วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

พิธีรับกำลังพลกองทัพเรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Task Force : CTF 151) สนับสนุนกองกำลังทางเรือนานาชาติในภารกิจปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวของกำลังพลที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติ หน้าที่ ฯ ร่วมพิธี
         การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย นับเป็นเกียรติของกองทัพเรือที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากกองทัพเรือนานาชาติ (ที่มา : ยก.ทร.)

พิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, สมาคมเจ้าของเรือไทย, บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี
          กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ ให้แก่ทหารกองประจำการให้ได้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐานไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในพื้นที่ภูมิลำเนาของตน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ทั้งนี้ หากมีงานทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูลทางไปรษณียบัตร กลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ทราบด้วย (ที่มา : คพท.)

พิธีเปิดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ทางทิศเหนือของอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ ฯ
         กลุ่มงานศัยลกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคอันตรายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม รวมทั้งสามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการที่ผิดปกติของตนเอง และเข้าร่วมตรวจคัดกรอง ฯ ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข, เรื่อง "มะเร็งเต้านม รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก วิทู กลิ่นอวย นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และบริการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น พร้อมกับรับนัดส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : พร.)