วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จีนเสริมสร้างแนวป้องกันพรมแดนของประเทศ

  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน แถลงระหว่างการประชุมระดับชาติของจีน ว่า ในขณะที่มีความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จีนจะเสริมสร้างแนวป้องกันพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลที่แข็งแกร่งให้มากขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทัพและประชาชนจีนสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันพรมแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ จะมีขึ้นระหว่าง ๗ - ๑๐ กรกฎาคม นี้

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ กรุงเทพมหานคร มี พลเรือตรี พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และมีเสนาธิการทหารเรือ ฟิลิปปินส์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์
         การประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๔ นี้ เป็นการประชุมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพ เรือฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นายทหารฝ่ายอำนวยการทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน และขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างกัน โดยมีหัวข้อสนทนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนกำลังพล การเยี่ยมเยือนเมืองท่า และการส่งกำลังบำรุง เป็นต้น (ที่มา : ยก.ทร.)

๗ กรกฎาคม นี้ กองทัพเรือ ประกอบพิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีเปิดอาคาร กองบังคับการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีเปิด ฯ
         กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำชุด เรือหลวงมัจฉานุ จำนวน ๔ ลำ ประจำการมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๑ มีเกียรติประวัติดีเด่นในการปฏิบัติราชการรักษาเอกราช รวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ ในช่วงสงครามอินโดจีน และได้ประจำการในกองทัพเรือ เป็นเวลารวม ๑๓ ปี แม้ว่ากองทัพเรือจะว่างเว้นการมีเรือดำน้ำประจำการมา ๖๓ ปี แล้วก็ตาม แต่ความสำคัญของเรือดำน้ำก็ยังคงเป็นเครื่องมือระดับยุทธศาสตร์ของรัฐ และชดเชยข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ยากจะหาสิ่งใดทดแทนได้เช่นเดิม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามวิทยาการ และหลักนิยมปฏิบัติการเกี่ยวกับเรือด้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำรงองค์ความรู้และเตรียมกำลังพลให้พร้อมต่อการจัดหาเรือดำน้ำได้ในทันทีที่ได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการ ฯ เพื่อเตรียมสร้างขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือในมิติที่ยังขาดอยู่ได้ในทันที (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญชมสารคดีพิเศษการเชิดชูความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลกองทัพเรือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน จ่าเอก สุทิน สีม่วง

ขอ เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ชมรายการสารคดีพิเศษการเชิดชูความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลกองทัพ เรือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ชุดราชนาวี ที่ปลายด้ามขวาน ตอน "จ่าเอก สุทิน สีม่วง" รายการ อีซี่เวนเดย์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๕๕ น. - ๑๕.๒๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน"

 ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดการเขียนบทความเพื่อรับรางวัลของราชนาวิกสภาในหัวข้อ เรื่อง "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน" ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ประดับวงการอันส่งผลให้ บทความที่นำลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัลการประกวดบทความ จำนวน ๓ รางวัล จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
        การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความเป็นเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมจำนวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียนบทความ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถส่งบทความได้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ การส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณารับบทความตามวันที่ประทับบนตราไปรษณีย์
         สำหรับเนื้อหาบทความเป็นการนำเสนอความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ บทความจะต้องประกอบด้วยโครงเรื่อง ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ คำนำ หรือบทนำ หรือความนำ, เนื้อเรื่อง และบทสรุป พร้อมทั้งการอ้างอิง และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้า แต่ไม่เกิน ๘ หน้า ซึ่งไม่นับรูปภาพ, แผนภูมิ หรือตาราง โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษชนิด เอ ๔ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ด้านซ้ายเหนือกั้นหน้า ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาหรือกั้นหลัง ๐.๗๕ นิ้ว โดยใช้รูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจำนวนหน้าละประมาณ ๔๐ บรรทัด
         ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ หัวข้อ "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน" กำหนดส่งบทความ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ หรือ ๐๘๙ ๒๔๒๙ ๒๙๓๑ ในเวลาราชการ (ที่มา : รนภ.)

กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗


กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และใน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
        กาชาดคอนเสิร์ต เป็น การบรรเลงบทเพลงคลาสสิก โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มาตราบจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๔๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
           การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น สองภาค โดย ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก จาก วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก เริ่มด้วย บทเพลง La Forza del Destino (Overture) ของ Verdi ต่อด้วยเพลง Symphony NO.5 ของ Beethoven ซึ่งในภาคแรกนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงศ์
           ในภาคที่ ๒ แบ่งการแสดงออกเป็น ๕ องค์ ดังนี้ โดยองค์ที่ ๑ รักจากใจนาวี รักท้องนทีทะเลกว้าง, องค์ที่ ๒ รักธรรมชาติมิรู้จาง, องค์ที่ ๓ มิเลือนราง รักมอบแด่ครอบครัว, องค์ที่ ๔ รักชีวิตให้คงดำรงไว้ มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว และ องค์ที่ ๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว แนบใจตัว ราชนาวีไทย ซึ่งในภาคที่สองนี้ อำนวยเพลงโดย นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ได้รับเกียรติ จากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, สุรสีห์ อิทธิกุล, ณัฎฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) และจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมขับร้องในบทเพลงต่าง ๆ ดังนี้
          องค์ที่ ๑ เพลงรักข้ามขอบฟ้า โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลงเมดเลย์ทหารเรือ (นาวีคู่ไทย/ลูกทะเล/ห้วงธารา/กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) โดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
          องค์ที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง What a Wonderful World ฝันเสรี โดย แกงส้ม ธนทัต เพลงฝันเสรี (เพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดย แกงส้ม ธนธัต
          องค์ที่ ๓ เพลงหยาดเพชร โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลงแค่คืบ โดย สุรสีห์ อิทธิกุล และ จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลง Remenber Me This Way โดย ปุยฝ้าย เอเอฟ เพลง It's a Sin to tell a Lie/บาป โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ และ เพลง ปาฏิหาริย์ โดย แกงส้ม ธนทัต และ จ่าเอกหญิง สราญรัต์ ชูอำนาจ
          องค์ที่ ๔ เพลง Both Side Now โดย สุรสีห์ อิทธิกุล เพลง ชีวิตละคร โดย ศรีไศล สุชาติวุฒิ เพลง Can't Take My Eyes off You โดย แกงส้ม ธนทัต และ ปุยฝ้าย เอเอฟ
          องค์ที่ ๕ เพลง บ้านเรา โดย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ เพลง วอลซ์นาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ และปิดท้ายการแสดง ด้วยบทเพลง ด้วยรักจากใจนาวี โดย รวมศิลปิน ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักร้องสังกัด กองดุริยางค์ทหารเรือ
           สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
             - สำนักงานฝ่ายหารายได้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖
            - สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ กรมข่าวทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐ และ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๑
            - กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (อัตโนมัติ)
           - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๘๖ - ๕
           - ธนาณัติสั่งจ่าย "กรมการเงินทหารเรือ" ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
(ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วก็คนสมัยใหม่จึงเรียกว่า ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าได้ มีสิทธิ์ แต่ว่าถ้าพูดตามจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าก็ไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองที่ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้…"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑