วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

๒๘ พฤษภาคม นี้ ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
        ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

เรือฟริเกต HMAS Darwin ของออสเตรเลียยึดยาเสพติดบริเวณนอกชายฝั่งโซมาเลีย

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลาโหม ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เรือฟริเกต HMAS Darwin ของกองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งปฏิบัติภารกิจในกองกำลังผสมเฉพาะกิจ ๑๕๐ (Combined Task Force 150 - CTF 150) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในมหาสมุทรอินเดีย สามารถยึดเฮโรอีน น้ำหนัก ๔๔๙ กิโลกรัม มูลค่า ๑๒๓ ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ บริเวณน่านน้ำสากลห่างจากชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก ประมาณ ๔๐ ไมล์ทะเลก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เรือฟริเกต HMAS Darwin สามารถยึดเฮโรอีน น้ำหนัก ๑,๐๓๒ กิโลกรัม (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ ศิลปินดารา และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง เพื่อร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง พระราชวังเดิม, พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเปิดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" และพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานเขตบางกอกใหญ่, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สำนักงานเขตธนบุรี, สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
        กิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) ให้เกิดความสง่างาม ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ทรงพระปรีชาสามารถในการกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพ เรือ หน่วยงานสถาบันการศึกษา และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบพระราชวังเดิม อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพเรือโดยภาพรวม ซึ่งกิจกรรมรักษ์วังเดิมจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช และพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และซุ้มประตูทางเข้าพระราชวังเดิมชั้นในริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธาน ฯ
           สำหรับพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและกลุ่มมวล ชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือร่วมพิธีบูชาฤกษ์และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือตรี เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบูชาฤกษ์และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
(ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓