วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลการวิ่งแข่งขันและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพในพื้นที่พระราชวังเดิมและ หน่วยใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        กิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ กำหนดลงทะเบียนระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๔.๑๕ น. บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกจากหน้า กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคการกุศลในการแสดงคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ
         กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างเต็ม ที่ โดยยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ ข้าราชการที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ป้องกันปราบปรามจลาจล หรือการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลอยู่แล้ว แต่ทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกล่าว ยังไม่ได้มีการดูแลครอบครัวในระยะยาว จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียกำลังพลจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบกับกองทัพเรือมีความเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีนโยบายให้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวซึ่งได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ ต่อไป กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง "กองทุน น้ำใจไทยผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" ขึ้น
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และให้กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ กองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนนี้ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำลังพลได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในปีนี้จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" ในครั้งนี้ ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม กองทัพเรือ โดยมีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้อง ๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในเพลงที่คัดมาพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life2" บัตรราคาใบละ ๒,๐๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ และ ๕๓๐๘๑ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๕๕๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ที่เดินทางมาร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา ๑๙.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
         การจัดกิจกรรม 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรืออาเซียน โดยกิจกรรมหลักมีขอบเขตเรื่องที่กำหนดทิศทางเป็น "ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation" ซึ่งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในหัวข้อ "Initial Concept of ASEQAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR" และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การแนะนำประเทศ การเยี่ยมชมหน่วยงานกองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction ถือเป็นข้อผูกพันตามข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้เมื่อประเทศใดได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในปีใดแล้ว ในปีนั้นหรือปีถัดไปจะต้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดการอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ ณ อาคาร ๓๘ ปี สมาคมภริยานาวี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น การทำเดคูพาจ การจัดช่อดอกไม้เบื้องต้น ให้กับแม่บ้านทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแม่บ้านทหารเรือให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของแม่บ้านทหารเรือในด้านงานฝีมือให้สามารถทำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่นิยมของตลาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและดูแลแม่บ้านทหารเรือให้อยู่ดีมีสุข สังคมเข้มแข็ง มีความสามัคคี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาต่อไป
          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเขตพระนคร (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ กลุ่มงานเทคนิครับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค ส่วนกลุ่มงานบริการรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel โดยมีระยะการจ้างตั้งแต่วันออกคำสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
        หลักฐานการสมัคร สำเนาเอกสารพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการได้ที่ กองบังคับการ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการท่าเรือสัตหีบ กองบังคับการ กิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ฐท.สส.)