วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติ ทั้งสามประการแล้ว บุคคลก็จะได้รับแต่ผลสำเร็จอันเลิศ ซึ่งประกอบด้วยความสงบ สะอาด และสว่าง ที่ว่าสว่างนั้น คือ มีปัญญารู้เหตุรู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดีโดยกระจ่างชัด เพราะมีใจเป็นอิสระพ้นอำนาจครอบงำของอคติ ที่ว่าสะอาดนั้น คือ ไม่มีความทุจริตทั้งในกายวาจาใจมาเกลือกกลั้ว เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล ที่ว่าสงบนั้นคือ เมื่อไม่ประพฤติทุจริตทุก ๆ ทางแล้ว ความเดือดร้อนวุ่นวายจากบาปทุจริตก็ไม่เข้ามาแผ้วพาลคนที่ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นสายกลาง จึงประสบความสุขความร่วมเย็นแต่ฝ่ายเดียว
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๖ ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๑