วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีศิริ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี ฯ และในโอกาสนี้ ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอาชีพให้ตั้งใจศึกษาหาความ รู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำ การไปแล้ว
        การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญงาน และทักษะในวิชาชีพเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วมีงานให้ทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้
          การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คทพ.)