วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม Blue Strike ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายไทย ในพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม Blue Strike ร่วมกับ Scapt.YU Zhong Director of Training Department, PLAN HQs ประธานฝ่ายกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
        การประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม ภายใต้ รหัส Blue Strike ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างกองทัพเรือไทย - กองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถในการฝึกดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)