วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารโครงการด้านความมั่นคง" ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมี       รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุดมเกียรติ นนทแก้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัยด้านความมั่นคง และเป็นผู้ประสานงานและประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในการสนับสนุนทุนการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรบริหารโครงการที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรยายจะเสริมประเด็น "แนวคิดการเสนอขอทุนวิจัยด้านความมั่นคง" ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอทุนวิจัยกับ สกว.ขอเชิญชวนข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง       ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๗๖ (ที่มา :สวพ.ทร.)