วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๓ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิ ชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหล้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๐ ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ขอเชิญกำลังพลรับเรือ เรือหลวงหนองสาหร่ายร่วมพบปะสังสรรค์ ใน ๓ พฤษภาคม นี้

 
ขอเชิญกำลังพลรับเรือ เรือหลวงหนองสาหร่าย ร่วมพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
(ที่มา : น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม)

กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ใน ๗ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กองทัพเรือ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้มอบ
         กองทัพเรือได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ผู้ประกอบคุณงามความดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนิน กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด กองทัพเรือจึงมอบเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความ ภาคภูมิใจ หากผู้ได้รับพิจารณา นำมาประดับเครื่องหมายนี้กับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแล้ว นับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง
(ที่มา : กปช.จต.)

โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัย และเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ

 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลสได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัยและยังเหลือห้องชุดบางส่วนขายให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน ๑๔ ยูนิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด จำนวน ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษ เครื่องปรับอากาศ (ที่มา : สค.รน.)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗


สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี โดยผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๓๐ บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
          คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
           ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ที่สนใจสอบถามและสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ (ที่มา : สอ.นย.)

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศหญิง มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวัเงดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไร ก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ข้าราชการจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ทำตนทำงานได้ดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗