วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมายมีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ๒๐ ราย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันท-อุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๐ ราย และการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ภายใน ๒๓ มกราคม นี้

วัดป่าไตรสิกขาภาวนา บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การพันธมิตร กำหนดจัดโครงการบรรพชา - อุปสมบท กองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานสาธารณรัฐอินเดีย - ราชอาณาจักรเนปาล ระยะเวลาประมาณ ๑๘ วัน ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
        กำหนดรับลงทะเบียนข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ แจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งไปยัง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมหลักฐานข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย
         - หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๕ ชุด
         - รูปถ่ายสี สวมเครื่องแบบ ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว (ฉากหลังพื้นสีขาว) จำนวน ๖ ใบ
         - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาไทย
         - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาอังกฤษ
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และ ID LINE
         - อายุ วันเกิด วัน เดือน ปีเกิด น้ำหนัก และส่วนสูง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๕๘ (ที่มา : ยศ.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๑๕ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำเยาวชนเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การดำเนินชีวิตของ ของสังคมภายนอกให้แก่เยาวชนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ ดียิ่งขึ้น (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ใน ๒๑ มกราคม นี้

กองทัพเรือ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และคณะ กำหนดจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งใหม่ และการจัดนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ จะได้มีโอกาสใกล้ชิดสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เรือไทย ฯ กับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ในโอกาสต่อไป (ที่มา : ขว.ทร.)