วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสมทางเรือ Indra-2014

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสม ทางเรือ Indra-2014 ในห้วงกลางกรกฎาคม ๒๕๕๗ บริเวณทะเลญี่ปุ่น โดยอินเดียจะส่งเรือรบ จำนวน ๔ ลำ เข้าร่วมฝึกกับกองเรือภาคแปซิฟิกของรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ อนึ่ง การฝึกผสมทางเรือ Indra จัดการฝึกปีเว้นปี ล่าสุดจัดการฝึกบริเวณนอกชายฝั่งนครมุมไบเมื่อปี ๒๕๕๕
(ที่มา : ขว.ทร.)

จำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาโท มาโนช รื่นยาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๔๕๗
(ที่มา : ร้านสวัสดิการ ทร.)

เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๕/๕๗

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาพระราชวังเดิม ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพระราชวังเดิมอันเป็นที่ ประทับของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ และให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมกับขอให้เยาวชนทุกคนรับทราบว่าทหารนาวิกโยธินซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพ เรือ ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการรักษาความสงบ เรียบร้อย เพื่อให้เด็กและพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทาง ทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ นาย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ ร่วมกับ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก ไพบูลย์ คุมฉายา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก
         การประดับเข็มนภยาธิปัตย์ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเสื้อเครื่องแบบทหาร ถ้าเป็นเสื้อไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวาในแนวเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน สำหรับบุคคลภายนอกให้ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ในลักษณะเดียวกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ข้าราชการที่มีหน้าที่สำคัญส่วน หนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวง ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความเสียสละ อดทน รู้จักเกรงใจให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล และสำคัญที่สุด จะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็น แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลายหลากมาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหาร งานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง"
         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖