วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ๒ อัตรา

 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่สูงขึ้นสายวิทยาการ กรมสารบรรณทหารเรือ กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ อัตราเรือเอก และ เจ้าหน้าที่ประจำสัมพันธ์ แผนกประชาสนเทศ กองประชาสัมพันธ์
           ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบในอัตราที่เปิดสอบ กรุณาเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมระบุตำแหน่งอัตราที่สมัครสอบ ส่งถึงสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๘๙ ตำราและรายละเอียดวิชา สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ http://www.sctr.navy.mi.th (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม

 สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สภากาชาดไทย โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมี องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็น สิริมงคล และเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์สำหรับไว้บริการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยการร่วมสั่งจองร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐, ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑, ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๐๙ หรือ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๘๐, ๐ ๒๒๕๖ ๔๕๐๕, ๐ ๒๒๕๑ ๗๘๐๔ เว็บไซต์ www.chulalongkornhospital.go.th (ที่มา : สภากาชาดไทย)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๓ อัตรา ภายใน ๓๐ เมษายน นี้


กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้
        - เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - แพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ, อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : พร.)

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔"

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ณ อาคารนาวีภิรมย์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดการแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการแข่งขันมีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวล ถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์
         สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท "ซูเปอร์มด" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท "โอเค" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้น ในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง "เวคา" เป็นเวลา ๑ ปี พร้อมจารึกชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา โดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวม ๙ ประเภท จำนวนประมาณ ๑๓๐ ลำ ปัจจุบันมี ๔ ประเภท ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ที่มา : ขส.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลาม แก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความ เจริญและความสำเร็จของการงาน"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓