วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

สหกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออม ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือและครอบครัวได้มีจิตสำนึกในการออมทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จะมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
         ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฯ ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๒๑๘๗ และ ๗๑๓๐๕ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sattahipcoop.com (ที่มา : สอ.ฐท.สส.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงาน วันกองพลจันทบุรี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดงานวันกองพลจันทบุรี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความเสียสละ อุทิศชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ ในกรณีพิพาทไทย - อินโดนจีน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔
(ที่มา : กปช.จต.)

กรมกำลังพลทหารเรือ ชี้แจงการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุของข้าราชการกองทัพเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ชี้แจงเรื่องการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุของข้าราชการกองทัพเรือ เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการกองทัพเรือออกสื่อโทรทัศน์และวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยหรือประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้กองทัพเรือเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๑ และตามคำชี้แจงกองทัพเรือ เรื่องการประกอบอาชีพส่วน ดังนี้
        - การประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องเป็นอาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
        - การประกอบอาชีพส่วนตัว ให้ทำได้เฉพาะเวลานอกราชการเท่านั้น และจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือเรื่องราวหลักฐานของทางราชการเข้าไปเกี่ยวขอ้งกับอาชีพส่วนตัวนั้นไม่ ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
       - ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหารโดยเคร่งครัด
       - ถ้าหากการประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นความผิด หรือทำให้กองทัพเรือเสียหาย จะต้องถูกสอบสวนดำเนินคดีหรือลงทัณฑ์ แล้วแต่กรณี
       - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสอดส่องและชี้แจงข้าราชการทหาร และลูกจ้าง ให้ทราบ และปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้โดยเคร่งครัด
        สำหรับการประชาสัมพันธ์หน่วย โดยการออกสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือสามารถเผยแพร่ข่าวสาร หรือแถลงข่าวการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประชา สัมพันธ์กองทัพเรือ โดยให้นายทหารประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการมีหน้าที่ในการดำเนินงานประชา สัมพันธ์ ส่วนราชการที่ไม่มีนายทหารประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งนาย ทหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นายทหารประชาสัมพันธ์ (ที่มา : กพ.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : วพร.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกอง หนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่        
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
          - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


วันนี้ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทย อาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๓๐๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติใน ทะเล ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓๐๔ ของ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล กองทัพเรือ และเป็นรุ่นที่ ๑๐ ของ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพ ประมงในทะเล (ที่มา : ทรภ.๑)

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑


ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
         การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ฯ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ใน ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๒๘ มกราคม จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และวันที่ ๒๙ มกราคม เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑, ชี้แจงการบริหารจัดการแผนงานการบูรณาการและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๖๖๐
(ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ความว่า
        "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อม ๆ กันได้"