วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นอยู่ทั่วกันแล้วว่า ทหารนั้นมีความสำคัญแก่ชาติบ้านเมืองเพียงไร นอกจากหน้าที่โดยตรงที่จะต้องคุ้มครองป้องกันชาติบ้านเมืองจากศัตรูที่จะมี มาได้โดยพลันทันทีทุกเมื่อแล้ว กิจการที่ฝ่ายทหารดำเนินอยู่ ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติอยู่เป็นอันมาก เช่น การฝึกอบรมผู้ที่เป็นทหาร ก็เป็นการฝึกอบรมพลเมืองส่วนหนึ่งให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ รู้จักรักษาระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีนั่นเอง นอกจากนี้ในงานอื่นอีกหลายด้านของทหารเอง ก็มีส่วนเกี่ยวพันเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเจริญของชาติอยู่ไม่น้อย จึงหวังว่าในงานต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าได้มีการร่วมมือร่วมแรงประสานงานกันกับทุกฝ่ายให้มากแล้ว ก็ย่อมจะเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้น”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือวันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๒ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือตรี ภราดร  พวงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ให้การรับรองการเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรและรับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้  เพื่อรับทราบภารกิจการจัดและบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการรักษาความมั่น คงแห่งชาติ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็น ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นข้าราชการและภาคเอกชนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้รับทราบ  อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แจ้ง งดรับผู้ป่วยฝากครรภ์ใหม่ ใน ๑๙ ตุลาคม ศกนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ของดรับผู้ป่วยฝากครรภ์ใหม่ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เนื่องจากแพทย์ไปราชการจำนวนมาก  กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ประสงค์จะฝากครรภ์ทราบโดยทั่วกัน
สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๔๖ (ที่มา : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม)

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้ง ๒๘ ศูนย์

กอง ทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด กฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย
๑. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา

๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา

๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง

๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

กอง ทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด กฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย
๑. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา
 
๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
 
๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง
 
๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ (ที่มา : สลก.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3376#sthash.3PezoGdd.dpuf