วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ร่วมฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

กองทัพเรือ โดย กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 (มฝ.ผส.มปท.๑๕) บริเวณทะเลอันดามันพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำลังเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง, เรือหลวงสุโขทัย, เรือหลวงทยานชล เป็นกำลังสมทบฝึก และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ มี นาวาเอก สุเทพ ปัจฉาการ เสนาธิการกองเรือบรรทุก เฮลิอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ
         การฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 เป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาการปราบเรือดำน้ำ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความรู้สาขาการปราบเรือดำน้ำ รวมถึงทำให้กำลังพลกองทัพเรือมีความรู้ ความเข้าใจในเอกสารสั่งการ บรรณสาร คู่มือต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเรือ - เรือ และเรือ - อากาศยาน สำหรับการฝึกในปีนี้ ใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต - ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
         การที่กองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ รวมทั้งได้เห็นความก้าวหน้าของเรือและระบบอาวุธสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (ที่มา : ยก.ทร.)