วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกัน และพร้อมเพรียง ก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองที แต่ทำพร้อมพัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่ง อีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่า คนเรามีทั้งสุข ทั้งทุกข์ เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วย ทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้น เมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ"
        พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาชาติตระการโกศล วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๑