วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมี ระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบ ดังนั้น ถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษา ทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ ตรงข้าม เราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมทั้งหลายที่ วิวัฒนาไปไม่หยุดยั้ง"
          พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ" ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

พิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน
         ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้, พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การลงนามถวายพระพร, การจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ ร่วมปล่อยปลาในโอกาสนี้ด้วย ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ
         ในส่วนของพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย พลเรือตรี พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้วางพานพุ่มในนามของหน่วยกำลังรบ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มในนามของหน่วยการศึกษาและวิจัย พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มในนามของหน่วยยุทธบริการ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มในนามของหน่วยส่วนบัญชาการกองทัพเรือ และ นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ เป็นผู้วางพานพุ่มในนามของสมาคมภริยาทหารเรือ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้แทนชุมชน ร่วมวางพานพุ่มในกิจกรรมนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป (ที่มา : กพ.ทร.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และคณะ ร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน


กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และคณะ เข้าร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ ครั้งที่ ๘ (International Defence Exhibition & Seminar - IDEAS 2014) ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยมีมิตรประเทศเข้าร่วมงาน
          นิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ จัดขึ้นทุก ๆ ๒ ปี โดยกลาโหมสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ Defence Export Promotion Organization ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำทางทหารนานาชาติ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามเทคโนโลยีในการป้องกันทางทะเล ที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพของการผลิตอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ที่มา : กพ.ทร.)