วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีคณะทำงานย่อยการพัฒนาคุณภาพ ฯ ทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ฯกิจกรรมการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรกองทัพเรือประจำปี และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ รับเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ


วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับรองการเยี่ยมคำนับของ พันเอก Desmond D.Walton ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร และทำหน้าที่หัวหน้าจัสแม็กไทย พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร
          การเข้าเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลการประสานงานระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ทหารเรือจัสแม็กไทย กับกองทัพเรือ รวมทั้งขอทราบแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างกองทัพเรือ - จัสแม็กไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดทำข้อมูลและเข้าร่วมประชุมชี้แจงหารือ (ที่มา : ขว.ทร.) 

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ


 
วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ 
          โดยในวันนี้ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี พร้อมกับให้โอวาทแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเสียสละของกำลังพลทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจจนเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "คุณธรรมของคน ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
         คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา ธิราชเจ้า ๕ เมษายน ๒๕๓๕