วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริง งานทุกอย่างหรือการอยู่ เป็นสังคมย่อมต้องมี ความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้น คือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

กองทัพเรือกับผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก”

กองทัพเรือ โดย กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบกลอยน้ำ” ขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัด คุ้มค่า พึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง“เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก” เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาของกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แต่คุ้มค่า เพราะวัสดุจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ และหน่วยเฉพาะกิจชายแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญ กำลังใจ และลดการสูญเสียกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้ทุกชนิด ลอยน้ำได้ โดยมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มการพยุงร่างกายในน้ำแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual น้ำหนักเบาเพียง ๔.๕ กิโลกรัม แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม ลอยตัวลักษณะหงายท้องทันทีเมื่อลงไปในน้ำ และที่สำคัญเสื้อเกราะลอยน้ำนี้ยังมีสัญญาณ ไฟกะพริบเพื่อบอกพิกัดในการขอความช่วยเหลือ ในภาวะที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทั้งกลางวันและกลางคืน มีอุปกรณ์เสริมแบบเสื้อชูชีพบรรจุ CO2 สามารถลอยตัวอยู่ในทะเลได้โดยไม่ต้องออกแรงการที่ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้คิดค้น ประดิษฐ์ เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้พัฒนามาจากกำลังพลโดยตรง ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ หาง่าย ราคาถูก หรือนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงแล้วเกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียกำลังพลได้อย่างดีและเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบ รางวัลเกียรติยศนาวี ให้กับ นาวาโท นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์เสื้อกันเกราะกันกระสุนลอยน้ำ ซึ่งเป็นรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา แจ้งว่า บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เสนอสิทธิพิเศษในการให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารข้าราชการในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดย บริษัท ไทย แอร์เอเชีย มอบส่วนลดพิเศษ ร้อยละ ๕๐ จากบัตรโดยสารของ ข้าราชการปกติ ให้แก่ ข้าราชการกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดยครอบครัวต้องมีนามสกุลเดียวกัน แม้มิได้เดินทางไปด้วยกัน รวมถึง ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้มีเส้นทางบินทีร่วมรายการ ๗ เส้นทาง ได้แก่ อู่ตะเภา – หาดใหญ่ อู่ตะเภา – อุดรธานี อู่ตะเภา – เชียงใหม่ อู่ตะเภา – หนานหนิง อู่ตะเภา – หนานขาง อู่ตะเภา – มาเก๊า และอู่ตะเภา – สิงค์โปร์ผู้สนใจใช้บริการสามารถซื้อบัตรโดยสารและสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินอู่ตะเภา และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่บริษัทกำหนดในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์(ที่มา:กร.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙คุณสมบัติของผู้สมัคร จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๓ อัตรา ได้แก่นักวิจัย นักพัฒนา เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทดสอบภาคสถิต เจ้าหน้าที่หล่อดินขับ เจ้าหน้าที่ผสมดิน เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน ช่างสีปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิคเครื่องมือกล เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการกำหนดเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๓ และ ๑๑๓๔ email : recruitment@dti.or.th

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

ตามที่ กองทัพเรืออนุมัติให้กำลงพล แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันก่อนวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ และแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หลังวันกองทัพไทย(ที่มา : กพ.ทร.)