วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๗ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา, พนักงานสูทกรรม จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
         สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่าย, ใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ยื่นได้ที่ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ หรือดูได้ที่เว็บโซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)