วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม"
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น เป็นการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ จะเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
         สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ วาระ ดังนี้ วาระที่ ๑ เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ ๒ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบชี้แจงร่างกำหนดการและการปฏิบัติในภาพรวม และวาระอื่น ๆ (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
          หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
         - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
         - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
         - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
          - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

กองทัพเรือ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนิทรรศการและบริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ (ที่มา : กระทรวงแรงงาน)

กองทัพเรือ จัดโครงการ "ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด" ระหว่าง ๔ - ๕ เมษายน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการ "ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด" ระหว่าง ๔ - ๕ เมษายน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดเปิดโครงการ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๕ น. ณ โรงพลศึกษา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ
         ขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัวชั้นยศตั้งแต่ จ่าตรี - นาวาโท เข้าร่วมกิจกรรม ฯ กำหนดแจ้งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ศกนี้ ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)