วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง
พระบรมราโชวาทของ           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
         การประชุมผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการ หลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (SOM) จากการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การรับทราบแนวทางในการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ปล้นเรือสินค้าไทยในทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละกา พร้อมกับกำหนดนโยบาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การทบทวนแผนการพัฒนายกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแนวทางในการเปลี่ยนผ่าน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้แก่ ศรชล. โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
(ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ อัตรา

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๓๗ อัตรา โดยเปิดรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
        คุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ วิชาบัญชี/การบัญชี, คหกรรมศาสตร์ และบรรณารักษ์ศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และรับเฉพาะเพศชาย ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
        สำหรับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสำรวจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการพิมพ์, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร และหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร (ถ้ามี), สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา, หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา ออกโดยสภาวิศวกร, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ สด.๙, สด.๔๓, สด.๘, หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดให้สมัครสอบได้ และหลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
         จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑ เว้นวันหยุดราชการ
          - อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
          พื้นที่สัตหีบ
          - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๐ ๐๒๖๕
          - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
           สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชมแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ชมการแสดงดนตรี กลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.
         การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน (ที่มา : ฐท.กท.)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นสถานรักษาโรคทางตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากถึง ๔๐๐ รายต่อวัน และเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตารุนแรง โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โรคต้อหินชนิดรุนแรง โรคติดเชื้อกระจกตา เป็นต้น อีกทั้งห้องตรวจที่มีไม่เพียงพอต่อจักษุแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคอยนาน และมีความแออัดในพื้นที่ตรวจอย่างมาก ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้แสงสว่างอีกครั้ง
          โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจักษุ ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น มีความทันสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านวิชาการและการวิจัย มีห้องตรวจ ๒๓ ห้อง ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ๙ ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุมทางการแพทย์สำหรับการจัดประชุมวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากร และที่สำคัญจะมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคาร
          ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ประชาชนร่วมกันสร้าง สามารถบริจาคสมทบทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว" ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๖ - ๓ หรือธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๗ - ๑ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๔๑๙๕๙๕, ๐๓๔ - ๔๑๙๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๔ หรือ ๑๕๐๔ หมายเลขโทรสาร ๐๓๔ - ๔๑๙๕๒๖ (ที่มา : รพ.บ้านแพ้ว)