วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทางไทยพีบีเอส

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เคยออกอากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอนความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๒๕ น. - ๒๓.๓๐ น. และในวันเสาร์ เวลา ๑๕.๕๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
          คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ "เกียรติยศจักรดาว" ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรองปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน สำหรับในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ และ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ เรือหลวงกระบุรี ท่าเสือซ่อนเล็บ

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ เรือหลวงกระบุรี ท่าเสือซ่อนเล็บ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และมอบกระเช้าผลไม้
          โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของโรงเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (ผบ.มฝ.นนร.) หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี และเรือหลวงนราธิวาส เป็นเรือฝึก รวมเวลาการฝึก ๖๐ วัน เส้นทางการเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - ปีนัง (มาเลเซีย) - พอร์ตแบลร์ (สาธารณรัฐอินเดีย) - ย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) - ฐานทัพเรือพังงา - เกาะสิมิลัน - เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) - สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ มีระยะทางการเดินเรือรวม ๕,๓๑๕ ไมล์ ความเร็วเดินทาง ๑๓ นอต วันเรือเดิน ๑๗ วัน และวันเรือจอด ๔๓ วัน
         การดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในครั้งนี้ จะใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย ทะเลชวา ช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นนายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและ ประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จะมีแผนการแวะเยี่ยมเมืองท่าย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสเดียวกัน (ที่มา : รร.นร.)

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน"

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลเรือโท ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข เสนาธิการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน, พลเรือตรี พงศธร ชูแข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะกรรมการอำนวยการและประสานงานการจัดการแข่งขัน, กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน และ คุณสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประสานงานการจัดการแข่งขัน
         กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
        สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย

        ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒ (ที่มา : กร.)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญงานและทักษะในวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้
         การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่ผ่านมา กองทัพเรือได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๓ ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรม อาชีพช่างทั่วไป และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการ โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คพท.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ความว่า
        "งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้นำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย"