วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและ ประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวต่อไปได้ โดยสวัสดี"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ฯพณฯ นาง จอสลิน เอส บาทูน - การ์เชีย (Mrs.Jocelym S.Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ เพื่ออำลาในโอกาสที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        การที่ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรี และกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือกับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม และพื้นที่ปลูกป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้มีเกียรติ ลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
        กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์ป่าชายเลนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ที่มา : กปช.จต.)

คณะเจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ ต้อนรับกองทัพเรืออินโดนีเซียเดินทางมาร่วมเปิดประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๖

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๑๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ ให้การรับรองคณะผู้แทนกองทัพเรืออินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๖ ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
          การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนกองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยกำหนดให้จัดการประชุมทุก ๆ สองปี สลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยฝ่ายกองทัพเรือมี พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และฝ่ายกองทัพเรืออินโดนีเซียมี พลเรือตรี Arie H.Sembiring ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรืออินโดนีเซียฝ่ายยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะ (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมประมง ประกาศ ๑ เมษายน นี้ นำร่อง...แจ้งเรือประมงเข้า - ออกท่า ๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรมประมงทดลองการใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port in - Port out) ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และ จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือเรือประมง ขนาด ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงเพื่อช่วยขจัดการทำประมง IUU
         วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กรมประมงจะดีเดย์เริ่มทดลองใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมง (Port in - Port out) สำหรับเรือประมงที่มีขนาด ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป ก่อนจะออกไปทำการประมง และกลับเข้าเทียบท่า ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมงที่กำหนด เพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำประมง อาทิ ตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง ว่าถูกต้องตามใบอนุญาตหรือไม่ ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้มาสอดคล้องกับประเภท ชนิด เครื่องมือหรือไม่ ท่าเรือที่เข้า-ออก ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ชื่อเรือประมง เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเรือ บุคคลทำการประมงประจำเรือ (กัปตัน เจ้าของเรือ แรงงานบนเรือ) มีรายชื่อ จำนวนแรงงานถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ และสัญญาจ้างแรงงานประมง รวมถึงบุคคลต่างด้าวที่เป็นลูกเรือ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานคนต่างด้าวด้วย ฯลฯ
         ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุประมงชายฝั่งของกรมประมง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ท่าเทียบเรือ จำนวน ๒๖ ศูนย์ ครอบคลุมท่าเทียบเรือ ๒๙๒ แห่ง ทั้งนี้ ในครั้งแรกจะทดลองนำร่องการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ และหลังจากนี้จะมีการนำผลการทดลองการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง มาประชุมวิเคราะห์ออกกฎหมายลำดับรองเพื่อดำเนินการบังคับ
          สำหรับแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
           ขั้นที่ ๑ เรือประมงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือ แพปลา ก่อนที่จะออกเรือ ๖ ชั่วโมง หรือภายใน ๓ ชั่วโมง หลังจอดเรือเสร็จ
           ขั้นที่ ๒ เจ้าหน้าที่ท่าเรือ/แพปลา ส่งโทรสาร หรือ Line ภาพถ่ายแบบฟอร์ม รายงานการเข้า - ออก Port in - Port out (PIPO) ที่เรือประมงกรอกไว้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รายงานการเข้า - ออกเรือประมง Port in - Port out (PIPO) ที่คุมท่าเรือนั้น ๆ
           ขั้นที่ ๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์รายงานเข้า - ออกเรือประมง Port in - Port out (PIPO) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล แล้วบันทึกลงในระบบ Fishing info ของกรมประมง
         เมื่ออยู่ในทะเล เรือประมงต้องเปิดระบบติดตามเรือ หรือระบบ VMS (Vessel Monitoring System) ซึ่งในขณะนี้กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการติดให้กับเรือประมงต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ - ๓ สามารถติดตามเรือประมงต่าง ๆ ได้จากระบบ Fishing info และระบบติดตามเรือ หรือ VMS (Vessel Monitoring System) ผ่าน ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
         ดังนั้น จึงขอความร่วมมือชาวประมงในพื้นที่ ทดลองนำร่องการปฏิบัติการในครั้งนี้ตามกำหนดการ และสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้ความร่วมมือของชาวประมงไทยในการขจัดการ ทำประมง IUU
(ที่มา : กรมประมง)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ฯ และในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณรและถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
         กระทรวงกลาโหม และวัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งเพื่อให้กำลังพลกระทรวงกลาโหมที่ร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยการจัดบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๖๐ รูป ประกอบด้วย กำลังพลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ที่มา : กพร.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณเกาะขาม
         กิจกรรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชน ทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งพื้นที่บริเวณเกาะขาม มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และอยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ อีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมเก็บขยะฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ ๒๕๐ คน (ที่มา : ทรภ.๑)

ขอเชิญเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน

สมาคมภริยาทหารเรือ จะร่วมออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
        กิจกรรมภายในร้านสมาคมภริยาทหารเรือ จัดให้มีการช้อนไข่เต่าเสี่ยงโชค มีรางวัลต่าง ๆ มากมายผู้ที่มาร่วมช้อนไข่เต่าจะได้รับของรางวัลทุกท่าน โดยรางวัลพิเศษในปีนี้มีทั้งรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ บัตรราคาใบละ ๒๕ บาท เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกและผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่บ้านทหารเรือที่มีความสวยงามสัญลักษณ์ทหารเรือมาจำหน่าย และการพยากรณ์โชคชะตาโดยโหรศาสตร์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และแม่นยำ มาให้บริการแก่ผู้ที่สนใจตรวจดวงชะตา พร้อมกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดทำ สลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกสลากรางวัลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีรางวัลใหญ่ ๆ ได้แก่ ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, ตู้เย็น, ทีวีสี LED, เครื่องซักผ้า, หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับกึ่งตั้งโต๊ะตั้งพื้น
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ได้บุญ ได้กุศล ได้ของรางวัล สุขกาย สุขใจ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ระหว่าง ๙ - ๑๕ เมษายน นี้ ฟรี

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" โดยร่วมกับภาคเอกชน กว่า ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๒๐ รายการ อาทิ ตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยว รวมทั้งตรวจการทำงานของเครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า ๑๐ - ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ณ ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมกลาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน เพื่อให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘
        นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางยก ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่าง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นบนถนนสาย หลักและสายรอง ทั่วประเทศกว่า ๒๕๐ จุด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมกับตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และระยอง โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงบูรณาการความร่วมมือจัดช่างตรวจสภาพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถที่วิ่ง ให้บริการบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสอบสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        หากประชาชน "พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร" สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไป อ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีคณะอาจารย์และผู้แทนหน่วยที่มีนายทหารจบการศึกษาเข้าร่วมพิธี
        การดำเนินการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นการให้ความรู้ทางด้าน วิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และความสามัคคีให้กับนักศึกษานายทหารนักเรียน ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า (ที่มา : ยศ.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ฐาน ทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่าง ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อบริการให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
         ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         จากนั้น คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เดินทางไปเข้ารับฟังบรรยายสรุปขีดความสามารถด้านHA/DA บนเรือหลวงอ่างทอง และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชวังดุสิต

สมาคมภริยาทหารเรือ จะร่วมออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
          กิจกรรมภายในร้านสมาคมภริยาทหารเรือ จัดให้มีการช้อนไข่เต่าเสี่ยงโชค มีรางวัลต่าง ๆ มากมายผู้ที่มาร่วมช้อนไข่เต่าจะได้รับของรางวัลทุกท่าน โดยรางวัลพิเศษในปีนี้มีทั้งรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ บัตรราคาใบละ ๒๕ บาท เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกและผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่บ้านทหารเรือที่มีความสวยงามสัญลักษณ์ทหารเรือมาจำหน่าย และการพยากรณ์โชคชะตาโดยโหรศาสตร์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และแม่นยำ มาให้บริการแก่ผู้ที่สนใจตรวจดวงชะตา พร้อมกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดทำ สลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกสลากรางวัลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีรางวัลใหญ่ ๆ ได้แก่ ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, ตู้เย็น, ทีวีสี LED, เครื่องซักผ้า, หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับกึ่งตั้งโต๊ะตั้งพื้น
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ได้บุญ ได้กุศล ได้ของรางวัล สุขกาย สุขใจ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือมาเลเซีย จะได้รับเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักข่าว Bernama รายงานการเปิดเผยของบริษัท Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (HHIC) มาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซียจะได้รับเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ships - LCS) ลำแรก ในต้นปี ๒๕๖๒ ขณะนี้ยังคงอยู่ในชั้นประกอบตัวเรือซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๗ และคาดว่าจะทำการทดสอบทางทะเลในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ บริษัทBHIC ได้ออกแบบโดยเพิ่มความยาวของเรือจาก ๑๐๕ เมตร เป็น ๑๑๑ เมตร ตามคำร้องขอของกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อใช้ในการจอดเฮลิคอปเตอร์ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลการวิ่งแข่งขันและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพในพื้นที่พระราชวังเดิมและ หน่วยใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        กิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ กำหนดลงทะเบียนระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๔.๑๕ น. บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกจากหน้า กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคการกุศลในการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ
         กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างเต็ม ที่ โดยยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ ข้าราชการที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ป้องกันปราบปรามจลาจล หรือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลอยู่แล้ว แต่ทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกล่าว ยังไม่ได้มีการดูแลครอบครัวในระยะยาว จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบกับกองทัพเรือมีความเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีนโยบายให้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวซึ่งได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ ต่อไป กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง "กองทุน น้ำใจไทยผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" ขึ้น
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และให้กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ กองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนนี้ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำลังพลได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในปีนี้จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" ในครั้งนี้ ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม กองทัพเรือ โดยมีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life2" บัตรราคาใบละ ๒,๐๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ และ ๕๓๐๘๑ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๕๕๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ที่เดินทางมาร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา ๑๙.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
         การจัดกิจกรรม 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรืออาเซียน โดยกิจกรรมหลักมีขอบเขตเรื่องที่กำหนดทิศทางเป็น "ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation" ซึ่งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในหัวข้อ "Initial Concept of ASEQAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR" และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การแนะนำประเทศ การเยี่ยมชมหน่วยงานกองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction ถือเป็นข้อผูกพันตามข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้เมื่อประเทศใดได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในปีใดแล้ว ในปีนั้นหรือปีถัดไปจะต้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดการอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ ณ อาคาร ๓๘ ปี สมาคมภริยานาวี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น การทำเดคูพาจ การจัดช่อดอกไม้เบื้องต้น ให้กับแม่บ้านทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแม่บ้านทหารเรือให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของแม่บ้านทหารเรือในด้านงานฝีมือให้สามารถทำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่นิยมของตลาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและดูแลแม่บ้านทหารเรือให้อยู่ดีมีสุข สังคมเข้มแข็ง มีความสามัคคี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาต่อไป
          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเขตพระนคร (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ กลุ่มงานเทคนิครับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค ส่วนกลุ่มงานบริการรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel โดยมีระยะการจ้างตั้งแต่วันออกคำสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
        หลักฐานการสมัคร สำเนาเอกสารพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการได้ที่ กองบังคับการ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการท่าเรือสัตหีบ กองบังคับการ กิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ฐท.สส.)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ และวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมแข่งเรือใบฯ แทน พลเรือเอก สุรศักดิ์ ฯ ที่หมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งครบ ๒ ปี ในปีนี้ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ
         สำหรับการดำเนินการของ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากการเตรียมทีมเข้าแข่งขันลงเเข่งชิงแชมป์โลก รายการ "ไอเอสเอเอฟ เซลลิ่ง เวิลด์คัพ 2015" ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ และเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ รวมถึงการส่งนักแล่นใบเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเหมือนเช่นทุกปีที่ ผ่านมา ทางสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดทำแผนการเสริมสร้างนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชน เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักแล่นใบไทยให้ เป็นที่ยอมรับของนักแล่นใบในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงจะสานต่อนโยบายเดิม ในการเปิดการอบรมเผยแพร่กีฬาเรือใบ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยร่วมกับสโมสรสมาชิกและชมรมเรือใบต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแพร่กีฬาเรือใบ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผลสำรวจกระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด

ตามที่ "สวนดุสิตโพล" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริ ขอให้หน่วยได้ขยายผลสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจของกำลังพลในสังกัดของ หน่วยทั้งในและต่างประเทศต่อผลการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ เสียสละ ทุ่มเท และอดทนต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและขอเป็น กำลังใจให้กำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกนาย
(ที่มา : สง.โฆษก.กห.)

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อนจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๕ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา ครอบครัวอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม การให้โอกาสแด่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตา
         จากสังคมจึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำ ทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็ก ตาบอดรื่นสุข จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอด รามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนจากจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า ๑๒๐ คน
         สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ ให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือรบล่องทะเลรอบอ่าวสัตหีบ นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จาก ผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการ จัดโครงการฯ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

 กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" รายได้นำเข้าสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม กองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งผู้ที่มีความประสงค์รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบในกรณีบริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป, บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ พร้อมเหรียญที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และ บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๔ ใบ พร้อมของที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถติดต่อ ฝ่ายหารายได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐๒ ๔๗๕ ๔๔๔๕ และ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนา ใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่มา : กพร.ทร.)

นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern

กองพันลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธินอินโดนีเซีย และ นาวิกโยธินสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ ศูนย์ฝึก นาวิกโยธินบาลูรัน จังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านหลักนิยมและยุทธวิธีในการรบ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
         โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ และวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมแข่งเรือใบฯ แทน พลเรือเอก สุรศักดิ์ ฯ ที่หมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งครบ ๒ ปี ในปีนี้ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อนจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๕ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา ครอบครัวอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม การให้โอกาสแด่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตา
         จากสังคมจึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำ ทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็ก ตาบอดรื่นสุข จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอด รามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนจากจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า ๑๒๐ คน
         สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ ให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือรบล่องทะเลรอบอ่าวสัตหีบ นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จาก ผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการ จัดโครงการฯ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" รายได้นำเข้าสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม กองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งผู้ที่มีความประสงค์รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบในกรณีบริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป, บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ พร้อมเหรียญที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และ บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๔ ใบ พร้อมของที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถติดต่อ ฝ่ายหารายได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐๒ ๔๗๕ ๔๔๔๕ และ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนา ใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่มา : กพร.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วย ความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต้อนรับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

วันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ วางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการของหน่วยในพื้นที่กรุงเทพ ฯ เข้าร่วมพิธี (ที่มา : พร.)

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดรถจักรยานไว้สำหรับบริการกำลังพลกองทัพเรือ ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยเตรียมรถจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ไว้คอยให้บริการ คิดค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๑๐ บาท หลักฐานการเช่ารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
          ขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข กับ กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดต่อขอใช้บริการรถจักรยานได้ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ฐท.กท.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมะในงาน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำ บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการ ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความ ไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ธรรมะในงาน"
        คำว่า งาน ในความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ "การทำหน้าที่ของชีวิต" ดังจะเห็นได้จากในแต่ละวัน ชีวิตคนเราจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืออยู่ในโลกของการทำงานเกือบ ๒๔ ชั่วโมง คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ได้รับการยกย่องจากผู้คนทั้งในระดับสังคม ประเทศ หรือระดับโลก ก็ล้วนแต่เกิดจากการทำงานทั้งสิ้น ซึ่งสอดรับกับคำกล่าวที่ว่า "คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" ส่วนคำว่า ธรรมะ ในความหมายที่ใกล้ตัว และเกี่ยวเนื่องกับงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎธรรมชาติ ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมหรือทั้งโลก
         ความหมายโดยรวม งานกับธรรมะ ทำหน้าที่คาบเกี่ยวกัน งานก็คือธรรมะ ธรรมะก็คืองาน แต่ถ้าแยกพิจารณา งาน คือ การทำหน้าที่ของชีวิต ซึ่งดำเนินไปตามกลไกหรือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ ในขณะที่ธรรมะ เป็นตัวกำกับควบคุมงาน คือ การทำหน้าที่ของชีวิต ให้เป็นไปโดยถูกต้อง สมบูรณ์เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้การทำงานสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์และความสุขมากที่สุด โดยสรุปธรรมะในงาน ก็คือ การทำหน้าที่ของชีวิตให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเกิดสัมฤทธิผลมากที่สุด นั่นเอง
         การทำงานของคนทุกเพศทุกวัยในทุกระดับจะสำคัญหรือไม่ก็ตาม ล้วนนับเนื่องในการทำหน้าที่ของชีวิตทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเป็นชิ้นส่วนฟันเฟืองที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปตาม กลไกธรรมชาติ แต่จะสำเร็จหรือล้มเหลว มีผลดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่า ใส่ธรรมะลงไปในงานหรือไม่ ถ้าใส่ธรรมะในงาน ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือยกระดับการทำงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากธรรมะจะช่วยกำกับควบคุมให้การทำงานถูกต้อง สำเร็จ สมบูรณ์แล้ว ยังช่วยคุ้มครองรักษาไม่ให้ผู้ทำงานเกิดทุกข์ โทษ ภัย ไปพร้อมกันอีกด้วย
         เกี่ยวกับเรื่องนี้มีพุทธภาษิตรองรับสนับสนุนว่า "อะธัมโม จะ วินาโส ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง แปลความว่า การทำหน้าที่โดยไม่ถูกต้องนับเป็นความพินาศเอง การทำหน้าที่โดยถูกต้องนั่นแหละย่อมรักษาผู้ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ" และสอดรับกับที่รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทโคลงไว้ว่า "สุจริตคือ เกราะบัง ศาสตรพ้อง" นั่นเอง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี อัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตชนิดชั่วคราว จากเดิมมีอายุเพียง ๑ ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ ๒ ปี มีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตขับรถที่ขอรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
        ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ชนิดชั่วคราวมีอายุ เพียง ๑ ปี และเมื่อครบกำหนดผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับ รถส่วนบุคคลซึ่งมีอายุ ๕ ปี ทันทีแม้จะกำหนดให้สามารถขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖๐ วัน แต่ยังคงพบปัญหาผู้ได้รับใบอนุญาตบางรายไม่สามารถมาดำเนินการเปลี่ยนได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถขับรถได้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตชนิดชั่วคราว ประกอบด้วย ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จากเดิมซึ่งมีอายุเพียง ๑ ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ ๒ ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตขับรถที่ขอรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ ๑๐๐ บาท ค่าคำขอ ๕ บาท เท่ากับอัตราเดิม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ ๒ ปี สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่มีอายุ ๕ ปี ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวครบ ๑ ปี
         สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อนวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีอายุใบอนุญาต ๑ ปี ยังคงต้องติดต่อขอเปลี่ยนเป็นอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ ๕ ปี) ภายในกำหนดเดิม คือ เมื่อครบ ๑ ปี หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖๐ วัน
          การปรับเพิ่มอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตมากขึ้น และมีระยะเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตนานถึง ๑ ปี โดยจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเท่าอัตราเดิม ๑๐๕ บาท หากประสงค์ขอรับเป็นบัตรพลาสติก (สมาร์ทการ์ด) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๑๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ รวมถึงเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิมของกรมการขนส่งทางบก (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" รายได้นำเข้าสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ผู้ที่มีความประสงค์ในการรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ ในกรณีบริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป, บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ พร้อมเหรียญที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และ บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๔ ใบ พร้อมของที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถติดต่อ ฝ่ายหารายได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐๒ ๔๗๕ ๔๔๔๕ และ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่มา : กพร.ทร.)

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2"

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ รับผิดชอบกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ สำนักงานสโมสรราชนาวิกสภา อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ท่าช้าง วังหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัติ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และรองเสนาธิการทหารเรือ และผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว ฯ
         กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างเต็ม ที่ โดยยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ ข้าราชการที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ป้องกันปราบปรามจลาจล หรือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลอยู่แล้ว แต่ทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกล่าว ยังไม่ได้มีการดูแลครอบครัวในระยะยาว จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบกับกองทัพเรือมีความเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีนโยบายให้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวซึ่งได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ ต่อไป กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง "กองทุน น้ำใจไทยผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" ขึ้น
         การที่กองทัพเรือจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยฯ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุน ๒ กิจกรรม คือ การจัดคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life" ครั้งที่ ๑ และการจัดงานประกวดพระเครื่อง ซึ่งทำให้กองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำลังพลได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในปีนี้ จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" ครั้งที่ ๒ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life2" บัตรราคาใบละ ๒,๐๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ และ ๕๓๐๘๑ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๕๕๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" และโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือ

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
        โครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ ที่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กออทิสติกทุกช่วงอายุที่พำนักในกรุงเทพมหานครและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือสามารถเดินทางไปรับการรักษา ได้รับการบำบัดรักษา โดยมีการเพิ่มการรักษาด้วยการใช้ม้ามาช่วยบำบัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการ ทหารเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเวลา ๑๕.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการ ฯ
         สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือที่ได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติงานภาคใต้และคณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้มีอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ การทำเทียนหอม, การทำดอกไม้ไทยดินปั้น, การจัดช่อดอกไม้ประดิษฐ์, การทำรองเท้าแตะแฟนซี, การทำน้ำนมข้าวโพดบรรจุขวด, การทำถุงผ้าพ่วงกุญแจ, การเพ้นท์เสื้อด้วยสีชอล์ค, การทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ, การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM และน้ำยาอเนกประสงค์ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือสิงคโปร์เปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี ไหล ชุงฮาน ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger ที่ฐานทัพเรือชางงี ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแบบเบ็ดเสร็จ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขีดความสามารถ ในการฝึกเสมือนจริงสำหรับการฝึกเฉพาะบุคคลและฝึกเป็นกลุ่มได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อนึ่ง กองทัพเรือสิงคโปร์ปลดประจำการเรือดำน้ำ RSS Challenger และ RSS Centurion ในวันเดียวกัน และตั้งชื่อศูนย์ฝึกแห่งนี้ว่า RSS Challenger เพื่อระลึกถึงเรือดำน้ำลำแรกและเรือฝึกของกองทัพเรือสิงคโปร์ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ (LIMA 2015) ณ ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
         กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานา ชาติ LIMA 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออัน ดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่าง ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

กรมการ ขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อบริการให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
          ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

 วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงชลบุรีและกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเดินทางเป็นหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ทัพเรือภาคที่ ๓ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารของนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวงรอบ ๒ ปีต่อครั้ง โดยในปีนี้มีกองทัพเรือชาติต่าง ๆ จัดเรือเข้าร่วมงานครั้งนี้ ๑๖ ประเทศ และมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเข้าร่วมงานตามคำเชิญ จำนวน ๓๐ ชาติ และการที่ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ มาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมจเรทหารเรือ ตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สัมพันธ์ สุนทรครุธ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทย
        กรมจเรทหารเรือ ทำการตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นักเรียนนายเรือ เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเดินทางถึงประเทศไทยในโอกาสแรก ทั้งการตรวจภาคเรือจอดและการตรวจภาคเรือเดิน ได้แก่ ความพร้อมหมู่เรือฝึก ความพร้อมของเรือฝึก ความรู้ความสามารถของนักเรียนนายเรือ การตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
(ที่มา : จร.ทร.)

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความ เจริญและความสำเร็จของการงาน"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

ขอเชิญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๙ มีนาคม ศกนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูและป้องกันสุขภาพแก่ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เดินรับบิณฑบาต เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๔๐ ๒ ๓๑๖๘๐ ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๑๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือร่วมออกโรงทาน ติดต่อที่หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๑ สอบถามการบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ (ที่มา : พร.)