได้ นั่งได้ มีกำลัง มีทุกอย่าง รวมทั้งมีความคิดที่ดี ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลังเป็นกำลังที่จะแผ่ความเมตตาให้แก่คนอื่น มีกำลังที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้อง ที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม"
         พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก Manuel Triano ผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       กองทัพเรือให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพเรือสเปนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)