วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่
         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทชื่นชมและขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนด้วยมิตร ไมตรี สร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติอันดีงามของกองทัพเรือและหน่วยงานต่อไป
(ที่มา : สลก.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมะเอาชนะการพนัน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ธรรมะเอาชนะการพนัน" ดังนี้
         การพนันขันต่อทุกรูปแบบ ทั้งที่กฎหมายยอมรับ และไม่ยอมรับ เช่น การเล่นไฮโล การซื้อหวย ซื้อล็อตเตอรี่ เป็นต้น ในทางศาสนาจัดว่า เป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง เพราะหากประกอบอยู่เนือง ๆ จะนำพาคนเล่นไปสู่ปากทางแห่งความเสื่อมเสียทั้งส่วนตัว ส่วนครอบครัว และส่วนรวม ดังนั้น สำหรับคนที่ปรารถนาจะ ลด ละ เลิกการพนัน หรือหลีกหนีผลักไสไปให้พ้นจากชีวิต ทางพระพุทธศาสนาได้แนะแนวทางที่จะเอาชนะการพนันไว้ด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ
          ๑. เห็นได้จัง ได้แก่ปัญญา คือ เห็นหรือเข้าใจถึงโทษภัยของการพนันตามความเป็นจริงว่า เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งหายนะทั้งแก่ส่วนตัว ครอบครัว และคนรอบข้าง แม้การพนันจะมีข้อดีอยู่บ้าง เช่น เป็นการเสี่ยงโชคทำให้ชีวิตมีความหวังและอาจเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืน เป็นต้น แต่ก็ไม่อาจชดเชยกับโทษที่จะต้องได้รับ คือ มีโทษมากกว่าประโยชน์ เพราะส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ หรือบางคนเล่นมากจนเกินไป ถึงกับต้องขายบ้านขายที่ หรือถูกเจ้ามือตามล่าเอาชีวิตก็มี
          ๒. ตั้งใจจริง ได้แก่ สัจจะ คือ ตั้งใจที่จะ ลด ละ เลิกการพนัน ให้ได้ โดยอาจตั้งเป็นสัจจาธิษฐาน คือ ให้สัญญากับตัวเอง หรือตั้งเป็นสัจปฏิญาณ คือ ให้สัญญากับผู้อื่น แล้วรักษาสัจจะนั้นไว้ให้ได้
          ๓. ทิ้งให้ไกล ได้แก่ จาคะ คือ ละทิ้งความเคยชินและสิ่งแวดล้อมเก่า ๆ ที่เอื้อต่อการคิดถึง หรือเกี่ยวข้องกับการพนันอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งหากิจกรรมใหม่ ๆ มาทำเพื่อดึงความสนใจเอาไว้ ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
          ๔. ใจสงบ ได้แก่ อุปสมะ คือ ต้องพยายามยับยั้งใจ ข่มใจให้สงบ เมื่อรู้สึกฟุ้งซ่านหงุดหงิด หรือเกิดความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันเมื่อใด ก็ให้พยายามดึงความคิดกลับมาสู่ใจเหมือนพยายามพรากฟืนออกให้ห่างเสียจากเปลว ไฟฉะนั้น
           การพนันก็เปรียบเหมือนเปลวไฟ แม้คนเล่นจะคิดว่าไฟนั้นช่วยให้อบอุ่นได้บ้าง แต่ความจริงหากไฟนั้นเผาผลาญตัวเองเมื่อใด เมื่อนั้นก็มีแต่เร่าร้อนกระวนกระวาย หาความสงบสุขไม่ได้ คล้ายกับตกไปในอบายภูมิทั้งเป็น เพราะต้องเสื่อมสิ้นทรัพย์สินเงินทอง มากน้อยตามที่ตนไปยุ่งเกี่ยวด้วย บางคนถึงกับเป็นผีพนัน กลายเป็นคนล้มละลาย จนเสียครอบครัวไปเลยก็มี ดังนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่า การพนันเป็นสิ่งไม่ดี มีแต่โทษ มีแต่ภัย ก็ควรหาทางเอาชนะเสียให้ได้ด้วยธรรมะทั้ง ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น คือ เห็นให้จัง ตั้งใจจริง ทิ้งให้ไกล และใจสงบ หากใครปฏิบัติได้ก็จะเป็นหลักประกันอย่างดีที่สามารถเอาชนะการพนันได้อย่าง แน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

กองทัพเรือมาเลเซียและบรูไนฝึกผสมทางทะเล Hornbill

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือบรูไน ฝึกผสมทางทะเล ประจำปี Hornbill ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KD Selangor เรือยนต์เร็วโจมตีปืน KD Ganas ของกองทัพเรือมาเลเซีย และเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KDB Darulehsan เรือตรวจการชายฝั่ง KDB Ljhtihad ของกองทัพเรือบรูไน เข้าร่วมการฝึกซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ การฝึกหน้าท่าเทียบเรือที่บรูไน การฝึกภาคทะเลในน่านน้ำบรูไนถึงรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย และการฝึกปัญหาที่บังคับการที่ฐานทัพเรือเซปังการ์ของมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)