วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวนี้ก็คือ ระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด
         พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

พิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ฯ
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้ มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ กำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพล ประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม ๒ หลักสูตร และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ อีกจำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
       โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม นี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

วานนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
        ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัด อบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เพื่อทบทวนความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลที่ผ่าน การอบรม รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ (ที่มา : ทรภ.๑)

อินโดนีเซียให้ความสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางทะเล

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียแถลงระบุว่า อินโดนีเซียเป็น maritime nation โดยให้ความสำคัญในการควบคุมน่านน้ำ เพิ่มการตรวจการณ์ทางทะเล และจะจัดการกับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงช่วยเหลือและสนับสนุนชาวประมงอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)