วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา โดยกลุ่มงานบริการรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ไม่จำเพศ มีสัญชาติไทย ส่วนกลุ่มงานเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://info.navy.mi.th/Elecinfo/index.php และ www.elecs.navy.mi.th/e-navydev/index6.php สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๗๖๖
(ที่มา : อล.ทร.)